6. Znakové reťazce

6.1. Typ string

Čo už vieme o znakových reťazcoch:

 • reťazec je postupnosť znakov uzavretá v apostrofoch '' alebo v úvodzovkách ""
 • vieme priradiť reťazec do premennej
 • zreťaziť (zlepiť) dva reťazce
 • násobiť (zlepiť viac kópií) reťazca
 • načítať zo vstupu (pomocou input()) a vypisovať (pomocou print())
 • vyrobiť z čísla reťazec (str()), z reťazca číslo (int(), float())
 • rozobrať reťazec vo for-cykle

Postupne prejdeme tieto možnosti práce s reťazcami a doplníme ich o niektoré novinky.

Keďže znakový reťazec je postupnosť znakov uzavretá v apostrofoch '' alebo v úvodzovkách "", platí:

 • môže obsahovať ľubovoľné znaky (okrem znaku apostrof ' v '' reťazci, a znaku úvodzovka " v úvodzovkovom "" reťazci)
 • musí sa zmestiť do jedného riadka (nesmie prechádzať do druhého riadka)
 • môže obsahovať špeciálne znaky (zapisujú sa dvomi znakmi, ale pritom v reťazci reprezentujú len jeden), vždy začínajú znakom '\' (opačná lomka):
  • \n - nový riadok
  • \t - tabulátor
  • \' - apostrof
  • \" - úvodzovka
  • \\ - opačná lomka

Napríklad

>>> 'Monty\nPython'
'Monty\nPython'
>>> print('Monty\nPython')
Monty
Python
>>> print('Monty\\nPython')
Monty\nPython

Viacriadkové reťazce

Už vieme, že

 • reťazec, ktorý začína trojicou buď apostrofov ''' alebo úvodzoviek """ môže obsahovať aj ' a ", môže prechádzať cez viac riadkov (automaticky sa sem doplní \n)

 • musí byť ukončený rovnakou trojicou ''' alebo """

  >>> macek = '''Išiel Macek
  do Malacek
  šošovičku mlácic'''
  >>> macek
  'Išiel Macek\ndo Malacek\nšošovičku mlácic'
  >>> print(macek)
  Išiel Macek
  do Malacek
  šošovičku mlácic
  >>> '''tento retazec obsahuje " aj ' a funguje'''
  'tento retazec obsahuje " aj \' a funguje'
  >>> print('''tento retazec obsahuje " aj ' a funguje''')
  tento retazec obsahuje " aj ' a funguje
  

Dĺžka reťazca

Štandardná funkcia len() vráti dĺžku reťazca (špeciálne znaky ako '\n', '\'', a pod. reprezentujú len 1 znak):

>>> a = 'Python'
>>> len(a)
6
>>> len('Peter\'s dog')
11
>>> len('\\\\\\')
3

Túto funkciu už vieme naprogramovať aj sami, ale v porovnaní so štandardnou funkciou len() bude oveľa pomalšia:

def dlzka(retazec):
  pocet = 0
  for znak in retazec:
    pocet += 1
  return pocet
>>> dlzka('Python')
6
>>> a = 'x' * 100000000
>>> dlzka(x)
100000000
>>> len(x)
100000000

Operácia in

Aby sme zistili, či sa v reťazci nachádza nejaký konkrétny znak, doteraz sme to museli riešiť takto:

def zisti(znak, retazec):
  for z in retazec:
    if z == znak:
      return True
  return False
>>> zisti('y', 'Python')
True
>>> zisti('T', 'Python')
False

Pritom existuje binárna operácia in, ktorá zisťuje, či sa zadaný podreťazec nachádza v nejakom konkrétnom reťazci. Jej tvar je

podretazec in retazec

Najčastejšie sa bude využívať v príkaze if a v cykle while, napr.

>>> 'nt' in 'Monty Python'
True
>>> 'y P' in 'Monty Python'
True
>>> 'tyPy' in 'Monty Python'
False
>>> 'pyt' in 'Monty Python'
False

Na rozdiel od našej vlastnej funkcie zisti(), operácia in funguje nielen pre zisťovanie jedného znaku, ale aj pre ľubovoľne dlhý podreťazec.

Ak niekedy budeme potrebovať negáciu tejto podmienky, môžeme zapísať

if not 'a' in retazec:
  ...
if 'a' not in retazec:
  ...

Pričom sa odporúča druhý spôsob zápisu not in.

Operácia indexovania [ ]

Pomocou tejto operácie vieme pristupovať k jednotlivým znakom postupnosti (znakový reťazec je postupnosť znakov). Jej tvar je

reťazec[číslo]

Celému číslu v hranatých zátvorkách hovoríme index:

 • znaky v reťazci sú indexované od 0 do len()-1, t.j. prvý znak v reťazci má index 0, druhý 1, … posledný má index len()-1
 • výsledkom indexovania je vždy 1-znakový reťazec (čo je nový reťazec s kópiou 1 znaku z pôvodného reťazca) alebo chybová správa, keď indexujeme mimo znaky reťazca

Očíslujme znaky reťazca:

M o n t y   P y t h o n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Napr. do premennej abc priradíme reťazec 12 znakov a pristupujeme ku niektorým znakom pomocou indexu:

>>> abc = 'Monty Python'
>>> abc[3]
't'
>>> abc[9]
'h'
>>> abc[12]
...
IndexError: string index out of range
>>> abc[len(abc)-1]
'n'

Vidíme, že posledný znak v reťazci má index dĺžka reťazca-1. Ak indexujeme väčším číslom ako 11, vyvolá sa chybová správa IndexError: string index out of range.

Často sa indexuje v cykle, kde premenná cyklu nadobúda správneho správne hodnoty indexov, napr.

>>> a = 'Python'
>>> for i in range(len(a)):
   print(i, a[i])

0 P
1 y
2 t
3 h
4 o
5 n

Funkcia range(len(a)) zabezpečí, že cyklus prejde postupne pre všetky i od 0 do len(a)-1.

Indexovanie so zápornými indexmi

Keďže často potrebujeme pristupovať ku znakom na konci reťazca, môžeme to zapisovať pomocou záporných indexov:

abc[-5] == abc[len(abc)-5]

Znaky reťazca sú indexované od -1 do -len() takto:

M o n t y   P y t h o n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Napríklad:

>>> abc = 'Monty Python'
>>> abc[len(abc)-1]
'n'
>>> abc[-1]
'n'
>>> abc[-7]
' '
>>> abc[-13]
...
IndexError: string index out of range

alebo aj for-cyklom:

>>> a = 'Python'
>>> for i in range(1, len(a)+1):
   print(-i, a[-i])

-1 n
-2 o
-3 h
-4 t
-5 y
-6 P

alebo for-cyklom so záporným krokom:

>>> a = 'Python'
>>> for i in range(-1, -len(a)-1, -1):
   print(i, a[i])

-1 n
-2 o
-3 h
-4 t
-5 y
-6 P

Podreťazce

Indexovať môžeme nielen jeden znak, ale aj nejaký podreťazec celého reťazca, Opäť použijeme operátor indexovani, ale index obsahuje znak ':':

reťazec[prvý : posledný]

kde

 • prvý je index začiatku podreťazca
 • posledný je index prvku jeden za, t.j. musíme písať index prvku o 1 viac
 • takejto operácii hovoríme rez (alebo po anglicky slice)
 • ak takto indexujeme mimo reťazec, nenastane chyba, ale prvky mimo sú prázdny reťazec

Ak indexujeme rez od 6. po 11. prvok:

M o n t y   P y t h o n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

prvok s indexom 11 už vo výsledku nebude:

>>> abc = 'Monty Python'
>>> abc[6:11]
'Pytho'
>>> abc[6:12]
'Python'
>>> abc[6:len(abc)]
'Python'
>>> abc[6:12]
'Python'
>>> abc[10:16]
'on'

Podreťazce môžeme vytvárať aj v cykle:

>>> a = 'Python'
>>> for i in range(len(a)):
    print('{}:{} {}'.format(i,i+3,a[i:i+3]))

0:3 Pyt
1:4 yth
2:5 tho
3:6 hon
4:7 on
5:8 n

alebo

>>> a = 'Python'
>>> for i in range(len(a)):
    print('{}:{} {}'.format(i,len(a),a[i:len(a)]))

0:6 Python
1:6 ython
2:6 thon
3:6 hon
4:6 on
5:6 n

Predvolená hodnota

Ak neuvedieme prvý index v podreťazci, bude to označovať rez od začiatku reťazca. Zápis je takýto:

reťazec[ : posledný]

Ak neuvedieme druhý index v podreťazci, označuje to, že chceme rez až do konca reťazca. Teda:

reťazec[prvý : ]

Ak neuvedieme ani jeden index v podreťazci, označuje to, že chceme celý reťazec, t.j. vytvorí sa kópia pôvodného reťazca

reťazec[ : ]
M o n t y   P y t h o n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

napríklad

>>> abc = 'Monty Python'
>>> abc[6:]         # od 6. znaku do konca
'Python'
>>> abc[:5]         # od začiatku po 4. znak
'Monty'
>>> abc[-4:]         # od 4. od konca až do konca
'thon'
>>> abc[16:]         # indexujeme mimo reťazca
''

Podreťazce s krokom

Podobne ako vo funkcii range() aj pri indexoch podreťazca môžeme určiť aj krok indexov:

reťazec[prvý : posledný : krok]

kde krok určuje o koľko sa bude index v reťazci posúvať od prvý po posledný. Napríklad:

>>> abc = 'Monty Python'
>>> abc[2:10:2]
'nyPt'
>>> abc[::3]
'MtPh'
>>> abc[9:-7:-1]
'htyP'
>>> abc[::-1]
'nohtyP ytnoM'
>>> abc[6:] + ' ' + abc[:5]
'Python Monty'
>>> abc[4::-1] + ' ' + abc[:5:-1]
'ytnoM nohtyP'
>>> (abc[6:] + ' ' + abc[:5])[::-1]
'ytnoM nohtyP'
>>> 'kobyla ma maly bok'[::-1]
'kob ylam am alybok'
>>> abc[4:9]
'y Pyt'
>>> abc[4:9][2]     # ej podreťazce môžeme ďalej indexovať
'P'
>>> abc[4:9][2:4]
'Py'
>>> abc[4:9][::-1]
'tyP y'

Reťazce sú v pamäti nemenné (nemeniteľné)

Typ str, t.j. znakové reťazce, je nemenný typ (immutable). To znamená, že hodnota reťazca sa v pamäti zmeniť nedá. Ak budeme potrebovať reťazec, v ktorom je nejaká zmena, budeme musieť skonštruovať nový. Napr.

>>> abc[6] = 'K'
TypeError: 'str' object does not support item assignment

Všetky doterajšie manipulácie s reťazcami nemenili reťazec, ale zakaždým vytvárali úplne nový (niekedy to bola len kópia pôvodného), napr.

>>> cba = abc[::-1]
>>> abc
'Monty Python'
>>> cba
'nohtyP ytnoM'

Takže, keď chceme v reťazci zmeniť nejaký znak, budeme musieť skonštruovať nový reťazec, napr. takto:

>>> abc[6] = 'K'
...
TypeError: 'str' object does not support item assignment
>>> novy = abc[:6] + 'K' + abc[7:]
>>> novy
'Monty Kython'
>>> abc
'Monty Python'

Alebo, ak chceme opraviť prvý aj posledný znak:

>>> abc = 'm' + abc[1:-1] + 'N'
>>> abc
'monty PythoN'

Porovnávanie jednoznakových reťazcov

Jednoznakové reťazce môžeme porovnávať relačnými operátormi ==, !=, <, <=, >, >=, napr.

>>> 'x' == 'x'
True
>>> 'm' != 'M'
True
>>> 'a' > 'm'
False
>>> 'a' > 'A'
True

Python na porovnávanie používa vnútornú reprezentáciu Unicode (UTF-8). S touto reprezentáciou môžeme pracovať pomocou funkcií ord() a chr():

 • funkcia ord(znak) vráti vnútornú reprezentáciu znaku (kódovanie v pamäti počítača)

  >>> ord('a')
  97
  >>> ord('A')
  65
  
 • opačná funkcia chr(číslo) vráti jednoznakový reťazec, pre ktorý má tento znak danú číselnú reprezentáciu

  >>> chr(66)
  'B'
  >>> chr(244)
  'ô'
  

Pri porovnávaní dvoch znakov sa porovnávajú ich vnútorné reprezentácie, t.j.

>>> ord('a') > ord('A')
True
>>> 97 > 65
True
>>> 'a' > 'A'
True

Vnútornú reprezentáciu niektorých znakov môžeme zistiť napr. pomocou for-cyklu:

>>> for i in range(ord('A'), ord('J')):
   print(i, chr(i))

65 A
66 B
67 C
68 D
69 E
70 F
71 G
72 H
73 I

Porovnávanie dlhších reťazcov

Dlhšie reťazce Python porovnáva postupne po znakoch:

 • kým sú v oboch reťazcoch rovnaké znaky, preskakuje ich
 • pri prvom rôznom znaku, porovná tieto dva znaky

Napr. pri porovnávaní dvoch reťazcov ‚kocur‘ a ‚kohut‘:

 • porovná 0. znaky: 'k' == 'k'
 • porovná 1. znaky: 'o' == 'o'
 • porovná 2. znaky: 'c' <  'h' a tu aj skončí porovnávanie týchto reťazcov

Preto platí, že 'kocur' < 'kohut'. Treba si dávať pozor na znaky s diakritikou, lebo, napr. ord('č') = 269 > ord('h') = 104. Napr.

>>> 'kocúr' < 'kohút'
True
>>> 'kočka' < 'kohut
False
>>> 'PYTHON' < 'Python' < 'python'
True

Prechádzanie reťazca v cykle

Už sme videli, že prvky znakového reťazca môžeme prechádzať for-cyklom, v ktorom indexujeme celý reťazec postupne od ‚‘‚0‘‚‘ do ‚‘‚len()-1‘‚‘:

>>> a = 'Python'
>>> for i in range(len(a)):
    print('.' * i, a[i])

 P
. y
.. t
... h
.... o
..... n

Tiež vieme, že for-cyklom môžeme prechádzať nielen postupnosť indexov (t.j. range(len(a))), ale priamo postupnosť znakov, napr.

>>> for znak in 'python':
    print(znak * 5)

ppppp
yyyyy
ttttt
hhhhh
ooooo
nnnnn

Zrejme reťazec vieme prechádzať aj while-cyklom, napr.

>>> a = '.....veľa bodiek'
>>> print(a)
.....veľa bodiek
>>> while len(a) != 0 and a[0] == '.':
    a = a[1:]

>>> print(a)
veľa bodiek

Cyklus sa opakoval, kým bol reťazec neprázdny a kým boli na začiatku reťazca znaky bodky '.'. Vtedy sa v tele cyklu reťazec skracoval o prvý znak.

Reťazcové funkcie

Už poznáme tieto štandardné funkcie:

 • len() - dĺžka reťazca
 • int() - prevod reťazca na celé číslo
 • float() - prevod reťazca na desatinné číslo
 • str() - prevod čísla (aj ľubovoľnej inej hodnoty) na reťazec
 • ord(), chr() - prevod do a z unicode

Okrem nich existujú ešte aj tieto tri užitočné štandardné funkcie:

 • bin() - prevod celého čísla do reťazca, ktorý reprezentuje toto číslo v dvojkovej sústave
 • hex() prevod celého čísla do reťazca, ktorý reprezentuje toto číslo v šestnástkovej sústave
 • oct() - prevod celého čísla do reťazca, ktorý reprezentuje toto číslo v osmičkovej sústave

Napríklad

>>> bin(123)
'0b1111011'
>>> hex(123)
'0x7b'
>>> oct(123)
'0o173'

Zápisy celého čísla v niektorej z týchto sústav fungujú ako celočíselné konštanty:

>>> 0b1111011
123
>>> 0x7b
123
>>> 0o173
123

Vlastné funkcie

Môžeme vytvárať vlastné funkcie, ktoré majú aj reťazcové parametre, resp. môžu vracať reťazcovú návratovú hodnotu. Niekoľko námetov:

 • funkcia vráti True ak je daný znak (jednoznakový reťazec) číslicou:

  def je_cifra(znak):
    return '0' <= znak <= '9'
  

  alebo inak

  def je_cifra(znak):
    return znak in '0123456789'
  
 • funkcia vráti True ak je daný znak (jednoznakový reťazec) malé alebo veľké písmeno (anglickej abecedy)

  def je_pismeno(znak):
    return 'a' <= znak <= 'z' or 'A' <= znak <= 'Z'
  
 • parametrom funkcie je reťazec s menom a priezviskom (oddelené sú práve jednou medzerou) - funkcia vráti reťazec priezvisko a meno (oddelené medzerou)

  def meno(r):
    ix = 0
    while ix < len(r) and r[ix] != ' ':   # nájde medzeru
      ix += 1
    return r[ix+1:] + ' ' + r[:ix]
  
 • funkcia vráti prvé slovo vo vete, ktoré obsahuje len malé a veľké písmená (využijeme funkciu je_pismeno)

  def slovo(veta):
    for i in range(len(veta)):
      if not je_pismeno(veta[i]):
        return veta[:i]
    return veta
  

6.2. Reťazcové metódy

Je to špeciálny spôsob zápisu volania funkcie:

reťazec.metóda(parametre)

kde metóda je meno niektorej z metód, ktoré sú v systéme už definované pre znakové reťazce. My si ukážeme niekoľko užitočných metód, s niektorými ďalšími sa zoznámime neskôr:

 • reťazec.count(podreťazec) - zistí počet výskytov podreťazca v reťazci
 • reťazec.find(podreťazec) - zistí index prvého výskytu podreťazca v reťazci
 • reťazec.lower() - vráti reťazec, v ktorom prevedie všetky písmená na malé
 • retazec.upper() - vráti reťazec, v ktorom prevedie všetky písmená na veľké
 • reťazec.replace(podreťazec1, podreťazec2) - vráti reťazec, v ktorom nahradí všetky výskyty podreťazec1 iným reťazcom podreťazec2
 • reťazec.strip() - vráti reťazec, v ktorom odstráni medzery na začiatku a na konci reťazca (odfiltruje pritom aj iné oddeľovacie znaky ako '\n' a '\t')
 • reťazec.format(hodnoty) - vráti reťazec, v ktorom nahradí formátovacie prvky '{}' zadanými hodnotami

Ak chceme o niektorej z metód získať help, môžeme zadať, napr.

>>> help(''.find)
Help on built-in function find:

find(...) method of builtins.str instance
  S.find(sub[, start[, end]]) -> int

  ...

metóda reťazec.count()

reťazec.count(podreťazec)
Parametre:
 • reťazec – reťazec, v ktorom sa budú hľadať všetky výskyty nejakého zadaného podreťazca
 • podreťazec – hľadaný podreťazec

Metóda zistí počet všetkých výskytov podreťazca v danom reťazci. Napr.

>>> 'Python'.count('th')
1     # reťazec 'th' sa nachádza v 'Python' iba raz
>>> 'Python'.count('to')
0     # reťazec 'to' sa v 'Python' nenachádza ani raz
>>> 'Pyp ypY Ypy yPy yPY'.count('Py')
2     # reťazec 'Py' sa tu nachádza na 2 miestach

metóda reťazec.find()

reťazec.find(podreťazec)
Parametre:
 • reťazec – reťazec, v ktorom sa budú hľadať prvý výskyt nejakého zadaného podreťazca
 • podreťazec – hľadaný podreťazec

Metóda nájde prvý najľavejší výskyt podreťazca v danom reťazci. Napr.

>>> 'Python'.find('th')
2     # reťazec 'th' sa nachádza v 'Python' od 2. indexu
>>> 'Python'.find('to')
-1    # reťazec 'to' sa v 'Python' nenachádza
>>> 'abcd ce abced'.find('c')
5     # prvý výskyt reťazca 'ce' je na indexe 5

metóda reťazec.lower()

reťazec.lower()
Parametre:reťazec – reťazec, z ktorého sa vyrobí nový ale s malými písmenami

Metóda vyrobí kópiu daného reťazca, v ktorej všetky veľké písmená prerobí na malé. Nepísmenové znaky nemení. Napr.

>>> 'PyTHon'.lower()
'python'
>>> '1+2'.lower()
'1+2'

Formátovanie reťazca

Možnosti formátovania pomocou metódy format() sme už videli predtým. Teraz ukážeme niekoľko užitočných formátovacích prvkov. Volanie má tvar:

'formátovací reťazec'.format(parametre)
 • kde 'formátovací reťazec' môže obsahovať ľubovoľný text, ale pre metódu format() sú zaujímavé len dvojice znakov '{}'
 • parametre pri volaní metódy format() sú ľubovoľné hodnoty (teda môžu byť ľubovoľných typov), týchto parametrov by malo byť presne rovnaký počet ako dvojíc '{}' (špeciálnymi prípadmi sa tu zaoberať nebudeme)
 • metóda format() potom dosadí hodnoty svojich parametrov za zodpovedajúce dvojice '{}'

Špecifikácia formátu

V zátvorkách '{}' sa môžu nachádzať rôzne upresnenia formátovania, napr.:

 • '{:10}' - šírka výpisu 10 znakov
 • '{:>7}' - šírka 7, zarovnané vpravo
 • '{:<5d}' - šírka 5, zarovnané vľavo, parameter musí byť celé číslo (bude sa vypisovať v 10-ovej sústave)
 • '{:12.4f}' - šírka 12, parameter desatinné číslo vypisované na 4 desatinné miesta
 • '{:06x}' - šírka 6, zľava doplnená nulami, parameter celé číslo sa vypíše v 16-ovej sústave
 • '{:^20s}' - šírka 20, vycentrované, parametrom je reťazec

Zhrňme najpoužívanejšie písmená pri označovaní typu parametra:

 • d - celé číslo v desiatkovej sústave
 • b - celé číslo v dvojkovej sústave
 • x - celé číslo v šestnástkovej sústave
 • s - znakový reťazec
 • f - desatinné číslo (možno špecifikovať počet desatinných miest, inak default 6)
 • g - desatinné číslo vo všeobecnom formáte

6.3. Dokumentačný reťazec pri definovaní funkcie

Ak funkcia vo svojom tele hneď ako prvý riadok obsahuje znakový reťazec (zvykne byť viacriadkový s '''), tento sa stáva, tzv. dokumentačným reťazcom (docstring). Pri vykonávaní tela funkcie sa takéto reťazce ignorujú (preskakujú). Tento reťazec (docstring) sa ale môže neskôr vypísať, napr. štandardnou funkciou help().

Zadefinujme reťazcovú funkciu a hneď do nej dopíšeme aj niektoré základné informácie:

def pocet_vyskytov(podretazec, retazec):
  '''funkcia vráti počet výskytov podreťazca v reťazci

  prvý parameter podretazec - ľubovoľný neprázdny reťazec, o ktorom sa
                bude zisťovať počet výskytov
  druhý parameter retazec - reťazec, v ktorom sa hľadajú výskyty

  ak je prvý parameter podretazec prázdny reťazec, funkcia vráti len(retazec)
  '''
  pocet = 0
  for ix in range(len(retazec)):
    if retazec[ix:ix+len(podretazec)] == podretazec:
      pocet += 1
  return pocet

Takto definovaná funkcia funguje rovnako, ako keby žiaden dokumentačný reťazec neobsahovala, ale teraz bude fungovať aj:

>>> help(pocet_vyskytov)
Help on function pocet_vyskytov in module __main__:

pocet_vyskytov(podretazec, retazec)
  funkcia vráti počet výskytov podreťazca v reťazci

  prvý parameter podretazec - ľubovoľný neprázdny reťazec, o ktorom sa
                bude zisťovať počet výskytov
  druhý parameter retazec - reťazec, v ktorom sa hľadajú výskyty

  ak je prvý parameter podretazec prázdny reťazec, funkcia vráti len(retazec)

Tu môžeme vidieť užitočnú vlastnosť Pythonu: programátor, ktorý vytvára nejaké nové funkcie, môže hneď vytvárať aj malú dokumentáciu o jej používaní pre ďalších programátorov. Asi ľahko uhádneme, ako funguje napr. aj toto:

>>> help(hex)
Help on built-in function hex in module builtins:

hex(number, /)
  Return the hexadecimal representation of an integer.

  >>> hex(12648430)
  '0xc0ffee'

Pri takomto spôsobe samodokumentácie funkcií si treba uvedomiť, že Python v tele funkcie ignoruje nielen všetky reťazce, ale aj iné konštanty:

 • ak napr. zavoláme funkciu, ktorá vracia nejakú hodnotu a túto hodnotu ďalej nespracujeme (napr. priradením do premennej, použitím ako parametra inej funkcie, …), vyhodnocovanie funkcie takúto návratovú hodnotu ignoruje
 • ak si uvedomíme, že meno funkcie bez okrúhlych zátvoriek nespôsobí volanie tejto funkcie, ale len hodnotu referencie na funkciu, tak aj takýto zápis sa ignoruje

Napr. všetky tieto zápisy sa v tele funkcie (alebo aj v programovom režime mimo funkcie) ignorujú:

s.replace('a', 'b')
print
g.pack
pocet + 1
i == i + 1
math.sin(uhol)

Python pri nich nehlási ani žiadnu chybu.

6.4. Cvičenie

 1. Ručne zistite, čo sa vypíše:
 • najprv bez počítača
>>> x, y = 'Bratislava', 'Praha'
>>> y[1] + x[4] + y[3] + x[-4] + y[-5]
...
>>> x[5:8] + 3 * x[3] + y[2:]
...
>>> y[:2] + x[-2:]
...
>>> x[1::2] + y[2::2] + x[2::3]
...
 1. Napíšte program, ktorý najprv prečíta 2 znakové reťazce a potom ich vypíše usporiadané podľa abecedy: najprv prvé v abecede a potom druhé.
 • napr.
zadaj prvy: Jeden
zadaj druhy: Dva
poradie: Dva Jeden
 1. Napíšte funkciu rozdel_na_slova(veta), ktorá zo zadaného znakového reťazca vypíše všetky slová. Predpokladáme, že v tomto reťazci sú slová oddelené po jednej medzere, kde slovo je postupnosť znakov rôzna od medzery.
 • napr.
>>> rozdel_na_slova('isiel Macek do Malaciek')
isiel
Macek
do
Malaciek
>>> rozdel_na_slova('Juraj_Janosik')
Juraj_Janosik
 1. Napíšte program, ktorý si vyžiada znakový reťazec s menom priezviskom (oddelené jednou medzerou). Potom vypíše najprv priezvisko a za tým meno, ale tak, aby obe začínali len veľkým písmeno a obsahovali len malé písmená. Môžete použiť metódy reťazec.find(' ') a reťazec.capitalize().
 • napr.
zadaj meno a priezvisko: JURAJ jAnOsIk
priezvisko a meno: Janosik Juraj
 1. Metóda 'reťazec'.count(podreťazec) zistí počet výskytov podreťazca v reťazci. Napíšte funkciu pocet(retazec, podretazec), ktorá robí to isté, ale bez použitia tejto metódy.
 • napr.
>>> pocet('mama ma emu a ema ma mamu', 'a ')
5
 1. Znakový reťazec vieme prevrátiť pomocou zápisu retazec[::-1]. Napíšte funkciu prevrat(retazc), ktorá len pomocou cyklu a zreťazovania prevráti zadaný reťazec. Funkcia nič nevypisuje, jej výsledkom (return) je znakový reťazec.
 • napr.
>>> prevrat('tseb eht si nohtyP')
'Python is the best'
 1. Napíšte funkciu bez_medzier(text), ktorá z daného textu vyhodí všetky medzery. Funkcia nič nevypisuje, jej výsledkom (return) je znakový reťazec.
 • napr.
>>> bez_medzier(' Mon tyPy thon  ')
'MontyPython'
 1. Napíšte funkciu dopln(text, znaky), ktorá postupne v zadanom texte hľadá všetky výskyty znaku '.' nahradzuje ich znakmi z parametra znaky (predpokladáme, že je ich tam dosť). T.j. prvý výskyt '.' sa nahradí prvým znakom z znaky, druhý výskyt druhým znakom, atď.
 • napr.
>>> dopln('.on.. P.t.on', 'Mtyyh')
'Monty Python'
 1. Napíšte funkciu nahrad_samo(text, znak), ktorá v zadanom texte nahradí všetky samohlásky ('aeiouy') zadaným znakom.
 • napr.
>>> nahrad_samo('sedi mucha na stene', 'i')
'sidi michi ni stini'
>>> nahrad_samo('sedi mucha na stene', '*')
's*d* m*ch* n* st*n*'
 1. Napíšte funkciu do_desiatkovej(cislo), ktorá prevedie zadané celé číslo do znakového reťazca v desiatkovej sústave. Nepoužite pritom funkciu str().
 • napr.
>>> do_desiatkovej(370042)
'370042'
>>> do_desiatkovej(-13)
'-13'
 1. Malou modifikáciou funkcie do_desiatkovej(cislo) vyrobte funkciu do_dvojkovej(cislo). Nepoužite štandardnú funkciu bin() (môžete ju použiť na kontrolu správnosti výsledku).
 • napr.
>>> do_dvojkovej(3700)
'111001110100'
>>> do_dvojkovej(-13)
'-1101'
 1. Napíšte funkciu zo_sestnastkovej(retazec), ktorá z reťazca, ktorý reprezentuje číslo v 16-ovej sústave, vráti celé číslo. Nepoužite štandardnú funkciu int() (môžete ju použiť na kontrolu správnosti výsledku).
 • napr.
>>> zo_sestnastkovej('a9EF')
43503
>>> zo_sestnastkovej('64')
100
 1. Napíšte funkciu rozsekaj(text, sirka), ktorá vypíše zadaný text do viacerých riadkov, pričom každý (možno okrem posledného) má presne sirka znakov.
 • napr.
>>> rozsekaj('Anicka dusicka, kde si bola', 5)
Anick
a dus
icka,
 kde
si bo
la
 1. Vymysleli sme takéto tajné zašifrovanie text: v celom texte sa rozdelí na dvojice znakov a v každej sa navzájom oba znaky vymenia, teda prvý s druhým, tretí so štvrtým, piaty so šiestym, atď. Ak je nepárny počet znakov, tak posledný znak sa nevymieňa. Napíšte funkciu sifra2(text), ktorá takto zašifruje (zrejme aj odšifruje) zadaný text.
 • napr.
>>> sifra2('programujem')
rpgoarumejm
>>> sifra2('rpgoarumejm')
programujem
 1. Naprogramujte iné šifrovanie: predpokladajme, že šifrovaný text má presne 16 znakov (ak menej, tak ho sprava doplníme znakom 'x'). Ak by sme ho teraz zapísali do štvorcovej tabuľky 4x4 po riadkoch, mohli by sme ho poskladať prečítaním po stĺpcoch a takto vytvoriť novú šifru. Ak by sme takto zašifrovaný text rovnakým postupom zašifrovali, dostali by sme pôvodný text. Napíšte funkciu sifra4(text), ktorá takto zašifruje (teda aj odšifruje) zadaný text.
 • napr.
>>> sifra4('pekna bratislava')
'paale takbivnrsa'
>>> sifra4('paale takbivnrsa')
'pekna bratislava'
 1. Ďalší typ šifrovania bude modifikovať každý jeden znak v zadanom texte: ak je týmto znakom malé alebo veľké písmeno, tak ho v abecede cyklicky posunie o x pozícii vpravo (za písmenom 'z' nasleduje 'a'). Ak znakom v text nie je písmeno, tak takýto znak ostáva bez zmeny. Napíšte funkciu sifra1(text, x), ktorá takto zašifruje (teda aj odšifruje) zadaný text. Ak je x záporné, posun v abecede je v opačnom smere.
 • napr.
>>> sifra1('Python', 1)
'Qzuipo'
>>> sifra1('Qzuipo', -1)
'Python'
>>> sifra1(sifra1('Why Python?', 20), 6)
'Why Python?'