1. Úvodná prednáška v zimnom semestri

1.1. Priebeh semestra

Vyučovanie počas semestra sa skladá z

 • týždenne dve dvojhodinové prednášky
 • týždenne dve dvojhodinové cvičenia
 • skoro každý týždeň jedno domáce zadanie
 • jeden semestrálny projekt
 • dva písomné testy
 • praktická skúška pri počítači

prednášky

dvakrát týždenne po 2 hodiny v posluchárni A

 • odporúčam nosiť si notebook s nainštalovaným Pythonom
 • niektoré informácie z prednášok budú na webe, niečo sa dozviete len na prednáške
  • robte si podrobné poznámky
 • prednášky nie sú povinné (povinné je len vedieť to, čo sa odprednášalo)

cvičenia

prebiehajú v počítačovej hale H3

 • bude sa precvičovať látka hlavne z prednášok v danom týždni
 • môžete pracovať na vlastnom notebooku
 • spolupráca na cvičeniach nie je zakázaná - je odporúčaná
  • možete pracovať aj po dvojiciach (dvaja riešia úlohy pri jednom počítači)
 • na cvičeniach je povinná aktívna účasť
  • budú sa kontrolovať vyriešené úlohy
  • riešenie budete ukladať na úlohový server LIST
 • počas semestra sú povolené maximálne 2 absencie

domáce zadania

počas semestra dostanete približne 10 povinných samostatných domácich zadaní

 • na ich vyriešenie dostanete väčšinou 2 týždne
 • vaše riešenia budú bodované (môžu mať rôzne ohodnotenia, väčšinou od 5 do 10 bodov)
  • maximálny počet bodov získate len za úplne správne riešenie
  • riešenie budete ukladať na úlohový server LIST
 • riešenia musíte vypracovávať samostatne - spolupráca je zakázaná

priebežné hodnotenie

aktívna účasť na cvičeniach a body získané za domáce zadania sú priebežným hodnotením semestra

 • zo všetkých cvičení počas semestra môžete mať maximálne 2 neúčasti
 • zo všetkých domácich zadaní musíte získať spolu aspoň 50% bodov
 • ak nesplníte podmienky priebežného hodnotenia, získavate známku Fx (bez možnosti robiť skúšku)

semestrálny projekt

v priebehu semestra dostávate možnosť riešiť jeden semestrálny projekt:

 • tému si zvolíte z ponúknutej množiny tém (najčastejšie to budú jednoduché počítačové hry)
 • za načas odovzdaný projekt môžete získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške

skúška

sa skladá z dvoch častí:

 1. dva písomné testy (v strede semestra a posledný týždeň semestra) - spolu max. 40 bodov
 2. praktická skúška pri počítači (v skúškovom období) - max. 60 bodov
 • máte nárok na 2 opravné termíny

hodnotenie skúšky

spočítajú sa body z písomného testu, praktickej skúšky, príp. bodov za semestrálny projekt:

 • známka A aspoň 90 bodov
 • známka B aspoň 80 bodov
 • známka C aspoň 70 bodov
 • známka D aspoň 60 bodov
 • známka E aspoň 50 bodov
 • známka Fx menej ako 50 bodov

1.2. Jazyk Python

Python je moderný programovací jazyk, ktorého popularita stále rastie.

 • jeho autorom je Guido van Rossum (vymyslel ho v roku 1989)
 • používajú ho napr. v Google, YouTube, Dropbox, Mozilla, Quora, Facebook, Rasperry Pi, …
 • na mnohých špičkových univerzitách sa učí ako úvodný jazyk, napr. MIT, Carnegie Mellon, Berkeley, Cornell, Caltech, Illinois, …
 • beži na rôznych platformách, napr. Windows, Linux, Mac. Je to freeware a tiež open source.

Na rozdiel od mnohých iných jazykov, ktoré sú kompilačné (napr. Pascal, C/C++, C#) je Python interpreter. To znamená, že

 • interpreter nevytvára spustiteľný kód (napr. .exe súbor vo Windows)
 • na spustenie programu musí byť v počítači nainštalovaný Python
 • interpreter umožňuje aj interaktívnu prácu s prostredím

Ako ho získať

 • zo stránky https://www.python.org/ stiahnete najnovšiu verziu Pythonu - momentálne je to verzia 3.6.2
 • spustite inštalačný program (napr. python-3.6.2.exe)

Upozornenie

Nesťahujte verziu začínajúcu 2 (napr. 2.7.13) - tá nie je kompatibilná s verziou 3.x

1.2.1. Interaktívny režim

Po spustení IDLE (Python GUI) - čo je vývojové prostredie (Integrated Development Learning Environment), vidíme informáciu o verzii Pythonu a tiež riadok s tromi znakmi >>> (tzv. výzva, t.j. prompt). Za túto výzvu budeme písať príkazy pre Python.

Python 3.6.2 (v3.6.2:5fd33b5, Jul 8 2017, 04:14:34) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>

Ako to funguje

 • Python je interpreter a pracuje v niekoľkých možných režimoch
 • teraz sme ho spustili v príkazovom režime: očakáva zadávanie textových príkazov (do riadka za znaky >>>), každý zadaný príkaz vyhodnotí a vypíše prípadnú reakciu (alebo chybovú správu, ak sme zadali niečo nesprávne)
 • po skončení vyhodnocovania riadka sa do ďalšieho riadka znovu vypíšu znaky >>> a očakáva sa opätovné zadávanie ďalšieho príkazu
 • takémuto interaktívnemu oknu hovoríme shell
 • niekedy sa môžete dočítať aj o tzv. REP cykle interprétra, znamená to Read, Evaluate, Print, teda prečítaj, potom tento zápis vyhodnoť a na koniec vypíš výsledok, toto celé stále opakuj

Môžeme teda zadávať, napr. nejaké matematické výrazy

>>> 12345
12345
>>> 123 + 456
579
>>> 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6
720
>>>

V tomto príklade sme pracovali s celými číslami a niektorými celočíselnými operáciami. Python poskytuje niekoľko rôznych typov údajov; na začiatok sa zoznámime s tromi základnými typmi: celými číslami, desatinnými číslami a znakovými reťazcami.

celé čísla

 • majú rovnaký význam, ako ich poznáme z matematiky: zapisujú sa v desiatkovej sústave a môžu začínať znamienkom mínus
 • ich veľkosť (počet cifier) je obmedzená len kapacitou pracovnej pamäte Pythonu (hoci aj niekoľko miliónov cifier)

Pracovať môžeme aj s desatinnými číslami (tzv. floating point), napr.

>>> 22 / 7
3.142857142857143
>>> .1 + .2 + .3 + .4
1.0
>>> 9999999999*99999999999
999999999890000000001
>>> 9999999999*99999999999.
9.9999999989e+20
>>>

desatinné čísla

 • obsahujú desatinnú bodku alebo exponenciálnu časť (napr. 1e+15)
 • môžu vzniknúť aj ako výsledok niektorých operácií (napr. delením dvoch celých čísel)
 • majú obmedzenú presnosť (približne 16-17 platných cifier)

Všimnite si, že 3. výraz 9999999999*99999999999 násobí dve celé čísla a aj výsledkom je celé číslo. Hneď ďalší výraz 9999999999*99999999999. obsahuje jedno desatinné číslo a teda aj výsledok je desatinné číslo.

V ďalšom príklade by sme chceli pracovať s nejakými textami. Ak ale zadáme

>>> ahoj
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
  ahoj
NameError: name 'ahoj' is not defined
>>>

dostaneme chybovú správu name ‚ahoj‘ is not defined - Python nepozná takéto slovo. Takýmto spôsobom sa texty ako postupnosti nejakých znakov nezadávajú: na to potrebujeme špeciálny zápis: texty zadávame uzavreté medzi apostrofy, resp. úvodzovky. Takýmto textovým zápisom hovoríme znakové reťazce. Keď ich zapíšeme do príkazového riadka, Python ich vyhodnotí (v tomto prípade s nimi neurobí nič) a vypíše ich hodnotu

>>> 'ahoj'
'ahoj'
>>> "hello folks"
'hello folks'
>>> 'úvodzovky "v" reťazci'
'úvodzovky "v" reťazci'
>>> "a tiež apostrofy 'v' reťazci"
"a tiež apostrofy 'v' reťazci"
>>>

znakové reťazce

 • ich dĺžka (počet znakov) je obmedzená len kapacitou pracovnej pamäte Pythonu
 • uzatvárame do apostrofov 'text' alebo úvodzoviek "text"
  • oba zápisy sú rovnocenné - reťazec musí končiť tým istým znakom ako začal (apostrof alebo úvodzovka)
  • takto zadaný reťazec nesmie presiahnuť jeden riadok
 • môže obsahovať aj písmená s diakritikou
 • prázdny reťazec má dĺžku 0 a zapisujeme ho ako ''

Zatiaľ sme nepísali príkazy, ale len zadávali výrazy (číselné a znakové) - ich hodnoty sa vypísali v ďalšom riadku. Toto funguje len v tomto príkazovom režime.

1.2.2. Programovací režim

V IDLE vytvoríme nové okno (menu File a položka New Window), resp. stlačíme <Ctrl-N>. Otvorí sa nové textové okno, ale už bez promptu >>>. Do tohto okna nebudeme zadávať výrazy, ale príkazy. Napr. príkaz print() vypíše hodnoty uvedené v zátvorkách. Napr.

# môj prvý program
print('vitaj')
print()
print('výpočet je', 3 + 4 * 5)

Takto vytvorený program treba spustiť (Run, alebo klávesom <F5>) a vtedy sa v okne shell objaví

>>> ================================ RESTART ================================
>>>
vitaj

výpočet je 23
>>>
 • takýmto programom hovoríme skript - väčšinou sú uložené v súbore s príponou .py
 • po ich spustení sa v pôvodnom okne shell najprv celý Python reštartuje (zabudne, všetko, čo sme ho doteraz naučili) a takto vyčistený vykoná všetky príkazy programu
 • do prvého riadka sme zapísali komentár - text za znakom # sa ignoruje, teda je to komentár pre nás

výrazy v programe

 • po zadaní výrazov v príkazovom režime (za promptom >>>) sa tieto vyhodnotili a hneď aj vypísali
 • po zadaní výrazov v programovom režime sa tieto tiež vyhodnotia, ale ich hodnota sa nevypíše ale ignoruje
 • ak chceme, aby sa táto hodnota neignorovala, musíme ju spracovať nejakým príkazom alebo funkciou (napr. pomocou print()) alebo priradiť do nejakej premennej (uvidíme to neskôr)

Programy môžeme spúšťať nielen z vývojového prostredia IDLE, ale aj dvojkliknutím na súbor v operačnom systéme.

spustenie skriptu priamo zo systému

 • ak je Python v operačnom systéme nainštalovaný korektne, dvojkliknutie na príponu súboru .py pre neho znamená spustenie programu:
  • otvorí sa nové konzolové okno, vykonajú sa príkazy a okno sa hneď aj zatvorí
 • aby sa takéto okno nezatvorilo hneď, ale počkalo, kým nestlačíme napr. ENTER, pridáme do programu nový riadok s funkciou input()

Do skriptu dopíšeme nový riadok:

# môj prvý program
print('vitaj')
print()
print('výpočet je', 3 + 4 * 5)

# bude sa čakať na stlačenie klávesu ENTER
input()

Po spustení takéhoto programu sa najprv vypíšu zadané texty a okno sa nezavrie, kým nestlačíme ENTER. Príkaz input() môže obsahovať aj nejaký text: ten sa potom vypíše, napr.

# môj prvý program
print('programujem v Pythone')
print()

input('stlač ENTER')

Po spustení v operačnom systéme (nie v IDLE) sa v konzolovom okne objaví:

programujem v Pythone

stlač ENTER

Po stlačení klávesu ENTER sa okno zatvorí.

Zhrňme oba tieto príkazy:

print()

 • uvidíme neskôr, že je to volanie špeciálnej funkcie
 • táto funkcia vypisuje hodnoty výrazov, ktoré sú uvedené medzi zátvorkami
 • hodnoty sú pri výpise oddelené medzerami
 • print() bez parametrov spôsobí len zariadkovanie výpisu, teda vloží na momentálne miesto prázdny riadok

input()

 • je tiež funkcia, ktorá najprv vypíše zadaný znakový reťazec (ak je zadaný) a potom čaká na vstupný reťazec ukončený ENTER
 • funkcia vráti tento zadaný reťazec

Funkciu input() môžeme otestovať aj v priamom režime:

>>> input()
pisem nejaky text
'pisem nejaky text'

Príkaz input() tu čaká na stlačenie ENTER a teda, kým ho nestlačíme ale píšeme nejaký text, tak tento sa postupne zapamätáva. Stlačenie ENTER (za napísaný text pisem nejaky text) spôsobí, že sa tento zapamätaný text vráti ako výsledok, teda v príkazovom režime sa vypísala hodnota zadaného znakového reťazca. Druhý príklad najprv vypíše zadaný reťazec '? ' a očakáva písanie textu s ukončením pomocou klávesu ENTER:

>>> input('? ')
? matfyz
'matfyz'
>>>

1.2.3. Typy údajov

Videli sme, že hodnoty (konštanty alebo výrazy) môžu byť rôznych typov. V Pythone má každý typ svoje meno:

 • int ako celé čísla, napr. 0, 1, 15, -123456789, …
 • float ako desatinné čísla, napr. 0.0, 3.14159, 2.0000000001, 33e50, …
 • str ako znakové reťazce, napr. 'a', "abc", '', "I'm happy"

Typ ľubovoľnej hodnoty vieme v Pythone zistiť pomocou štandardnej funkcie type(), napr.

>>> type(123)
<class 'int'>
>>> type(22/7)
<class 'float'>
>>> type(':-)')
<class 'str'>
>>>

Rôzne typy hodnôt majú zadefinované rôzne operácie.

celočíselné operácie

 • oba operandy musia byť celočíselného typu
  • + súčet, napr. 1 + 2 má hodnotu 3
  • - rozdiel, napr. 2 - 5 má hodnotu -3
  • * násobenie, napr. 3 * 37 má hodnotu 111
  • // celočíselné delenie, napr. 22 // 7 má hodnotu 3
  • % zvyšok po delení, napr. 22 % 7 má hodnotu 1
  • ** umocňovanie, napr. 2 ** 8 má hodnotu 256
 • zrejme nemôžeme deliť 0

operácie s desatinnými číslami

 • aspoň jeden operand musí byť desatinného typu (okrem delenia /)
  • + súčet, napr. 1 + 0.2 má hodnotu 1.2
  • - rozdiel, napr. 6 - 2.86 má hodnotu 3.14
  • * násobenie, napr. 1.5 * 2.5 má hodnotu 3.75
  • / delenie, napr. 23 / 3 má hodnotu 7.666666666666667
  • // delenie zaokrúhlené nadol, napr. 23.0 // 3 má hodnotu 7.0
  • % zvyšok po delení, napr. 23.0 % 3 má hodnotu 2.0
  • ** umocňovanie, napr. 3 ** 3. má hodnotu 27.0
 • zrejme nemôžeme deliť 0

operácie so znakovými reťazcami

 • + zreťazenie (spojenie dvoch reťazcov), napr. 'a' + 'b' má hodnotu 'ab'
 • * viacnásobné zreťazenie toho istého reťazca, napr. 3 * 'x' má hodnotu 'xxx'

Zreťazenie dvoch reťazcov je bežné aj v iných programovacích jazykoch. Viacnásobné zreťazenie je dosť výnimočné. Na príklade vidíme, ako to funguje:

>>> 'ahoj' + 'Python'
'ahojPython'
>>> 'ahoj' + ' ' + 'Python'
'ahoj Python'
>>> '=' * 20
'===================='
>>> 10 * ' :-) '
' :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) '
>>>

1.2.4. Premenné a priradenie

 • meno premennej:
  • môže obsahovať písmená, číslice a znak podčiarkovník
  • pozor na to, že v Pythone sa rozlišujú malé a veľké písmená
  • musí sa líšiť od Pythonovských príkazov, tzv. rezervovaných slov (napr. for, if, def, return, …)
 • premenná sa vytvorí priraďovacím príkazom (ak ešte doteraz neexistovala):
  • zapisujeme: premenná = hodnota
   • tento zápis znamená, že do premennej sa má priradiť zadaná hodnota
  • v skutočnosti sa v Pythone do premennej priradí referencia (odkaz) na danú hodnotu (a nie samotná hodnota)
  • ďalšie priradenie do tej istej premennej zmení túto referenciu
  • na tú istú hodnotu sa môže odkazovať aj viac premenných
  • meno môže referencovať (mať priradenú) maximálne jednu hodnotu

Python si v svojej pamäti udržuje všetky premenné (v tzv. pamäti mien premenných) a všetky momentálne vytvorené hodnoty (v tzv. pamäti hodnôt). Po vykonaní týchto troch priraďovacích príkazov:

>>> a = 17
>>> b = 'abcd'
>>> x = a

To v pamäti Pythonu vyzerá nejako takto:

pamäť premenných a hodnôt

Vidíme, že

 • priradenie do jednej premennej nejakej inej premennej (napr. x = a) neznamená referenciu na meno ale na jej hodnotu
 • najprv sa zistí hodnota na pravej strane príkazu a až potom sa spraví referencovanie (priradenie) do premennej na ľavej strane

V ďalšom príklade vidíme, ako to funguje, keď vo výraze na pravej strane (kde je priraďovaná hodnota) sa nachádza tá istá premenná, ako na ľavej strane (teda kam priraďujeme):

>>> ab = 13
>>> ab = ab + 7
 1. najprv má ab hodnotu 13
pamäť premenných a hodnôt
 1. potom sa vypočíta nová hodnota 20 (ako súčet ab + 7)
pamäť premenných a hodnôt
 1. do premennej ab sa priradí nová hodnota
pamäť premenných a hodnôt

možné problémy s menami premenných

Mená premenných môžu byť skoro ľubovoľné reťazce, zložené z písmen (malých a veľkých), číslic a znaku podčiarkovník. Keďže mená premenných si najčastejšie programátori vymýšľajú sami, neskúsený programátor môže pri tom narobiť problémy nielen druhým, ale aj sebe, keď sa potom nevyzná ani vo svojom vlastnom programe. Uvedieme niekoľko typických problémov.

Veľké písmená v menách premenných treba používať veľmi opatrne. Všimnite si, že všetky tieto premenné sú rôzne:

>>> Pocet = 10
>>> POCET = 20
>>> PoCet = 30
>>> PoceT = 40

V Pythone majú programátori dohodu, že na mená premenných sa používaú len malé písmená (prípadne aj číslice a podčiarkovník).

Tiež si treba dávať pozor na ľahko zameniteľné znaky, napr. písmeno O a číslica 0 a tiež písmeno l a číslica 1:

>>> OO1 = 15
>>> O01 = 16
>>> print(OO1, O01)
15 16
>>> d1zka = 15
>>> dlzka = d1zka + 1

Snažíme sa nepoužívať ani slová, v ktorých často robíme preklepy, napr.

>>> kalerab = 'mnam'
>>> karelab = 'fuj'

správne mená

Pri písaní programov používame čo najvhodnejšie mená premenných.

Napr. tento program má veľmi nezrozumiteľné mená a preto sa horšie chápe, čo vlastne počíta:

vrk = 16
mrk = 3.14
drk = 2 * vrk * mrk
frk = vrk * mrk * vrk
print('drk =', drk)
print('frk =', frk)

Stačí dať menám premenných zodpovedajúce texty, napr.

polomer = 16
pi = 3.14
obvod = 2 * pi * polomer
obsah = pi * polomer ** 2
print('obvod =', obvod)
print('obsah =', obsah)

Tento zápis programu je zrazu oveľa zrozumiteľnejší (hoci robí presne to isté, ako predchádzajúci).

Uvedomte si

Zápisu programu má rozumieť hlavne človek. Hoci niekedy bude tento program vykonávať aj počítač, tomu je jedno, aké sú tam mená premenných.

1.3. Zhrnutie

príkazový režim
za výzvu (prompt) >>> zadávame výrazy a príkazy
programovací režim
skripty vytvárame v textovom súbore (prípona .py) a spúšťame pomocou <F5> alebo z operačného systému
funkcia print()
vypisuje zadané hodnoty
funkcia input()
čaká na stlačenie ENTER, funkcia vráti zadaný používateľom reťazec
typy hodnôt a premenné
základné typy: int, float, str, funkcia type()
premenná
obsahuje referenciu na hodnotu, vznikne pomocou priraďovacieho príkazu

Správne použitie

Voľte vhodné mená premenných

 • mená premenných by mali obsahovať len malé písmená, príp. znak podčiarkovník (na oddeľovanie viacslovných mien)
 • symboly číslc v mene premenných používajte s veľkou rozvahou
 • napr. pocet, x, y, pocet_cislic, sucet1, sucet2, meno_priezvisko
 • hoci fungujú aj písmená s diakritikou, odporúčame ich nepoužívať

Používanie medzier

 • väčšinou medzery slúžia na zvýšenie čitateľnosti programov
 • medzery (vždy iba po jednej) vkladáme medzi aritmetické operácie a operandy
 • znak = v priraďovacom príkaze by mal byť vždy oddelený jednou medzerou od premennej na ľavej strane aj od hodnoty na pravej starne
 • medzeru vždy dávame za každý znak , čiarka, napr. pri oddeľovaní parametrov vo funkcii print()
 • medzeru dávame pred symboly zátvoriek len vtedy, keď sú súčasťou aritmetického výrazu a oddeľujeme ich od aritmetických operácií
 • vo výraze niekedy môžeme vynachať nejakú medzeru, keď to zvýši čitateľnosť, napr. xy = a*b + c*d

Radšej nepoužívajte

Nevhodné mená premenných

 • obsahujú aj veľké písmená
 • nevhodná kombinácia písmen a číslic, vďaka ktorej sa programátor ľahko preklepne
 • ťažko zapamätateľné reťazce písmen
 • napr. Cislo, preMenna, d1zka, pocetCislic, rkqw8xc, aaaaaaaaaaaaaa

Nevhodné používanie medzier

 • aritmetické výrazy bez medzier medzi operandami
 • chýbajúca medzera za znakom , čiarka, medzera pred čiarkou, zbytočné medzery okolo zátvoriek
 • napr. a=( 3*4 ), print ( 'a=' ,a )

1.4. Cvičenie

 1. Zistite, čo sa vypočíta
 • skontrolujte
>>> 1/0
>>> 1//0
>>> 1%0
>>> 1--2
>>> 1---2
>>> 1----2
>>> 1-----2
 1. Vieme, že desatinné čísla sú obmedzené nejakou konkrétnou maximálnou hodnotou. Pokusmi nájdite taký čo najväčší exponent v semilogaritmickom zápise desatinného čísla 1e+xxx, že už o 1 väčší by vzniklo niečo iné ako desatinné číslo
 • napr.

  >>> 1e+100
  1e+100
  >>> 1e+101
  1e+101
  
 1. Pre dané odvesny a a b vypočítajte preponu c
 • napr.

  >>> a = 10
  >>> b = 14
  >>> c = ...
  >>> c
  17.204650534085253
  
 1. V premenných meno a priezvisko sú priradené nejaké dva znakové reťazce. Do premennej desat priraďte reťazec, ktorý obsahuje desaťkrát meno a priezvisko oddelené čiarkou.
 • napr.

  >>> meno = 'Janko'
  >>> priezvisko = 'Hraško'
  >>> desat = ...
  >>> desat
  'Janko Hraško, Janko Hraško, Janko Hraško, Janko Hraško, Janko Hraško,
  Janko Hraško, Janko Hraško, Janko Hraško, Janko Hraško, Janko Hraško'
  
 1. V dvoch premenných cislo1 a cislo2 sú priradené nejaké dve celé čísla (cislo2 bude učite trojciferné). Vytvorte novú hodnotu do premennej cislo3, ktorá zlepí tieto dve čísla do jedného celého čísla. Nepoužívajte znakové reťazce.
 • napr.

  >>> cislo1 = 4567
  >>> cisko2 = 912
  >>> cislo3 = ...
  >>> cislo3
  4567912
  
 1. Zapíšte prevod českej koruny na euro a opačne (predpokladajte, že kurz je 26 korun za 1 euro).
 • napr. ak priradíme do ck 1000 korún, vypočíta sa euro a potom sa 30 euro prepočíta na české koruny

  >>> ck = 1000
  >>> euro = ...
  >>> euro
  38.46153846153846
  >>> euro = 30
  >>> ck = ...
  >>> ck
  780
  
 1. Vypočítajte stav účtu, na ktorom je na 4% úrok na začiatku 100 euro. V premennej pocet_rokov je priradená hodnota počtu rokov, ktoré nás zaujímajú.
 • napr.

  >>> pocet_rokov = 10
  >>> stav_uctu = ...
  >>> stav_uctu
  148.02442849183444
  
 1. Napíšte skript, ktorý vypíše vašu vizitku: bude orámovaná znakmi '-' a '|' a obsahovať by mala aspoň vaše meno, adresu a telefón (adresu a telefón si môžete vymyslieť).
 • napr.

  +---------------------+
  | Janko Hraško    |
  | Pri brázde 17    |
  | mobil: 0999 123456 |
  +---------------------+
  
 1. Napíšte skript, ktorý najprv do troch premenných prvy, druhy a treti priradí tri rôzne znakové reťazce a potom vypíše všetky rôzne poradia týchto reťazcov (permutácie).
 • napr. pre prvy = 'biela', druhy = 'modrá' a treti = 'červená' vypíše

  biela modrá červená
  modrá červená biela
  ...
  
 1. Napíšte skript, v krtorom sa najprv do premennej cislo priradí nejaké celé číslo a potom do troch premenných c1, c2, c3 priradí posledné tri cifry daného čísla. Potom tieto tri cifry vypíše.
 • napr. pre cislo = 12345678 vypíše

  posledné tri cifry čísla 12345678 6 7 8
  
 1. Napíšte skript, ktorý najprv do premennej n priradí nejakú celočíselnú hodnotu, pre ktorú n >= 10. Potom na základe tejto hodnoty vypíše orámovaný text 'PYTHON'. Tento text bude v rámiku „prirazený“ k ľavému okraju, pričom medzi textom a rámikom bude práve jedna medzera.
 • napr. pre n = 12 program vypíše:

  ************
  *     *
  * PYTHON  *
  *     *
  ************
  
 1. Napíšte skript, ktorý najprv do premennej n priradí nejakú celočíselnú hodnotu, pre ktorú n >= 10. Potom na základe tejto hodnoty vypíše orámovaný text 'PYTHON', ktorý bude ale vycentrovaný (pozor na nepárne n).
 • napr. pre n = 20 program vypíše:

  ********************
  *         *
  *   PYTHON   *
  *         *
  ********************