15. Triedy a metódy

Zhrňme, čo už vieme o triedach a objektoch:

Novú triedu najčastejšie definujeme takto:

class Meno_triedy:

  def __init__(self, parametre):
    ...

  def metoda1(self, parametre):
    ...

  def metoda2(self, parametre):
    ...

  def metoda3(self, parametre):
    ...

Objekty (inštancie triedy) vytvárame a používame takto:

>>> premenna = Meno_triedy(...)  # skonštruovanie objektu
>>> premenna.atribut = hodnota  # vytvorenie nového atribútu/zmena hodnoty atribútu
>>> premenna.metoda(parametre)  # zavolanie metódy

Metóda musí mať pri definovaní prvý parameter self, ktorý reprezentuje samotnú inštanciu: Python sem pri volaní metódy automaticky dosadí samotný objekt, nasledovné dvojice volaní robia to isté:

>>> premenna.metoda(parametre)
>>> Meno_triedy.metoda(premenna, parametre)

>>> 'mama ma emu'.count('ma')
3
>>> str.count('mama ma emu', 'ma')
3

Metódy sú súkromné funkcie definované v triede. Pozrime sa na príklad z cvičení, v ktorom sme definovali triedu Cas s dvoma atribútmi hodiny a minuty:

class Cas:

  def __init__(self, hodiny, minuty):
    self.hodiny = hodiny
    self.minuty = minuty

  def vypis(self):
    print('cas je {}:{:02}'.format(self.hodiny, self.minuty))

  def str(self):
    return '{}:{:02}'.format(self.hodiny, self.minuty)

Spomínali sme, že v Pythone všetky funkcie (a teda aj metódy) môžeme rozdeliť do dvoch základných typov:

 • modifikátor - mení niektorú hodnotu atribútu (alebo aj viacerých), napr.
class Cas:
  ...
  def pridaj(self, hodiny, minuty):
    self.hodiny += hodiny + (self.minuty + minuty) // 60
    self.minuty = (self.minuty + minuty) % 60
 • pravá funkcia - nemení atribúty a nemá ani žiadne vedľajšie účinky (nemení globálne premenné); najčastejšie vráti nejakú hodnotu - môže to byť aj nový objekt, napr.
class Cas:
  ...
  def kopia(self):
    return Cas(self.hodiny, self.minuty)
 • uvedomte si, že nemeniteľné typy (immutable) obsahujú iba pravé funkcie (okrem inicializácie __init__(), ktorá bude veľmi často modifikátor)

15.1. Magické metódy

Niektoré metódy sú špeciálne (tzv. magické) - nimi definujeme špeciálne správanie (nová trieda sa lepšie prispôsobí filozofii Pythonu). Zatiaľ sme sa zoznámili len s jednou magickou metódou __init__(), ktorá inicializuje atribúty - automaticky sa vyvolá hneď po vytvorení (skonštruovaní) objektu.

Ďalšou veľmi často definovanou magickou metódou je __str__(). Jej využitie ukážeme na príklade triedy Cas, ktorú sme doteraz používali takto:

>>> c = Cas(9, 17)
>>> c.vypis()
cas je 9:17
>>> print('teraz je', c.str())
teraz je 9:17

Už sme trochu zvykli, že keď priamo vypisujeme inštanciu c, dostaneme:

>>> c
<__main__.Cas object at 0x03220F10>
>>> print(c)
<__main__.Cas object at 0x03220F10>
>>> str(c)
'<__main__.Cas object at 0x03220F10>'

Momentálne veľmi nezaujímavú informáciu. Asi by bolo veľmi užitočné, keby Python nejako pochopil, že reťazcová reprezentácia nášho objektu by mohla byť výsledkom nejakej našej metódy a automaticky by ju použil, napr. v print() alebo aj v str().

Naozaj presne toto funguje: keď zadefinujeme magickú metódu __str__() a Python na niektorých miestach bude potrebovať reťazcovú reprezentáciu objektu, tak zavolá túto našu vlastnú metódu. Zrejme výsledkom tejto metódy musí byť znakový reťazec, inak by Python protestoval. Opravme triedu Cas so zadefinovaním magickej metódy:

class Cas:

  def __init__(self, hodiny, minuty):
    self.hodiny = hodiny
    self.minuty = minuty

  def __str__(self):
    return '{}:{:02}'.format(self.hodiny, self.minuty)

  def vypis(self):
    print('cas je', self)

Všimnite si, ako sme mohli vďaka tomuto opraviť metódu vypis(): keďže print() po vypísaní 'cas je' chce vypísať aj self a zrejme táto inštancia nie je znakový reťazec (je to predsa inštancia triedy Cas), Python pohľadá, či táto trieda nemá náhodou definovanú metódu __str__() a keďže áno, zavolá ju a má reťazcovú reprezentáciu premennej self. Otestujeme:

>>> c = Cas(9, 17)
>>> c.vypis()
cas je 9:17
>>> print('teraz je', c.__str__())
teraz je 9:17
>>> print('teraz je', c)
teraz je 9:17
>>> c
<__main__.Cas object at 0x03220F10>
>>> print(c)
9:17
>>> str(c)
'9:17'

Všimnite si dosť škaredý zápis volania c.__str__(). Vôbec to nemusíme takto zapisovať: v príkaze print() stačí písať len meno premennej c, prípadne, ak potrebujeme naozaj reťazec, krajší je zápis str(c).

15.2. Volanie metódy z inej metódy

Zatiaľ sme v našich jednoduchých príkladoch, v ktorých sme definovali nejaké triedy, nepotrebovali riešiť situácie, v ktorých v jednej metóde voláme nejakú inú metódu tej istej triedy. Doplňme do triedy Cas aj metódu pridaj():

class Cas:

  def __init__(self, hodiny, minuty):
    self.hodiny = hodiny
    self.minuty = minuty

  def __str__(self):
    return '{}:{:02}'.format(self.hodiny, self.minuty)

  def vypis(self):
    print('cas je', self)

  def kopia(self):
    return Cas(self.hodiny, self.minuty)

  def pridaj(self, hodiny, minuty):
    self.hodiny += hodiny + (self.minuty + minuty) // 60
    self.minuty = (self.minuty + minuty) % 60

Pridajme teraz ďalšiu metódu kopia_a_pridaj(), ktorá vyrobí kópiu objektu a zároveň v tejto kópii posunie hodiny aj minúty:

class Cas:
  ...
  def kopia_a_pridaj(self, hodiny, minuty):
    novy = Cas(self.hodiny, self.minuty)
    novy.pridaj(hodiny, minuty)
    return novy

Vidíme, že novovytvorený objekt novy zavolal svoju metódu pridaj(), preto sme to museli zapísať novy.pridaj(...). Prvý riadok tejto metódy je priradenie novy = Cas(self.hodiny, self.minuty), ktoré vytvorí kópiu objektu self. Ale na toto už máme hotovú metódu kopia(), takže môžeme to zapísať aj takto:

class Cas:
  ...
  def kopia_a_pridaj(self, hodiny, minuty):
    novy = self.kopia()
    novy.pridaj(hodiny, minuty)
    return novy

Tu vidíme, že keď objekt self potrebuje zavolať niektorú svoju metódu, musí pred meno metódy pripísať self aj s bodkou, tak ako je to v tejto metóde, teda self.kopia(). Uvedomte si, že bez tohto self. by toto označovalo volanie obyčajnej funkcie (nie metódy), ktorá je buď globálna alebo niekde lokálne zadefinovaná.

Ďalej uvedieme niekoľko príkladov, v ktorých sa stretneme s doteraz vysvetľovanými pojmami.

15.2.1. Príklad s nemeniteľnou triedou čas

Vylepšíme triedu Cas: bude mať 3 atribúty: hod, min, sek (pre hodiny, minúty, sekundy). Všetky metódy vytvoríme ako pravé funkcie, vďaka čomu sa bude táto trieda správať ako immutable (nemenný typ):

class Cas:

  def __init__(self, hodiny=0, minuty=0, sekundy=0):
    self.hod = hodiny
    self.min = minuty
    self.sek = sekundy

  def __str__(self):
    return '{}:{:02}:{:02}'.format(self.hod, self.min, self.sek)

  def sucet(self, iny):
    return Cas(self.hod+iny.hod, self.min+iny.min, self.sek+iny.sek)

  def vacsi(self, iny):
    return (self.hod > iny.hod or
        self.hod == iny.hod and self.min > iny.min or
        self.hod == iny.hod and self.min == iny.min and self.sek > iny.sek)

Otestujme:

cas1 = Cas(10, 22, 30)
cas2 = Cas(10, 8)
print('cas1 =', cas1)
print('cas2 =', cas2)
print('sucet =', cas1.sucet(cas2))
print('cas1 > cas2 =', cas1.vacsi(cas2))
print('cas2 > cas1 =', cas2.vacsi(cas1))

Výpis:

cas1 = 10:22:30
cas2 = 10:08:00
sucet = 20:30:30
cas1 > cas2 = True
cas2 > cas1 = False

Vidíme, že metóda vacsi(), ktorá porovnáva dva časy, je dosť prekomplikovaná, lebo treba porovnávať tri atribúty v jednom aj druhom objekte.

Pomocná metóda

Predchádzajúce riešenie má viac problémov:

 • môžeme vytvoriť čas (napr. pomocou metódy sucet()), v ktorej minúty alebo sekundy majú viac ako 59
 • dosť komplikovane sa porovnávajú dva časy

Vytvorme pomocnú funkciu (teda metódu), ktorá z daného času vypočíta celkový počet sekúnd. Zároveň opravíme aj inicializáciu __init__():

class Cas:

  def __init__(self, hodiny=0, minuty=0, sekundy=0):
    cas = abs(3600*hodiny + 60*minuty + sekundy)
    self.hod = cas // 3600
    self.min = cas // 60 % 60
    self.sek = cas % 60

  def __str__(self):
    return '{}:{:02}:{:02}'.format(self.hod, self.min, self.sek)

  def sucet(self, iny):
    return Cas(self.hod+iny.hod, self.min+iny.min, self.sek+iny.sek)

  def rozdiel(self, iny):
    return Cas(sekundy = self.pocet_sekund() - iny.pocet_sekund())

  def pocet_sekund(self):
    return 3600 * self.hod + 60 * self.min + self.sek

  def vacsi(self, iny):
    return self.pocet_sekund() > iny.pocet_sekund()

cas1 = Cas(10, 22, 30)
cas2 = Cas(9, 58, 45)
print('cas1 =', cas1)
print('cas2 =', cas2)
print('sucet =', cas1.sucet(cas2))
print('cas1 > cas2 =', cas1.vacsi(cas2))
print('cas2 > cas1 =', cas2.vacsi(cas1))
print('cas1 - cas2 =', cas1.rozdiel(cas2))
print('cas2 - cas1 =', cas2.rozdiel(cas1))

Pomocnú funkciu pocet_sekund() sme využili nielen v porovnávaní dvoch časov (metóda vacsi()) ale aj v novej metóde rozdiel().

Celá trieda sa dá ešte viac zjednodušiť, ak by samotný objekt nemal 3 atribúty hod, min a sek, ale len jeden atribút sek pre celkový počet sekúnd. Vďaka tomu by sme nemuseli pri každej operácii čas prepočítavať na sekundy: len pri výpise by sme museli sekundy previesť na hodiny a minúty. Napr.

class Cas:

  def __init__(self, hodiny=0, minuty=0, sekundy=0):
    self.sek = abs(3600*hodiny + 60*minuty + sekundy)

  def __str__(self):
    return '{}:{:02}:{:02}'.format(self.sek//3600, self.sek//60%60, self.sek%60)

  def sucet(self, iny):
    return Cas(sekundy=self.sek+iny.sek)

  def rozdiel(self, iny):
    return Cas(sekundy=self.sek-iny.sek)

  def vacsi(self, iny):
    return self.sek > iny.sek

Ak budeme teraz potrebovať vytvoriť pole časov, pričom prvý z nich je 8:10 a každý ďalší je o 50 minút posunutý, môžeme to zapísať napr. takto:

pole = [Cas(8, 10)]

for i in range(14):
  pole.append(pole[-1].sucet(Cas(0, 50)))

for cas in pole:
  print(cas, end=' ')

Zápis pole[-1].sucet(Cas(0, 50)) označuje, že k času, ktorý je momentálne posledným prvkom v poli pripočítame 50 minút (teda čas, ktorý je 0 hodín a 50 minút). Ak by sme vedeli zabezpečiť sčitovanie časov rovnakým zápisom ako je napr. sčitovanie čísel alebo zreťazovanie reťazcov, tento zápis by vyzeral pole[-1] + Cas(0, 50), čo už vyzerá zaujímavo, ale žiaľ nefunguje.

15.3. Triedne a inštančné atribúty

Už vieme, že

 • triedy sú kontajnery na súkromné funkcie (metódy)
 • inštancie sú kontajnery na súkromné premenné (atribúty)

Napr.

>>> class Test: pass
>>> t.x = 100        # nový atribút v inštancii
>>> t.y = 200

Lenže atribúty ako premenné môžeme definovať aj v triede, vtedy sú to tzv. triedne atribúty (atribúty na úrovni inštancií sú inštančné atribúty). Ak teda definujeme triedny atribút:

>>> Test.z = 300      # nový atribút v triede

tak tento atribút automaticky získavajú (vidia) aj všetky inštancie tejto triedy (tak ako všetky inštancie vidia všetky metódy triedy):

>>> print(t.x, t.y, t.z)
100 200 300

Aj novovytvorená inštancia získava (teda vidí) tento triedny atribút:

>>> t2 = Test()
>>> t2.z
300

Lenže tento atribút sa stále nachádza v kontajneri triedy Test a v kontajneroch inštancií atribúty s takýmto menom nie sú. Ak ho chceme mať ako súkromnú premennú v inštancii, musíme mu priradiť hodnotu:

>>> t2.z = 400
>>> Test.z
300
>>> t.z
300
>>> t2.z
400

Kým do inštancie nepriradíme tento atribút, inštancia „vidí“ hodnotu triedy, keď už vyrobíme vlastný atribút, tak vidí túto hodnotu.

Triedne atribúty môžeme vytvoriť už pri definovaní triedy, napr.

class Test:
  z = 300

  def __init__(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y

  def __str__(self):
    return 'test {},{},{}'.format(self.x, self.y, self.z)
>>> t1 = Test(100, 200)
>>> print(t1)
test 100 200 300
>>> t2 = Test(10, 20)
>>> t2.z = 30
>>> print(t2)
test 10 20 30

Triedny atribút z má stále hodnotu 300, hoci inštancia t2 má už svoju vlastnú verziu inštančného atribútu z s hodnotou 30 a preto pri výpise t2.z vidí len svoj atribút z. Keď zmeníme obsah triedneho atribútu,

>>> Test.z = 9
>>> print(t1)
test 100 200 9
>>> print(t2)
test 10 20 30

Ukážme si takéto využitie triedneho atribútu:

import tkinter
import random

class Bodka:

  def __init__(self, canvas, x, y):
    self.id = canvas.create_oval(x-5, y-5, x+5, y+5)
    self.canvas = canvas

  def prefarbi(self):
    if random.randrange(2):
      farba = 'red'
    else:
      farba = 'blue'
    self.canvas.itemconfig(self.id, fill=farba)

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()
bodky = []
for i in range(100):
  bodky.append(Bodka(canvas, random.randint(10, 300), random.randint(10, 250)))
for b in bodky:
  b.prefarbi()

Keďže sme v metódach triedy nechceli pracovať s globálnou premennou canvas, poslali sme canvas ako parameter do inicializácie. Tu sa zapamätal ako atribút inštancie.

Na záver testovacieho programu sme náhodne niektoré bodky prefarbili na modro alebo červeno. Ak by sme dostali úlohu na záver vypísať počet modrých a červených, zdá sa, že bez globálnej premennej to bude veľmi ťažké.

Tu nám pomôžu triedne atribúty:

 • canvas nemusíme posielať zvlášť každému objektu (takto v každom objekte vzniká inštančný atribút canvas, pričom všetky objekty triedy Bodka majú rovnakú hodnotu tohto atribútu), môžeme vytvoriť jediný triedny atribút, ktorý budú vidieť všetky inštancie
 • pridáme ďalšie dva triedne atribúty pre počítanie počtu modrých a červených, pričom v metóde prefarbi() budeme tieto dve počítadla zvyšovať

Dostávame takúto verziu programu:

import tkinter
import random

class Bodka:
  canvas = None
  pocet_modrych = pocet_cervenych = 0

  def __init__(self, x, y):
    self.id = self.canvas.create_oval(x-5, y-5, x+5, y+5)

  def prefarbi(self):
    if random.randrange(2):
      farba = 'red'
      Bodka.pocet_cervenych += 1
    else:
      farba = 'blue'
      Bodka.pocet_modrych += 1
    self.canvas.itemconfig(self.id, fill=farba)

Bodka.canvas = tkinter.Canvas()
Bodka.canvas.pack()
bodky = []
for i in range(100):
  bodky.append(Bodka(random.randint(10, 300), random.randint(10, 250)))
for b in bodky:
  b.prefarbi()
print('pocet modrych =', Bodka.pocet_modrych)
print('pocet cervenych =', Bodka.pocet_cervenych)

Zamyslite sa nad tým čo sa stane, keď v metóde prefarbi() zmeníme Bodka.pocet_cervenych += 1 na self.pocet_cervenych += 1.

15.3.1. Príklad s grafickými objektmi

Postupne zadefinujeme niekoľko tried pracujúcich s objektmi v grafickej ploche (pomocou tkinter)

Objekt Kruh

Zadefinujeme:

import tkinter

class Kruh:
  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    self.x = x
    self.y = y
    self.r = r
    self.farba = farba
    self.canvas.create_oval(
      self.x - self.r, self.y - self.r,
      self.x + self.r, self.y + self.r,
      fill=self.farba)

Kruh.canvas = tkinter.Canvas(bg='white')
Kruh.canvas.pack()
k1 = Kruh(50, 50, 30, 'blue')
k2 = Kruh(150, 100, 80)

Aby sme mohli nakreslený objekt posunúť alebo zmeniť jeho veľkosť alebo farbu, musíme si zapamätať jeho identifikačné číslo - vráti ho funkcia create_oval(). Využijeme už známy mechanizmus metód objektu canvas, ktoré menia už nakreslený útvar:

 • canvas.move(id, dx, dy) - posúva ľubovoľný útvar
 • canvas.itemconfig(id, nastavenie=hodnota, ...) - zmení ľubovoľné nastavenie (napr. farbu, hrúbku, …)
 • canvas.coords(id, x1, y1, x2, y2, ...) - zmení súradnice útvaru

Zapíšme novú verziu triedy Kruh:

import tkinter

class Kruh:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    self.x = x
    self.y = y
    self.r = r
    self.farba = farba
    self.id = self.canvas.create_oval(
      self.x - self.r, self.y - self.r,
      self.x + self.r, self.y + self.r,
      fill=self.farba)

  def posun(self, dx=0, dy=0):
    self.x += dx
    self.y += dy
    self.canvas.move(self.id, dx, dy)

  def zmen(self, r):
    self.r = r
    self.canvas.coords(self.id,
      self.x - self.r, self.y - self.r,
      self.x + self.r, self.y + self.r)

  def prefarbi(self, farba):
    self.farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self.id, fill=farba)

Kruh.canvas = tkinter.Canvas(bg='white')
Kruh.canvas.pack()
k1 = Kruh(50, 50, 30, 'blue')
k2 = Kruh(150, 100, 80)

k1.posun(30,10)
k2.zmen(50)
k1.prefarbi('green')

Na začiatok definície triedy Kruh sme pridali vytvorenie triedneho atribútu canvas zatiaľ s hodnotou None. Robiť sme to nemuseli - funguje to rovnako dobre aj bez tohto, ale čitateľ nášho programu bude vidieť, že na tomto mieste počítame s triednym atribútom.

Trieda Obdlznik

Skopírujeme triedu Kruh a zmeníme na Obdlznik:

import tkinter

class Obdlznik:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, sirka, vyska, farba='red'):
    self.x = x
    self.y = y
    self.sirka = sirka
    self.vyska = vyska
    self.farba = farba
    self.id = self.canvas.create_rectangle(
      self.x, self.y,
      self.x + self.sirka, self.y + self.vyska,
      fill=self.farba)

  def posun(self, dx=0, dy=0):
    self.x += dx
    self.y += dy
    self.canvas.move(self.id, dx, dy)

  def zmen(self, sirka, vyska):
    self.sirka = sirka
    self.vyska = vyska
    self.canvas.coords(self.id,
      self.x, self.y,
      self.x + self.sirka, self.y + self.vyska)

  def prefarbi(self, farba):
    self.farba = farba
    self.canvas.itemconfig(self.id, fill=farba)

Obdlznik.canvas = tkinter.Canvas(bg='white')
Obdlznik.canvas.pack()
r1 = Obdlznik(50, 50, 50, 30, 'blue')
r2 = Obdlznik(150, 100, 80, 80)

Trieda Skupina

Vyrobíme triedu Skupina, pomocou ktorej budeme ukladať rôzne útvary do jednej štruktúry:

import tkinter

class Skupina:
  def __init__(self):
    self.pole = []

  def pridaj(self, utvar):
    self.pole.append(utvar)

canvas = tkinter.Canvas(bg='white')
canvas.pack()
Kruh.canvas = Obdlznik.canvas = canvas

sk = Skupina()
sk.pridaj(Kruh(50, 50, 30, 'blue'))
sk.pridaj(Obdlznik(100, 20, 100, 50))
sk.pole[0].prefarbi('green')
sk.pole[1].posun(50)

Vidíme, ako môžeme meniť už nakreslené útvary.

Ak budeme potrebovať meniť viac útvarov, použijeme cyklus:

for i in range(len(sk.pole)):
  sk.pole[i].prefarbi('orange')

alebo

for utvar in sk.pole:
  utvar.posun(dy=15)

Do triedy Skupina môžeme doplniť metódy, ktoré pracujú so všetkými útvarmi v skupine, napr.

class Skupina:
  ...

  def prefarbi(self, farba):
    for utvar in self.pole:
      utvar.prefarbi(farba)

  def posun(self, dx=0, dy=0):
    for utvar in self.pole:
      utvar.posun(dx, dy)

Môžeme navrhnúť metódy, ktoré nebudú pracovať so všetkými útvarmi, ale len s útvarmi nejakého konkrétneho typu (napr. len s kruhmi). Preto do tried Kruh aj Obdlznik doplníme ďalší atribút:

class Kruh:
  canvas = None
  typ = 'kruh'

  def __init__(self, x, y, r, farba='red'):
    ...

class Obdlznik:
  canvas = None
  typ = 'obdlznik'

  def __init__(self, x, y, sirka, vyska, farba='red'):
    ...

class Skupina:
  ...
  def posun_typ(self, typ, dx=0, dy=0):
    for utvar in self.pole:
      if utvar.typ == typ:
        utvar.posun(dx, dy)

  def prefarbi_typ(self, typ, farba):
    for utvar in self.pole:
      if utvar.typ == typ:
        utvar.prefarbi(farba)

Môžeme vygenerovať skupinu 20 náhodných útvarov - kruhov a obdĺžnikov:

import tkinter
import random

canvas = Kruh.canvas = Obdlznik.canvas = tkinter.Canvas(bg='white')
canvas.pack()

sk = Skupina()

for i in range(20):
  if random.randrange(2) == 0:
    sk.pridaj(Kruh(random.randint(50, 200), random.randint(50, 200), 30, 'blue'))
  else:
    sk.pridaj(Obdlznik(random.randint(50, 200), random.randint(50, 200), 40, 40))

sk.prefarbi_typ('kruh', 'yellow')
sk.posun_typ('obdlznik', -10, -25)

Metóda __str__()

Do oboch tried Kruh aj Obdlznik pridáme magickú metódu __str__() a vďaka tomu môžeme veľmi elegantne vypísať všetky útvary v skupine:

class Kruh:
  ...
  def __str__(self):
    return 'Kruh({},{},{},{})'.format(
      self.x, self.y, self.r, repr(self.farba))

class Obdlznik:
  ...
  def __str__(self):
    return 'Obdlznik({},{},{},{},{})'.format(
      self.x, self.y, self.sirka, self.vyska, repr(self.farba))

...
for utvar in sk.pole:
  print(utvar)

a dostávame niečo takéto:

Obdlznik(185,50,40,40,'red')
Kruh(95,115,30,'blue')
Obdlznik(63,173,40,40,'red')
Kruh(138,176,30,'blue')
Obdlznik(92,50,40,40,'red')
Obdlznik(180,80,40,40,'red')
...

15.4. Cvičenie

 1. Zadefinujeme triedu, pomocou ktorej budeme vedieť reprezentovať obdĺžniky. Pri obdĺžnikoch nás budú zaujímať len veľkosti strán a na základe toho budeme vedieť vypočítať obsah aj obvod.

  • dopíšte všetky metódy:
  class Obdlznik:
  
    def __init__(self, a, b):
      # inicializuje
      ...
  
    def __str__(self):
      # vráti reťazec v tvare 'Obdlznik(100,70)'
      ...
  
    def obsah(self):
      # vráti obsah
      ...
  
    def obvod(self):
      # vráti obvod
      ...
  
    def zmen_velkost(self, pomer):
      # vynásobí obe veľkosti pomerom
      ...
  
    def kopia(self):
      # vyrobí kópiu samého seba
      ...
  
  • otestujte, napr.
  >>> obd1 = Obdlznik(20, 7)
  >>> print('obvod =', obd1.obvod())
  obvod = 54
  >>> print(obd1)
  Obdlznik(20,7)
  >>> obd2 = obd1.kopia()
  >>> obd2.zmen_velkost(2)
  >>> print(obd2)
  Obdlznik(40,14)
  
 2. Zoberte riešenie (11) úlohy z predchádzajúceho cvičenia: trieda TelefonnyZoznam, ktorá udržiava informácie o telefónnych číslach (ako pole list dvojíc, teda tuple). Trieda mala tieto metódy:

  • pridaj(meno, telefon) pridá do zoznamu dvojicu (meno, telefon); ak takéto meno v zozname už existovalo, nepridáva novú dvojicu, ale nahradí len telefónne číslo
  • vypis() vypíše celý telefónny zoznam
  • malo by fungovať:
  tz = TelefonnyZoznam()
  tz.pridaj('Jana', '0901020304')
  tz.pridaj('Juro', '0911111111')
  tz.pridaj('Jozo', '0212345678')
  tz.pridaj('Jana', '0999020304')
  tz.vypis()
  
  • doplňte túto triedu tak, aby fungovalo aj zapisovanie aj čítanie s textovým súborom:
   • metóda __init__(meno_suboru) si zapamätá meno súboru (nič ešte nezapisuje ani nečíta)
   • metóda zapis() obsah telefónneho zoznamu zapíše do súboru: v každom riadku bude jedna dvojica meno a číslo, pričom budú oddelené znakom ';'
   • metóda citaj() prečíta zadaný súbor a vyrobí z neho pole dvojíc (list s prvkami tuple) - starý obsah zoznamu v pamäti sa zruší a nahradí novým
  • malo by fungovať napr.
  tz = TelefonnyZoznam('tel.txt')
  tz.pridaj('Jana', '0901020304')
  tz.pridaj(...
  ...
  tz.zapis()   # zapísal do súboru
  t2 = TelefonnyZoznam('tel.txt')
  t2.citaj()
  t2.vypis()   # pôvodny obsah
  
 3. Zadefinujte triedu VyrobPolygon, ktorá bude fungovať takto:

  • metóda __init__(meno_suboru) si zapamätá meno súboru (nič ešte nezapisuje ani nečíta), ale vytvorí grafickú plochu (self.canvas) a v nej jeden polygon s jediným bodom (0, 0), s čiernym obrysom a bielym vnútrom; zároveň zviaže (bind) dve metódy self.klik a self.enter na udalosti kliknutia a stlačenie klávesu Enter (udalosť '<Return>')
  • metóda klik(event) pridá do poľa self.pole kliknuté súradnice (nie ako dvojicu, ale 2 celé čísla) a pomocou self.canvas.coords(...) zmení vykresľovaný polygon na obsah poľa
  • metóda enter(event) zapíše obsah poľa (súradnice polygonu) do súboru tak, že v každom riadku bude jedna dvojica súradníc (len 2 čísla)
  • keď bude táto trieda hotová, program sa naštartuje:
  VyrobPolygon('poly.txt')  # týmto sa zavolá konštruktor __init__()
  
 4. Zadefinujte triedu CitajPolygon, ktorá vykreslí polygon uložený do súboru z úlohy (3). Zapíšte 2 metódy:

  • metóda __init__(meno_suboru) vytvorí grafickú plochu, prečíta súradnice z daného súboru a vykreslí polygon s čiernym obrysom a bielym vnútrom; zároveň zviaže metódu self.prefarbi s udalosťou kliknutia
  • metóda prefarbi(event) zmení vnútro (fill) nakresleného polygonu na náhodnú farbu
  • keď bude táto trieda hotová, program sa naštartuje:
  CitajPolygon('poly.txt')  # týmto sa zavolá konštruktor __init__()
  
 5. Zadefinujte triedu MojaGrafika s týmito metódami:

  • metóda __init__() vytvorí grafickú plochu veľkosti 400x300 (atribút self.canvas)
  • metóda kruh(r, x, y, farba=None) nakreslí kruh s polomerom r so stredom (x, y) s danou výplňou (None označuje náhodnú farbu)
  • metóda stvorec(a, x, y, farba=None) nakreslí štvorec so stranou a so stredom (x, y) s danou výplňou (None označuje náhodnú farbu)
  • metóda text(text, x, y, farba=None) vypíše daný text na súradnice (x, y) s danou farbou (None označuje náhodnú farbu)
  • metóda zapis(meno_suboru) zapíše všetky nakreslené útvary do textového súboru: každý do samostatného riadka v tvare, napr. kruh 40 100 150 red alebo text Python 100 50 #12ff3a, …
  • metóda citaj(meno_suboru) zruší všetky nakreslené objekty (self.canvas.delete('all')), prečíta súbor a nakreslí všetky v ňom zapísané útvary
  • napr.
  g = MojaGrafika()
  g.stvorec(280, 200, 150, 'yellow')
  for x in range(20, 400, 40):
    g.kruh(20, x, 100)
  g.text(200, 150, 'Python', 'red')
  g.zapis('grafika.txt')        # vytvorí súbor
  
  g = MojaGrafika()
  g.citaj('grafika.txt')        # znovu ho prečíta a vykreslí