Programovanie v Pythone 2021/2022


online skúšky

Termíny skúšok v zimnom semestri (vždy od 14:00 do 17:00):

  • riadny termín: 17.1.2022

  • 1. opravný termín: 2.2.2022

  • 2. opravný termín: 7.2.2022

Na tieto termíny sa nemusíte zapisovať v AIS2 - ste automaticky prihlásení na všetky tieto termíny. Neučasť na riadnom termíne označuje známku Fx a predpokladám, že si ju opravíte na jednom (alebo oboch) z opravných termínov.

Spolieham sa na to, že pri riešení skúčky pracujete samostatne a nespolupracujete navzájom ani s inými osobami. Testovač ma upozorní na podozrivo podobné riešenia.


Zimný semester

Semestrálny projekt

  • tému si treba zvolíť z ponúknutej množiny tém

  • za načas odovzdaný projekt sa dá získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške

  • dodržiavajte pravidlá správneho zápisu pythonovských programov, napríklad Python štýl pre zápis programov

Na stránke Semestrálny projekt v zimnom semestri sú detailné informácie k projektu.

Odovzdávanie a hodnotenie projektov

Po odovzdani projektu do LISTu kontaktujte, prosím, jednu z cvičiacich (Daniela Bezáková, Andrea Hrušecká) a dohodnite si s ňou termín prezentácie projektu. Prezentácie projektov budú prebiehať online, cez MS Teams. Pod prezentáciou projektu rozumieme len jeho predvedenie a reakcie na otázky hodnotiaceho učiteľa, nemusíte si nič navyše pripravovať.

1. priebežný test

V utorok 16.novembra prebehol 1. Priebežný test z Programovania (1) 2021.

Priebežné testy nemajú náhradné ani opravné termíny.

2. priebežný test

Druhý priebežný test v stredu 15.decembra prebieha online od 8:30 do 10:30. Pracujete najlepšie doma na svojich počítačoch s prístupom na internet. Riešenia odovzdávate do LISTu, ktorý ich testuje a boduje. Maximálne sa dá získať 10 bodov a nesiete si ich ku skúške. Priebežný test nemá náhradné ani opravné termíny.

Budem sa spolieham na to, že pri riešení testu budete pracovať samostatne a nespolupracujete navzájom ani s inými osobami.

MS Teams

Pre prípad prechodu na dištančné vzdelávanie sme pre tento predmet pripravili tím v MS Teams. Bude určený na komunikáciu medzi Vami a cvičiacimi ohľadom cvičení, projektov a podobne, nie na prednášky.

Do tímu sa prihlásite kódom e3afudo.Môžete si pozrieť materiály zo šk. roku 2020/2021 Programovanie v Pythone .