3. Grafika

3.1. Základy kreslenia útvarov

Doteraz sme pracovali buď v priamom (shell) alebo v programovom režime. Programy sme spúšťali priamo z editora (klávesom F5) alebo dvojkliknutím na súbor z operačného systému. V dnešnej prednáške ukážeme, ako vytvoríme program, ktorý pracuje s grafickým oknom (v grafickom režime).

Už vieme, že príkaz (funkcia) print() vypisuje priamo do textového okna (shell). Existuje iná skupina príkazov (funkcií), ktoré nevypisujú do textového ale do grafického okna. Takéto okno sa ale nevytvorí samo, musíme zadať špeciálne príkazy:

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

Keď takto vytvorený program spustíme (z editora klávesom F5), otvorí sa nové okno so šedou prázdnou plochou. Teraz môžeme v textovom okne (shell) zadávať grafické príkazy a tie budú priamo zasahovať do grafického okna.

Ako to funguje:

 1. príkaz import tkinter oznámi, že budeme pracovať s modulom tkinter, ktorý obsahuje všetky grafické príkazy
 • týmto príkazom vznikla nová premenná tkinter, ktorá obsahuje referenciu na tento modul, t.j. všetky funkcie a premenné, ktoré sú definované v tomto module, sú prístupné pomocou tejto premennej a preto k nim budeme pristupovať tzv. bodkovou notáciou, t.j. vždy uvedieme meno premennej tkinter, za tým bodku a meno funkcie alebo premennej, napr. tkinter.Canvas
 1. práve zápis tkinter.Canvas() vytvorí grafickú plochu a aby sme s touto plochou mohli ďalej pracovať, uložíme si jej referenciu do premennej canvas (mohli by sme ju nazvať napríklad aj plocha alebo jednoducho g)
 • nezabudnite uviesť okrúhle zátvorky: vďaka nim sa zavolá funkcia, ktorá vytvorí nové okno, bez týchto zátvoriek zápis tkinter.Canvas označuje len referenciu na nejakú funkciu bez jej zavolania
 1. kým nezadáme aj príkaz canvas.pack(), grafická plocha sa ešte nezobrazí - volanie canvas.pack() zabezpečí zobrazenie nového okna aj s novovytvorenou grafickou plochou
 • opäť nesmieme zabudnúť zapísať aj okrúhle zátvorky, lebo inak sa grafická plocha nezobrazí (len prázdne grafické okno)
grafické okno s prázdnou grafickou plochou

Užitočné informácie k tkinter nájdete napr. v materiáli:

Všetky grafické príkazy pracujú s grafickou plochou, ku ktorej máme prístup prostredníctvom premennej canvas. Tieto príkazy sú v skutočnosti funkciami, ktoré budeme volať s nejakými parametrami. Všeobecný tvar väčšiny grafických príkazov je:

canvas.create_utvar(x, y, x, y, ..., param=hodnota, param=hodnota, ...)

kde

 • create_utvar je meno funkcie na vytvorenie grafického objektu, napr. create_line (nakreslí úsečku), create_rectangle (nakreslí obdĺžnik), create_oval (nakreslí elipsu), …
 • x, y, x, y, ... je postupnosť dvojíc súradníc bodov v grafickej ploche (rôzne príkazy vyžadujú rôzny počet zadaných bodov v rovine)
 • param=hodnota je dvojica: meno doplnkového parametra (napr. fill, width, …) a jej hodnota (napr. 'red', 5, 'Arial 20', …) - väčšinou takto zadávame farbu útvaru, hrúbku kreslenej čiary a pod.
  • všimnite si, že pri zadávaní doplnkových parametrov nedávame medzeru ani pred ani za znak rovnosti.

Pre všetky grafické príkazy platí, že keď vynecháme nejaké doplnkové parametre, tak tieto budú mať nastavené svoje inicializované (náhradné, default) hodnoty (často takýmito náhradnými hodnotami sú napr. fill='black' alebo width=1).

Súradnicová sústava

Súradnicová sústava v grafickej ploche je trochu inak orientovaná, ako sme zvyknutí z matematiky:

 • x-ová os prechádza po hornej hrane grafickej plochy zľava doprava
 • y-ová os prechádza po ľavej hrane grafickej plochy zhora nadol
 • počiatok (0,0) je v ľavom hornom rohu plochy
 • môžeme používať aj záporné súradnice, vtedy označujeme bod, ktorý je mimo grafickú plochu

Veľkosť grafickej plochy je zatiaľ 378x264 bodov (pixelov), ale neskôr uvidíme, ako jednoducho môžeme túto veľkosť zmeniť.

3.1.1. Kreslenie čiar

Čiary v grafickom režime kreslíme pomocou funkcie canvas.create_line(). Táto funkcia dokáže kresliť lomenú čiaru, ktorá sa skladá z jednej alebo viacerých úsečiek.

 • parametrom funkcie je postupnosť súradníc v tvare canvas.create_line(x1, y1, x2, y2, ...)
 • ak je zadaných bodov (dvojíc x, y) viac ako 2, kreslí sa lomená čiara zložená z navzájom nadväzujúcich úsečiek

Napr. takýto príkaz

>>> canvas.create_line(50, 120, 150, 70)

nakreslí úsečku z bodu (50, 120) do bodu (150, 70). Zapíšme tento príkaz priamo do nášho programu:

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()
canvas.create_line(50, 120, 150, 70)

Po opätovnom spustení (F5) sa pôvodná grafická plocha zatvorí a otvorí sa nová aj s nakreslenou úsečkou.

Pri práci s grafikou budeme často experimentovať v priamom režime a keď budeme s výsledkom spokojní, prekopírujeme príkazy zo shellu do programu v editovacom okne a prípadne znovu spustíme pomocou F5.

Volanie funkcie canvas.create_line() môže spájať čiarami aj viac ako 2 body, napr.

>>> canvas.create_line(10, 10, 90, 10, 10, 60)
>>> canvas.create_line(120, 10, 70, 97, 170, 97, 120, 10)

Nakreslí ďalšie dve lomené čiary, pričom druhá z nich je uzavretá a tvorí trojuholník:

po nakreslení niekoľkých čiar

Pri kreslení čiar môžeme ešte špecifikovať aj ďalšie doplnkové parametre tejto kresby: za postupnosť bodov môžeme uviesť hrúbku nakreslenej čiary (parameter width=) a jej farbu (parameter fill=). Zrejme, keď tieto dva parametre nešpecifikujeme, kreslí sa čierna čiara hrúbky 1. Napr.

>>> canvas.create_line(10, 100, 110, 100, width=10)

nakreslí úsečku s hrúbkou čiary 10, kde farba je čierna

>>> canvas.create_line(10, 130, 110, 130, fill='red')

nakreslí úsečku s hrúbkou čiary 1, ale farba je červená

>>> canvas.create_line(10, 160, 110, 160, width=7, fill='blue')

teraz bude hrúbka úsečky 7 a farba bude modrá

Farby v tkinter zadávame ako znakové reťazce názvov farieb v angličtine. Kompletný zoznam akceptovaných mien nájdeme v súbore rgb.txt, ktorý sa nachádza v niektorom z priečinkov inštalovaného Pythonu. Najčastejšie budeme používať tieto farby:

 • 'white'
 • 'black'
 • 'red'
 • 'blue'
 • 'green'
 • 'yellow'

funkcia canvas.create_line()

canvas.create_line(x, y, x, y, ...)
canvas.create_line(x, y, x, y, ..., width=číslo, fill=farba)
Parametre:
 • x,y – dvojica súradníc jedného bodu lomenej čiary
 • width=číslo – nastavenie hrúbky čiary, ak tento parameter chýba, predpokladá sa hrúbka 1
 • fill=farba – nastavenie farby čiary, ak tento parameter chýba, predpokladá sa farba 'black'

Funkcia canvas.create_line() kreslí lomenú čiaru, ktorá sa môže skladať aj z niekoľkých navzájom napojených úsečiek. Postupnosť dvojíc súradníc by mala obsahovať aspoň dva body (teda aspoň jednu úsečku). Číselné hodnoty pre súradnice môžu byť aj desatinné čísla.

3.1.2. Kreslenie obdĺžnika

Obdĺžniky kreslíme pomocou funkcie canvas.create_rectangle(). V tejto funkcii sú parametrami súradnice dvoch protiľahlých vrcholov kresleného obdĺžnika. Jej tvar je:

 • canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2)
 • strany tohto obdĺžnika sú vždy rovnobežné so súradnicovými osami

Napr.

>>> canvas.create_rectangle(50, 120, 150, 70)

Nakreslí obdĺžnik s vrcholmi so súradnicami (50, 120) a (150, 70). Dĺžky strán tohto obdĺžnika sú 100 a 50. Zrejme ďalšie dva vrcholy majú súradnice (50, 70) a (150, 120).

Parametrami grafických funkcií nemusia byť len celočíselné konštanty, ale aj výrazy s premennými. napr.

>>> x, y, a = 80, 60, 35
>>> canvas.create_rectangle(x, y, x+a, y+a)

Nakreslí štvorec, ktorého súradnice ľavého horného vrcholu sú (x, y), t.j. (80, 60) a jeho strana je 35. Podobne:

>>> x, y, a, b = 150, 90, 60, 100
>>> canvas.create_rectangle(x-a/2, y-b/2, x+a/2, y+b/2)

Nakreslí obdĺžnik, ktorého súradnice stredu(x, y), t.j. (150, 90) a jeho strany sú 60 a 100. Všimnite si, že súradnice vrcholov sme tu zadali ako desatinné čísla (typ float).

Takto kreslené obdĺžniky (resp. štvorce) majú nevyplnené vnútro (vnútro obdĺžnika je priesvitné). Tiež obrys obdĺžnika je tenká čierna čiara hrúbky 1. Pri kreslení obdĺžnikov môžeme ešte špecifikovať aj ďalšie doplnkové parametre tejto kresby, napr. hrúbku obrysu (parameter width=), farbu obrysu (parameter outline=) a výplň obdĺžnika (parameter fill=). Napr.

>>> canvas.create_rectangle(10, 10, 100, 60, width=5)

nakreslí obdĺžnik, ktorého obrys má hrúbku 10, farba obrysu je čierna, výplň nie je žiadna (vnútro je priesvitné)

>>> canvas.create_rectangle(120, 10, 200, 40, fill='red')

nakreslí obdĺžnik, ktorého čierny obrys má hrúbku 1 a výplň je červená

>>> canvas.create_rectangle(10, 100, 110, 160, outline='', fill='blue')

nakreslí obdĺžnik, ktorý je bez obrysu a jeho výplň je modrá

Všimnite si hodnotu parametra outline='', ktorá označuje „priesvitný“, t.j. žiaden obrys. Podobne by fungoval aj fill='', ktorý označuje obdĺžnik bez výplne.

funkcia canvas.create_rectangle()

canvas.create_rectangle(x, y, x, y)
canvas.create_rectangle(x, y, x, y, width=číslo, fill=farba, outline=farba)
Parametre:
 • x,y – dvojica súradníc jedného vrcholu obdĺžnika
 • width=číslo – nastavenie hrúbky čiary obrysu, ak parameter chýba, predpokladá sa hrúbka 1
 • fill=farba – nastavenie farby výplne, ak parameter chýba, predpokladá sa priesvitná farba, t.j. ''
 • outline=farba – nastavenie farby čiary obrysu, ak tento parameter chýba, predpokladá sa farba 'black', prázdny reťazec '' označuje obdĺžnik bez obrysu

Funkcia canvas.create_rectangle() na základe dvoch bodov v ploche nakreslí obdĺžnik, ktorého strany sú rovnobežné so súradnicovými osami. Číselné hodnoty pre súradnice môžu byť aj desatinné čísla.

3.1.3. Kreslenie elipsy

Parametre príkazu canvas.create_oval() vychádzajú z kreslenia obdĺžnika. Pre tkinter sú to presne rovnaké parametre, len elipsa ich trochu inak interpretuje: z dvoch protiľahlých vrcholov nenakreslí obdĺžnik ale vpísanú elipsu, t.j. elipsu, ktorá leží vo vnútri tohto „mysleného“ obdĺžnika a dotýka sa jeho strán. Parametrami príkazu sú súradnice dvoch protiľahlých vrcholov „mysleného“ opísaného obdĺžnika v tvare:

 • canvas.create_oval(x1, y1, x2, y2)
 • strany tohto mysleného obdĺžnika sú rovnobežné so súradnicovými osami

Napr.

>>> canvas.create_oval(50, 120, 150, 70)

Nakreslí elipsu so stredom (100, 95) a s polosami 50 a 25, keďže „myslený“ opísaný obdĺžnik má vrcholy so súradnicami (50, 120) a (150, 70). Ak by sme spolu s elipsou nakreslili aj tento opísaný obdĺžnik, lepšie by sme videli ich vzťah:

>>> canvas.create_rectangle(50, 120, 150, 70, outline='red')
>>> canvas.create_oval(50, 120, 150, 70)

Ďalšie parametre width=, outline= a fill= majú presne rovnaký význam ako boli pre obdĺžnik: hrúbka obrysu elipsy, farba obrysu (môže chýbať, ak má hodnotu '') a farba výplne (môže chýbať, ak má hodnotu ''). Ak nešpecifikujeme žiaden parameter, tak sa kreslí elipsa s čiernym obrysom hrúbky 1, ktorá je bez výplne.

Ak zadáme elipsu, ktorá je vpísaná do štvorca, nakreslí sa kružnica. Všimnite si:

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

x, y = 150, 120
for r in range(100, 0, -10):
  canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill='red')

Tento program nakreslí 10 sústredných kruhov (so spoločným stredom (150, 120)) a s polomermi 100, 90, 80, …, 20, 10. Kruhy sú vyplnené červenou farbou a preto ich kreslíme od najväčšieho po najmenší, inak by väčšie kruhy zakryli menšie a menšie by nebolo vidieť. Ak by sme chceli tieto kruhy striedavo zafarbovať dvomi rôznymi farbami, môžeme využiť vymieňanie obsahov dvoch premenných:

x, y = 150, 120
farba, farba1 = 'red', 'yellow'
for r in range(100, 0, -10):
  canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill=farba)
  farba, farba1 = farba1, farba

Zhrnieme kreslenie elipsy:

funkcia canvas.create_oval()

canvas.create_oval(x, y, x, y)
canvas.create_oval(x, y, x, y, width=číslo, fill=farba, outline=farba)
Parametre:
 • x,y – dvojica súradníc jedného vrcholu „opísaného obdĺžnika“ elipsy
 • width=číslo – nastavenie hrúbky čiary obrysu, ak parameter chýba, predpokladá sa hrúbka 1
 • fill=farba – nastavenie farby výplne, ak parameter chýba, predpokladá sa priesvitná farba, t.j. ''
 • outline=farba – nastavenie farby čiary obrysu, ak tento parameter chýba, predpokladá sa farba 'black', prázdny reťazec '' označuje elipsu bez obrysu

Funkcia canvas.create_oval() na základe dvoch bodov „opísaného obdĺžnika“ nakreslí elipsu. Strany takéhoto mysleného obdĺžnika sú rovnobežné sú súradnicovými osami.

3.1.4. Kreslenie polygónu

Polygónom rozumieme uzavretú krivku, ktorá môže byť vyplnená nejakou farbou. Súradnicami sa tento príkaz podobá na canvas.create_line() a ďalšie doplnkové parametre (width=, outline= a fill=) má rovnaké ako napr. canvas.create_rectangle().

 • parametrom je postupnosť súradníc v tvare canvas.create_polygon(x1, y1, x2, y2, ...)
 • aby mal polygón zmysel, postupnosť súradníc musí obsahovať aspoň 3 body

Napr.

>>> canvas.create_polygon(50, 120, 150, 70, 200, 200)

Spojí tromi úsečkami tri body (50, 120), (150, 70) a (200, 200) a potom tento trojuholník vyfarbí farbou výplne. Keďže sme nenastavili ani farbu obrysu ani farbu výplne, útvar sa vyplní čiernou farbou a obrys je vypnutý (ako keby bolo nastavené outline='' a fill='black').

Napr.

canvas.create_polygon(10, 80, 110, 80, 30, 150, 60, 30, 90, 150, fill='red')

nakreslí červenú päťcípu hviezdu, ale bez obrysu.

Ak chceme nakresliť aj obrys, zadáme

canvas.create_polygon(10, 80, 110, 80, 30, 150, 60, 30, 90, 150, fill='red', outline='blue')

Teraz ukážeme, že ak do nejakých premenných priradíme dvojice čísel, teda súradnice nejakých bodov v rovine, tieto potom môžeme používať aj v grafických príkazoch. Zadefinujme 4 vrcholy v ploche a potom ich spojíme a vyplníme šedou farbou:

b1 = (50, 20)
b2 = (150, 20)
b3 = (150, 80)
b4 = (50, 80)
canvas.create_polygon(b1, b2, b3, b4, fill='gray', outline='blue')

Vďaka takémuto zápisu s premennými by mohlo byť pre vás čitateľné aj:

canvas.create_polygon(b1, b2, b4, b3, fill='red')
canvas.create_polygon(b1, b3, b2, b4, fill='green')

Ak máme v premennej dvojicu čísel, môžeme ju „rozobrať“ na dve samostatné čísla a priradiť ich do dvoch premenných, napr. takto:

a = (50, 20)
ax, ay = a
b = (ax+100, ay)
bb = bbx, bby = (110, 150)

Dokonca budú fungovať aj takéto for-cykly:

for bod in (130, 30), (150, 60), (200, 90):
  canvas.create_rectangle(bod, (175, 75))

for x, y in (100, 100), (150, 150), (200, 160):
  canvas.create_oval(x-20, y-20, x+20, y+20)

Prvý for-cyklus nakreslí tri obdĺžniky, ktoré majú jeden vrchol (175, 75) spoločný a druhý je jeden z (130, 30), (150, 60), (200, 90). Druhý for-cyklus nakreslí 3 kružnice všetky s polomerom 20, pričom poznáme stredy týchto kružníc: (100, 100), (150, 150), (200, 160). Všimnite si, že tento cyklus má dve premenné cyklu x a y a paralelne sa do nich priradzujú dvojice zadaných čísel.

Zhrňme príkaz na kreslenie polygónu:

funkcia canvas.create_polygon()

canvas.create_polygon(x, y, x, y, ...)
canvas.create_polygon(x, y, x, y, ..., width=číslo, fill=farba, outline=farba)
Parametre:
 • x,y – dvojica súradníc jedného vrcholu obrysu n-uholníka
 • width=číslo – nastavenie hrúbky čiary obrysu, ak parameter chýba, predpokladá sa hrúbka 1
 • fill=farba – nastavenie farby výplne, ak parameter chýba, predpokladá sa čierna, t.j. 'black', prázdny reťazec '' označuje n-uholníka bez výplne
 • outline=farba – nastavenie farby čiary obrysu, ak tento parameter chýba, predpokladá sa priesvitná farba ''

Funkcia canvas.create_polygon() na základe postupnosti bodov nakreslí n-uholník. Do príkazu musíme zadať minimálne 3 vrcholy.

3.1.5. Písanie textu

Pomocou funkcie canvas.create_text() môžeme do grafickej plochy písať aj texty. Prvé dva parametre funkcie sú súradnice stredu vypisovaného textu a ďalším doplnkovým parametrom je samotný text v tvare:

 • canvas.create_text(x, y, text='text')

Napr.

>>> canvas.create_text(150, 120, text='Python')

Na súradnice (150, 120) sa vypíše text 'Python' (čiernou farbou) - použije sa pritom „default“ font aj veľkosť písma. Zadané súradnice určujú stred vypisovaného textu. Pri písaní textu môžeme ešte špecifikovať aj ďalšie parametre: môžeme uviesť font (parameter font=) a aj farbu textu (parameter fill=). Font definujeme ako znakový reťazec, ktorý obsahuje (jednoslovný) názov písma a veľkosť písma, napr. v tvare 'arial 20'. Tento reťazec môže obsahovať aj informáciu o tvare písma 'bold' a 'italic'.

Napr.

>>> canvas.create_text(150, 50, text='Python', fill='blue', font='arial 30 bold')

funkcia canvas.create_text()

canvas.create_text(x, y, text='text')
canvas.create_text(x, y, text='text', font='písmo', fill=farba, angle=číslo)
Parametre:
 • x,y – dvojica súradníc stredu vypisovaného textu
 • text='text' – zadaný text
 • fill=farba – nastavenie farby textu
 • font='písmo' – nastavenie typu písma a aj jeho veľkosti
 • angle=číslo – otočenie výpisu o zadaný uhol v stupňoch (tento parameter nemusí fungovať na počítačoch Mac)

Funkcia canvas.create_text() na zadanú súradnicu stredu vypíše text.

3.1.6. Kreslenie obrázka

Aby sme do plochy nakreslili nejaký obrázok, musíme najprv vytvoriť „obrázkový objekt“ (pomocou tkinter.PhotoImage() prečítať obrázok zo súboru) a až tento poslať ako parameter do príkazu na kreslenie obrázkov canvas.create_image().

Obrázkový objekt vytvoríme špeciálnym príkazom:

premenna = tkinter.PhotoImage(file='meno suboru')

v ktorom meno suboru je súbor s obrázkom vo formáte png alebo gif. Takýto obrázkový objekt môžeme potom vykresliť do grafickej plochy ľubovoľný počet-krát.

Samotná funkcia canvas.create_image() na vykreslenie obrázka má tri parametre: prvé dva sú súradnice stredu vykresľovaného obrázka a ďalší doplnkový parameter určuje obrázkový objekt. Príkaz má tvar:

 • canvas.create_image(x, y, image=premenna)

Napr.

>>> obr = tkinter.PhotoImage(file='python.png')
>>> canvas.create_image(500, 100, image=obr)

funkcia canvas.create_image()

canvas.create_image(x, y, image=premenná)
Parametre:
 • x,y – dvojica súradníc stredu vykresľovaného obrázka
 • image=premenná – nastaví obrázok, ktorý sa vykreslí (premenná musí byť obrázkový objekt, ktorý vznikol pomocou tkinter.PhotoImage(file='meno suboru'))

Funkcia canvas.create_image() na zadanú súradnicu stredu nakreslí zadaný obrázok.

3.1.7. Parametre grafickej plochy

Pri vytváraní grafickej plochy (pomocou tkinter.Canvas()) môžeme nastaviť veľkosť plochy ale aj farbu pozadia grafickej plochy. Môžeme uviesť tieto parametre:

 • bg= nastavuje farbu pozadia (z anglického „background“)
 • width= nastavuje šírku grafickej plochy
 • height= výšku plochy

Napr.

canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=400, height=200)

Vytvorí bielu grafickú plochu, ktorá má šírku 400 a výšku 200.

Tieto parametre plochy môžeme meniť aj dodatočne, aj vtedy, keď je už v ploche niečo nakreslené. Vtedy použijeme takýto formát:

>>> canvas['bg'] = 'yellow'
>>> sirka = int(canvas['width'])   # zapamätaj si momentálnu šírku plochy
>>> canvas['width'] = 600       # zmeň šírku
>>> canvas['height'] = 400      # zmeň výšku

3.2. Zmeny nakreslených útvarov

Všetky útvary, ktoré kreslíme do grafickej plochy si systém pamätá tak, že ich dokáže dodatočne meniť (napr. ich farbu), posúvať po ploche, ale aj mazať. Všetky útvary sú v ploche vykresľované presne v tom poradí, ako sme zadávali jednotlivé grafické príkazy: skôr nakreslené útvary sú pod neskôr nakreslenými a môžu ich prekrývať.

Každý grafický príkaz (napr. canvas.create_line()) je v skutočnosti funkciou, ktorá vracia celé číslo - identifikátor nakresleného útvaru. Toto číslo nám umožní neskoršie modifikovanie, resp. jeho zmazanie.

3.2.1. Zmazanie nakresleného útvaru

funkcia canvas.delete()

 • slúži na zmazanie ľubovoľného nakresleného útvaru
 • jeho tvar je canvas.delete(identifikátor)
  • kde identifikátor je návratová hodnota príkazu kreslenia útvaru
 • ak ako identifikátor použijeme reťazec 'all', príkaz zmaže všetky doteraz nakreslené útvary

Napr.

>>> id1 = canvas.create_line(10, 20, 30, 40)
>>> id2 = canvas.create_oval(10, 20, 30, 40)
>>> canvas.delete(id1)

zmaže prvý grafický objekt, t.j. úsečku, pričom druhý objekt kružnica ostáva bez zmeny.

3.2.2. Posúvanie útvarov

Pomocou identifikátora útvaru ho môžeme posúvať ľubovoľným smerom. Ostatné útvary sa pri tom nehýbu.

funkcia canvas.move()

 • slúži na posúvanie ľubovoľného nakresleného útvaru
 • jeho tvar je canvas.move(identifikátor, dx, dy)
  • kde identifikátor je návratová hodnota príkazu kreslenia útvaru
  • dx a dy označujú číselné hodnoty zmeny súradníc útvaru
 • posúvaný útvar môže byť ľubovoľne komplikovaný (môže sa skladať aj z väčšieho počtu bodov), príkaz canvas.move() posunie všetky vrcholy útvaru
 • ak ako identifikátor použijeme reťazec 'all', príkaz posunie všetky doteraz nakreslené útvary

Napr.

>>> id1 = canvas.create_line(10, 20, 30, 40)
>>> id2 = canvas.create_oval(10, 20, 30, 40)
>>> canvas.move(id1, -5, 10)

posunie prvý nakreslený útvar, teda úsečku, druhý útvar (kružnicu) pri tom nehýbe.

3.2.3. Zmena parametrov útvaru

Pomocou príkazu canvas.itemconfig() môžeme nakresleným útvarom zmeniť ľubovoľné doplnkové parametre.

funkcia canvas.itemconfig()

 • slúži na zmenu ľubovoľných doplnkových parametrov nakresleného útvaru
 • má tvar canvas.itemconfig(identifikátor, parametre)
  • kde identifikátor je návratová hodnota príkazu kreslenia útvaru
  • parametre sú ľubovoľné doplnkové parametre pre daný útvar

Zhrňme doplnkové parametre útvarov, s ktorými sme sa doteraz stretli:

canvas.create_line()
  width= hrúbka obrysu
  fill= farba obrysu
canvas.create_rectangle()
  width= hrúbka obrysu
  outline= farba obrysu
  fill= farba výplne
canvas.create_oval()
  width= hrúbka obrysu
  outline= farba obrysu
  fill= farba výplne
canvas.create_text()
  text= vypisovaný text
  font= písmo a veľkosť
  fill= farba textu
  angle= uhol otočenia
canvas.create_polygon()
  width= hrúbka obrysu
  outline= farba obrysu
  fill= farba výplne
canvas.create_image()
  image= obrázkový objekt

Napr.

>>> id1 = canvas.create_line(10, 20, 30, 40)
>>> id2 = canvas.create_oval(10, 20, 30, 40)
>>> canvas.itemconfig(id1, width=5, fill='blue')
>>> canvas.itemconfig(id2, outline='', fill='red')

3.2.4. Zmena súradníc

Okrem posúvania útvaru môžeme zmeniť aj jeho kompletnú postupnosť súradníc. Napr. pre canvas.create_line() alebo canvas.create_polygon() môžeme zmeniť aj počet bodov útvaru.

funkcia canvas.coords()

 • slúži na zmenu všetkých súradníc nakresleného útvaru
 • má tvar canvas.coords(identifikátor, postupnosť)
  • kde identifikátor je návratová hodnota príkazu kreslenia útvaru
  • postupnosť je ľubovoľná postupnosť súradníc, ktorá je vhodná pre daný útvar - táto postupnosť musí obsahovať párny počet čísel (celých alebo desatinných)

Napr.

>>> i1 = canvas.create_line(10, 20, 30, 40)
>>> canvas.coords(i1, 30, 40, 50, 60, 70, 90)

3.3. Niektoré užitočné moduly

Okrem modulu tkinter sa zoznámime aj s niektorými ďalšími modulmi.

3.3.1. Generátor náhodných čísel

V mnohých našich programoch sa nám môže hodiť, keď niektoré premenné nebudú mať pri každom spustení rovnakú hodnotu, ale zakaždým dostanú podľa nejakých pravidiel nejakú náhodnú hodnotu. Využijeme modul random, ktorý obsahuje niekoľko užitočných funkcií. Aby sme mohli používať funkcie z tohto modulu, musíme na začiatku programu zapísať

import random

Vznikne premenná random, ktorá obsahuje referenciu na tento modul a pomocou nej budeme pristupovať k funkciám v tomto module. Každá takáto funkcia bude teda začínať random a za bodkou bude uvedené meno funkcie.

Modul obsahuje niekoľko užitočných funkcií, my budeme najčastejšie používať tieto tri.

funkcia random.randint()

 • funkcia má dva parametre: hranice intervalu čísel
 • vyberie náhodnú hodnotu z tohto intervalu, pričom sa do výberu počítajú aj hraničné body intervalu

funkcia random.randrange()

 • funkcia má 1, 2 alebo 3 parametre s rovnakým významom ako range()
 • vyberie náhodnú hodnotu z tohto rozsahu
 • napr. random.randrange(100), random.randrange(10, 100), random.randrange(10, 100, 5)

funkcia random.choice()

 • funkcia má jeden parameter: ľubovoľnú postupnosť hodnôt
 • vyberie náhodnú hodnotu z tejto postupnosti
 • napr. random.choice(('red', 'blue', 'green'))

Príklad použitia:

import tkinter
import random

canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=400, height=300)
canvas.pack()

for i in range(random.randint(10 ,20)):
  x = random.randrange(400)
  y = random.randrange(300)
  r = 10
  farba = random.choice(('red', 'blue', 'green'))
  canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill=farba)

3.3.2. Pozdržanie výpočtu

Chceme napísať program, ktorý najprv nakreslí obrázok a potom ho 100-krát posunie vpravo o nejaký malý úsek. Radi by sme to videli ako animáciu

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas(width=600, height=200)
canvas.pack()

obr = tkinter.PhotoImage(file='python.png')
canvas.create_image(500, 100, image=obr)

for x in range(100):
  canvas.move(1, -5, 0)

Po spustení nevidíme žiadnu animáciu, ale len výsledný efekt, t.j. obrázok je v cieľovej pozícii. Namiesto mena súboru file='python.png' použite ľubovoľný obrázkový súbor.

Ak využijeme ďalšiu metódu grafickej plochy after, dokážeme pozdržať výpočet.

funkcia canvas.after()

 • funkcia má jeden číselný parameter: počet tisícin sekundy, na ktorý sa výpočet na tomto mieste pozdrží
 • napr. canvas.after(500) pozdrží výpočet o 0,5 sekundy

A ešte jedna dôležitá vec: aby sme počas pozdržaného času videli zrealizovanú zmenu v grafickej ploche, musíme zavolať špeciálny príkaz canvas.update(), ktorý zabezpečí zobrazenie zmeny, t.j. animáciu

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas(width=600, height=200)
canvas.pack()

obr = tkinter.PhotoImage(file='python.png')
canvas.create_image(500, 100, image=obr)

for x in range(100):
  canvas.move(1, -5, 0)
  canvas.update()
  canvas.after(100)

Keďže program vykoná 100-krát pozdržanie 0,1 sekundy, celá animácia bude trvať 10 sekúnd.

3.3.3. Matematické funkcie

Modul math obsahuje množstvo užitočných matematických funkcií. Aby ste ich mohli používať, musíte najprv zadať príkaz:

import math

Vymenujme niekoľko funkcií, ktoré asi využijeme v mnohých našich programoch:

 • math.sin() - goniometrická funkcia sin, pracuje v radiánoch a nie v stupňoch
 • math.cos() - goniometrická funkcia cos, pracuje v radiánoch a nie v stupňoch
 • math.tan() - goniometrická funkcia tangens, pracuje v radiánoch a nie v stupňoch
 • math.sqrt() - druhá odmocnina čísla
 • math.exp() - exponenciálna funkcia
 • math.log() - prirodzený logaritmus čísla

Okrem týchto funkcií sú v tomto module definované aj dve užitočné konštanty:

 • math.pi - Ludolfovo číslo
 • math.e - základ prirodzených logaritmov

3.3.4. Spustenie programu z operačného systému

Ak by sme nejaký grafický program spustili priamo z operačného systému (napr. dvojkliknutím na súbor), napr.

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()
canvas.create_line(50, 120, 150, 70)

grafické okno by sa otvorilo a okamžite aj zatvorilo, lebo program po nakreslení úsečky už nemusí na nič ďalšie čakať a teda skončí. Z tohto dôvodu sa na koniec programu zapisuje nový riadok canvas.mainloop():

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()
canvas.create_line(50, 120, 150, 70)
canvas.mainloop()

Takýto program

 • ak spustíme z operačného systému, otvorí grafické okno, nakreslí úsečku a čaká na zatvorenie tohto okna

 • ak spustíme z editora (F5), tiež sa otvorí grafické okno s nakreslenou úsečkou a čaká sa na zatvorenie tohto okna; toto ale znamená, že shell je počas tohto čakania zablokovaný (uvedomte si, že toto zablokovanie spôsobilo volanie canvas.mainloop())

  • V niektorých inštaláciách Pythonu sa grafické okno zobrazí len vtedy, keď sa náš program ukončí príkazom canvas.mainloop() - t.j. neumožňuje sa ďalej komunikovať cez príkazový riadok (shell). Žiaľ v tomto prípade nemôžete experimentovať s grafickými príkazmi v shell, ale musíte ich zadávať len do programu.

3.4. Cvičenie

 1. Napíšte program, ktorý nakreslí pyramídu: tvoria ju 3 na sebe položené obdĺžniky veľkosti 100x20, 60x20, 20x20, tieto obdĺžniky sú vycentrované.

 2. Napíšte program, ktorý nakreslí podobnú pyramídu z predchádzajúceho príkladu, pričom všetky obdĺžniky majú výšku 10 a ich šírky sú postupne 200, 180, 160, … 60, 40, 20.

 3. Napíšte program, ktorý nakreslí rad n modrých kruhov: všetky sú tesne vedla seba a majú polomery 20. Napr. pre n = int(input('zadaj pocet: ')).

 4. Podobný príklad ako (3), ale výplne kruhov sú troch rôznych farieb: postupne sa striedajú 'red', 'yellow', 'blue'. Kreslenie kruhov zapíšte tak, aby sa nekreslil ich čierny obrys.

 5. Napíšte program, ktorý najprv prečíta polomer kružnice (input('polomer: ')), potom ju nakreslí do stredu grafickej plochy a do neho pomocou canvas.create_rectangle() nakreslí vpísaný štvorec (jeho vrcholy ležia na obvode kružnice).

 6. V priečinku, v ktorom je nainštalovaný Python, nájdite súbor 'rgb.txt'. Zvoľte si z neho nejakých 5 zaujímavých farieb a ich mená vypíšte pod sebou nejakým hrubým fontom, napr. canvas.create_text(x, y, text=meno_farby, font=..., fill=meno_farby).

 7. Napíšte program, ktorý pre tri zadané hodnoty, napr. r1, r2, r3 = 20, 40, 60 nakreslí snehuliaka, ktorý sa skladá z troch bielych kruhov s polomermi r1, r2, r3. Snehuliak je nakreslený v strede grafickej plochy na bledomodrom pozadí.

 8. Napíšte program, ktorý nakreslí rovnoramenný trojuholník so základňou a a výškou v. Hodnoty a a v program prečíta zo vstupu (input()).

 9. Napíšte program, ktorý nakreslí takýto domček: skladá sa z červenej strechy (rovnoramenný trojuholník so základňou 50 a výškou 50) a modrého štvorca (veľkosti 50x50). Ľavý horný vrchol štvorca nech je na súradniciach napr. x, y = 10, 80.

 10. Využite predchádzajúci príklad (9) a nakreslite n domčekov vedľa seba (s malou medzerou medzi nimi). n prečítate zo vstupu (input()).

 11. Napíšte program, ktorý nakreslí n žltých kruhov na náhodných pozíciách, pričom v strede každého sú postupne čísla 1, 2, …, n.

 12. Napíšte program, ktorý si najprv vyžiada nejaké slovo (input()) a potom ho vypíše ho stredu plochy nejakým veľkým fontom. Zvoľte nejaké zaujímavé písmo, ktorého meno sa skladá z viac slov, napr. 'Cooper Black', 'Brush Script MT' alebo 'Courier New'… Keďže meno fontu je teraz viacslovné, doplnkový parameter font='...' musíte zmeniť na zápis napr. takto font=('Courier New', 40, 'bold')

 13. Napíšte program, ktorý vypíše (print()) tabuľku hodnôt: v prvom stĺpci je uhol v stupňoch (z intervalu od 0 do 360 s krokom 30), v druhom je vypočítaný sin() a v treťom cos() tohto uhla. Na prevod medzi stupňami a radiánmi môžete použiť hodnotu premennej math.pi. Výsledok zaokrúhľujte na 2 desatinné miesta (round(číslo, 2)).

 14. Body na kružnici so stredom (x0, y0) a polomerom r sa dajú vyjadriť vzorcom:

  x = x0 + r * cos(uhol)
  y = y0 + r * sin(uhol)
  
kde uhol je číslo od 0 do 360 stupňov (pozor na radiány). Ak budete takto vypočítané body postupne spájať úsečkami (napr. pomocou canvas.create_line()), dostanete kružnicu. Nakreslite týmto postupom kružnicu, pričom otestujte kreslenie pre rôznu hustotu bodov na kružnici (pre rôzne hodnoty zväčšovania uhla, napr. s krokom 30, alebo 10 alebo 2, …).
 1. Ak v programe z predchádzajúcej úlohy (14) nebudeme spájať susedné vrcholy, ktoré ležia na obvode kružnice, ale budeme spájať tieto vrcholy so stredom kružnice (zvoľte žlté hrubé pero) a na koniec nakreslíme žltý kruh (canvas.create_oval()) s rovnakým stredom ako naša kružnica ale s menším polomerom, dostaneme slnko s lúčmi. Napíšte program:

  pocet lucov: 10
  dlzka lucov od stredu: 150
  velkost slnka: 80
  # nakreslí žlté slnko
  
 2. Zvoľte si nejaký zaujímavý obrázok vo formáte .png alebo .gif (vyhľadajte napr. na webe) a nakreslite ho 10-krát na náhodných pozíciách.