18. Polymorfizmus

Ešte raz zopakujme, aké sú najdôležitejšie vlastnosti objektového programovania:

 • zapuzdrenie
 • dedičnosť
 • polymorfizmus

V dnešnej téme sa budeme sústrediť na poslednú vlastnosť polymorfizmus (polymorphism).

Vráťme sa k príkladu, v ktorom korytnačka kreslila domček:

_images/18_1.png
from turtle import Turtle

class MojaTurtle(Turtle):
  def __init__(self, x=0, y=0):
    super().__init__()
    self.speed(0)
    self.pu()
    self.setpos(x, y)
    self.pd()

  def domcek(self, dlzka):
    for uhol in 90, 90, 90, 30, 120, -60:
      self.fd(dlzka)    # fd z triedy Turtle
      self.rt(uhol)    # rt z triedy Turtle

t = MojaTurtle(-200, 100)
t.domcek(100)

V metóde domcek() predpokladáme, že pri kreslení domčeka inštancia t triedy MojaTurtle použije zdedenú metódu fd() (z triedy Turtle) a tiež zdedenú metódu rt() z triedy Turtle.

Z triedy MojaTurtle sme odvodili novú triedu MojaTurtle1. Táto nová trieda teda zdedila od svojej základnej triedy MojaTurtle všetko okrem metódy fd(), ktorú prekryla (override) svojou vlastnou verziou tejto metódy (tento fd() kreslí cikcakové čiary):

_images/18_2.png
class MojaTurtle1(MojaTurtle):
  def fd(self, dlzka):
    while dlzka >= 5:
      self.lt(60)
      super().fd(5)
      self.rt(120)
      super().fd(5)
      self.lt(60)
      dlzka -= 5
    super().fd(dlzka)

t = MojaTurtle1(-200, 100)
t.domcek(100)

Takže teraz:

 • inštancia triedy MojaTurtle pomocou metódy domcek() nakreslí domček zo 6 riadnych úsečiek
 • inštancia triedy MojaTurtle1 pomocou metódy fd() kreslí cikcakové čiary
 • táto inštancia triedy MojaTurtle1 bude takýmito cikcakovými čiarami kresliť aj domček (volaním metódy domcek())

Ako je to možné? Veď predsa v metóde domcek(), keď sme ju definovali, sme jasne zapísali, že kreslenie čiar fd() sa bude robiť tak, ako bolo definované v základnej triede Turtle. Nikde sme tu nijako nezaznačovali (ani nás to vtedy nenapadlo), že tento fd() niekto v budúcnosti možno nahradí svojou vlastnou verziou metódy (napr. cikcak). Tak práve tomuto mechanizmu sa hovorí polymorfizmus a označuje:

 • keď Python vykonáva nejakú metódu (napr. domcek()), tak sa toto vykonávanie prispôsobí (adaptuje) tej inštancii, ktorá túto metódu zavolala
 • vždy sa použijú aktuálne verzie metód objektu, pre ktorý sa niečo vykonáva
 • funguje to aj spätne, teda vo všetkých zdedených metódach: ak sa v nich nachádza volanie niečoho, čo sme práve prekryli svojou novou verziou, tak sa to naozaj uplatní

Uvedomte si, čo by sa stalo, keby tu nefungoval polymorfizmus:

 • metóda domcek() by vždy kreslila úplne rovnaký domček z rovných čiar bez ohľadu na to, kto túto metódu zavolal (kto bol self)
 • keby sme potrebovali domček z cikcakových čiar aj pre objekt typu MojaTurtle1, museli by sme túto metódu skopírovať aj do tejto triedy, hoci dedičnosť nám hovorí, že by sme to nemali robiť

Toto ale nie je jidiný význam polymorfizmu - tento pojem sa objavuje na mnohých miestach aj v sitáciách, s ktorými sme sa zoznámili dávnejšie a už sme sa zmierili s takýmto správaním Pythonu. Pripomeňme si triedu Cas z 15. prednášky:

class Cas:

  def __init__(self, hodiny=0, minuty=0, sekundy=0):
    self.sek = abs(3600*hodiny + 60*minuty + sekundy)

  def __str__(self):
    return '{}:{:02}:{:02}'.format(self.sek//3600, self.sek//60%60, self.sek%60)

  def sucet(self, iny):
    return Cas(sekundy=self.sek+iny.sek)

  def rozdiel(self, iny):
    return Cas(sekundy=self.sek-iny.sek)

  def mensi(self, iny):
    return self.sek < iny.sek

  def rovny(self, iny):
    return self.sek == iny.sek

Tu vidíme použitie aj magickej metódy __str__():

>>> c1 = Cas(10, 22, 30)
>>> c1.__str__()
'10:22:30'
>>> c2 = Cas(4, 55, 18)
>>> str(c2)
'4:55:18'
>>> print('sucet =', c1.sucet(c2))
sucet = 15:17:48

Už vieme, že c1.__str__() priamo zavolá metódu __str__(), teda vráti reťazcovú reprezentáciu hodnoty čas. Volanie str(c2) tiež zavolá __str__(), ale neurobí sa to priamo, ale cez nejaký „magický“ mechanizmus:

 • štandardná funkcia str() má za úlohu ľubovoľnú Pythonovskú hodnotu (napr. číslo, pole, n-ticu, …) vyjadriť ako znakový reťazec
 • keďže túto štandardnú funkciu naprogramovali vo firme „Python“ pred veľa rokmi, nemohli vtedy myslieť aj na to, že v roku 2016 niekto zadefinuje vlastný typ Cas a bude ho potrebovať pomocou str(c2) previesť na znakový reťazec
 • preto má táto štandardná funkcia v sebe skrytý mechanizmus, pomocou ktorého veľmi jednoducho zistí reťazcovú reprezentáciu ľubovoľného typu: namiesto toho aby sama vyrábala znakový reťazec, zavolá metódu __str__() danej hodnoty; pritom každá trieda má vždy zadefinovanú náhradnú verziu tejto metódy, ktorá (keď ju neprekryjeme vlastnou metódou) vypisuje známe '<__main__.Cas object at 0x035B92D0>'

Štandardná funkcia print(), ktorá má za úlohu vypísať všetky svoje parametre, najprv všetky neznakové parametre prevedie na znakové reťazce pomocou štandardnej funkcie str() z nich vyrobí reťazce a tieto vypíše.

Takže aj prevod hodnoty typu Cas na znakový reťazec pomocou štandardnej funkcie str() funguje vďaka polymorfizmu: aj táto funkcia sa prispôsobí (adaptuje) k zadému typu a snaží sa z neho získať reťazec volaním jeho metódy __str__().

18.1. Operátorový polymorfizmus

Už máme skúsenosti s tým, že napr. operácia + funguje nielen s číslami ale aj s reťazcami a poľami:

>>> 12 + 34
46
>>> 'Pyt' + 'hon'
Python
>>> [1, 2] + [3, 4, 5]
[1, 2, 3, 4, 5]
>>> 12 + '34'
...
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

Hovoríme tomu operátorový polymorfizmus, lebo táto operácia funguje pre rôzne typy. Python sa v tomto prípade nemusí pre každú dvojicu typov rozhodovať, či ich súčet je realizovateľný alebo je to chyba TypeError. Jednoducho prvému operandu oznámi, aby pripočítal druhý operand, t.j. zavolá nejakú jeho metódu a pošle mu druhý operand. Tou metódou je samozrejme magická metóda __add__() a preto pri vyhodnocovaní súčtu Python vlastne volá metódu:

>>> 12 + 34
46
>>> (12).__add__(34)  # 12 tu musí byť v zátvorkách
46
>>> 'Pyt' + 'hon'
Python
>>> 'Pyt'.__add__('hon')
Python
>>> (12).__add__('34')
NotImplemented

Tiež si uvedomte, že a.__add__(b) pre a napr. celé číslo je to isté ako int.__add__(a, b). Práve táto metóda je zodpovedná za to, či a ako sa dá k celému číslu pripočítať hodnota nejakého iného typu.

Teraz už vieme, že keď v Pythone zapíšeme a + b, v skutočnosti sa volá metóda a.__add__(b) a preto aj pre našu triedu Cas stačí dodefinovať túto metódu, teda vlastne stačí len premenovať sucet() na __add__(). Vyskúšajme:

class Cas:

  ...

  def __add__(self, iny):
    return Cas(sekundy=self.sek+iny.sek)

  ...

c1 = Cas(10, 22, 30)
c2 = Cas(4, 55, 18)
print('sucet =', c1 + c2)

a vidíme, že to naozaj funguje. Zrejme na rovnakom princípe fungujú nielen všetky aritmetické operácie ale aj relačné operátory:

metóda operácia
x.__add__(y) x + y
x.__sub__(y) x - y
x.__mul__(y) x * y
x.__truediv__(y) x / y
x.__floordiv__(y) x // y
x.__mod__(y) x % y
x.__pow__(y) x ** y
x.__neg__() - x

Tomuto sa hovorí preťažovenie operátorov (operator overloading): existujúca operácia dostáva pre našu triedu nový význam, t.j. prekryli sme štandardné správanie Pythonu, keď niektoré operácie pre neznáme operandy hlásia chybu. Stretnete sa s tým aj v iných programovacích jazykoch.

metóda relácia
x.__eq__(y) x == y
x.__ne__(y) x != y
x.__lt__(y) x < y
x.__le__(y) x <= y
x.__gt__(y) x > y
x.__ge__(y) x >= y

Teraz môžeme vylepšiť kompletnú triedu Cas

class Cas:

  def __init__(self, hodiny=0, minuty=0, sekundy=0):
    self.sek = abs(3600*hodiny + 60*minuty + sekundy)

  def __str__(self):
    return '{}:{:02}:{:02}'.format(self.sek//3600, self.sek//60%60, self.sek%60)

  def __add__(self, iny):
    return Cas(sekundy=self.sek+iny.sek)

  def __sub__(self, iny):
    return Cas(sekundy=self.sek-iny.sek)

  def __lt__(self, iny):
    return self.sek < iny.sek

  def __eq__(self, iny):
    return self.sek == iny.sek

Vďaka tomuto môžeme časy nielen sčitovať ale aj odčitovať a porovnávať relačnými operátormi.

Pozrime si ešte takúto funkciu:

def sucet(a, b):
  return a + b

Zrejme táto funkcia bude dávať správne výsledky pre rôzne typy parametrov, môžeme im hovoriť polymorfné parametre a niekedy sa stretnete aj s pojmom parametrický polymorfizmus.

V 16. prednáške (v časti 16.2.2. Grafické objekty) sme okrem tried Utvar, Kruh a Obdlznik definovali aj triedu Skupina:

class Utvar:
  ...

class Kruh(Utvar):
  ...

class Obdlznik(Utvar):
  ...

class Skupina:
  def __init__(self):
    self.pole = []

  def pridaj(self, utvar):
    self.pole.append(utvar)

  ...

Testovali sme to napr. takto:

sk = Skupina()
for i in range(20):
  if ri(0, 1):
    sk.pridaj(Kruh(ri(50, 350), ri(50, 350), ri(10, 25)))
  else:
    sk.pridaj(Obdlznik(ri(50, 350), ri(50, 350), ri(10, 50), ri(10, 50)))

V tejto triede sa vytvára pole útvarov (atribút sk.pole), v ktorom sú náhodne uložené kruhy a obdĺžniky (inštancie tried Kruh a Obdlznik). Keďže toto pole obsahuje inštancie rôznych typov, hovoríme, že je to tzv. polymorfné pole.

V Pythone ale nie je problém s poľami, ktorých prvky sú rôznych typov. Toto ale nie je bežné v iných programovacích jazykoch (Pascal, C++, …), kde väčšinou určujeme nejaký jeden konkrétny typ ako typ všetkých prvkov poľa (napr. pole celých čísel, pole reťazcov, …). Aj v týchto jazykoch sa dá vytvárať polymorfné pole, ale už to nebude také jednoduché ako v Pythone.

18.2. Trieda Zlomok

Na 14. cvičeniach sme riešili aj úlohu, v ktorej sme definovali triedu Zlomok aj s metódami str() a float(). My toto riešenie trochu vylepšíme:

class Zlomok:
  def __init__(self, citatel=0, menovatel=1):
    self.cit = citatel
    self.men = menovatel

  def __str__(self):
    return '{}/{}'.format(self.cit, self.men)

  def __int__(self):
    return self.cit // self.men

  def __float__(self):
    return self.cit / self.men

a jednoduchý test:

>>> z1 = Zlomok(3, 8)
>>> z2 = Zlomok(2, 4)
>>> print('desatinne cislo z', z1, 'je', float(z1))
desatinne cislo z 3/8 je 0.375
>>> print('cela cast', z2, 'je', int(z2))
cela cast 2/4 je 0

Magické metódy __int__() a __float__() slúžia na to, aby sme objekt typu Zlomok mohli poslať do konvertovacích funkcií int() a float().

Tento dátový typ by mohol byť naozaj užitočný, keby obsahoval aj nejaké operácie. S týmto už máme nejaké skúsenosti z definovania triedy Cas. Tiež by bolo veľmi vhodné, keby sa v tejto triede zlomok automaticky upravil na základný tvar. Túto úpravu budeme robiť v inicializácii __init__(): z matematiky na základnej škole vieme, že na to potrebujeme zistiť najväčší spoločný deliteľ. Použijeme známy Euklidov algoritmus:

def nsd(a, b):
  while b != 0:
    a, b = b, a % b
  return a

Ak budeme túto funkciu potrebovať len v metóde __init__(), nemusíme ju definovať ako globálnu funkciu, ale ju prenesieme do tela inicializačnej funkcie, čím z nej urobíme lokálnu funkciu (vidí ju len samotná metóda __init__()). Všimnite si, že sme sem doplnili niekoľko zatiaľ neznámych magických metód:

class Zlomok:

  def __init__(self, citatel=0, menovatel=1):

    def nsd(a, b):
      while b != 0:
        a, b = b, a % b
      return a

    if menovatel == 0:
      menovatel = 1
    delitel = nsd(citatel, menovatel)
    self.cit = citatel // delitel
    self.men = menovatel // delitel

  def __str__(self):
    return '{}/{}'.format(self.cit, self.men)

  __repr__ = __str__

  def __add__(self, iny):
    if isinstance(iny, int):
      c, m = iny, 1
    else:
      c, m = iny.cit, iny.men
    return Zlomok(self.cit*m+self.men*c, self.men*m)

  __radd__ = __add__

  def __sub__(self, iny):
    if isinstance(iny, int):
      c, m = iny, 1
    else:
      c, m = iny.cit, iny.men
    return Zlomok(self.cit*m-self.men*c, self.men*m)

  def __rsub__(self, iny):
    if isinstance(iny, int):
      c, m = iny, 1
    else:
      c, m = iny.cit, iny.men
    return Zlomok(self.men*c-self.cit*m, self.men*m)


  def __mul__(self, iny):
    if isinstance(iny, int):
      c, m = iny, 1
    else:
      c, m = iny.cit, iny.men
    return Zlomok(self.cit*c, self.men*m)

  __rmul__ = __mul__

  def __abs__(self):
    return Zlomok(abs(self.cit), self.men)

  def __int__(self):
    return self.cit // self.men

  def __float__(self):
    return self.cit / self.men

  def __lt__(self, iny):
    return self.cit*iny.men < self.men*iny.cit

  def __eq__(self, iny):
    return self.men==iny.men and self.cit==iny.cit

Niekoľko noviniek v tomto kóde:

 • atribút __repr__ je tu definovaný pomocou priradenia __repr__ = __str__ a znamená:

  • aj __repr__ bude metódou triedy Zlomok a týmto sme ju definovali ako identickú k __str__ (triedny atribút __repr__ obsahuje rovnakú referenciu ako __str__, teda obsahuje rovnakú definíciu metódy)
  • magická metóda __repr__ špecifikuje, čo sa bude vypisovať, ak inštanciu zadáme priamo v shelli alebo sa objaví pri vypisovaní prvkov poľa, napr.
  >>> z = Zlomok(1, 3)
  >>> z
  1/3
  >>> pole = [Zlomok(1, 5), Zlomok(2, 5), Zlomok(3, 5), Zlomok(4, 5)]
  >>> pole
  [1/5, 2/5, 3/5, 4/5]
  
 • magická metóda __radd__ (jej definícia je identická s __add__) je potrebná v situáciách, keď chceme sčitovať celé číslo so zlomkom:

  • samotná __add__ zvláda sčítať len zlomok s číslom (súčet Zlomok(1, 3) + 1 označuje volanie Zlomok(1, 3).__add__(1))
  • sčitovanie čísla so zlomkom 1 + Zlomok(1, 3) označuje (1).__add__(Zlomok(1, 3)), čo by znamenalo, že metóda __add__ triedy int by mala vedieť sčitovať aj zlomky (je nemožné predefinovať štandardnú metódu int.__add__() aby fungovala s nejakým divným typom)
  • preto pri sčitovaní 1 + Zlomok(1, 3), keď Python zistí, že nefunguje (1).__add__(Zlomok(1, 3)), vyskúša vymeniť operandy operácie a namiesto __add__() zavolať __radd__()
 • podobne je definovaná aj metóda __rmul__, pričom odčitovanie __rsub__ nemôže byť identická funkcia s metódou __sub__, preto je zadefinovaná zvlášť

 • pridali sme magickú metódu __abs__(), vďaka ktorej bude fungovať aj štandardná funkcia abs(zlomok)

Uvedomte si, že všetky nami definované metódy triedy Zlomok (okrem __init__()) sú pravé funkcie a preto aj náš nový typ Zlomok môžeme považovať za nemeniteľný (immutable).

Vďaka relačným operátorom __lt__() a __eq__() a schopnosti sčitovať zlomky s číslami bude fungovať aj takáto ukážka:

>>> pole = []
>>> for m in range(2, 8):
    for c in range(1, m):
      pole.append(Zlomok(c, m))

>>> pole
[1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/2, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7]
>>> min(pole)
1/7
>>> max(pole)
6/7
>>> sum(pole)
21/2
>>> sorted(pole)
[1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 2/7, 1/3, 1/3, 2/5, 3/7, 1/2, 1/2, 1/2, 4/7, 3/5, 2/3, 2/3, 5/7, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7]

18.3. Typ množina

Na 14. cvičeniach ste riešili príklad, v ktorom sa v nejakom zozname uchovávali nejaké texty. Tu je možné riešenie:

class Zoznam:
  def __init__(self):
    self.pole = []

  def __str__(self):
    p = []
    for prvok in self.pole:
      p.append(str(prvok))
    return ', '.join(p)

  def pridaj(self, prvok):
    if prvok not in self.pole:
      self.pole.append(prvok)

  def vyhod(self, prvok):
    if prvok in self.pole:
      self.pole.remove(prvok)

  def je_v_zozname(self, prvok):
    return prvok in self.pole

  def pocet(self):
    return len(self.pole)

Jednoduchý test:

z = Zoznam()
z.pridaj('behat')
z.pridaj('upratat')
z.pridaj('ucit sa')
if z.je_v_zozname('behat'):
  print('musis behat')
else:
  print('nebehaj')
z.pridaj('upratat')
print('zoznam =', z)
z.vyhod('spievat')
print('pocet prvkov v zozname =', z.pocet())

V Pythone je zaužívané použiť operáciu in vtedy, keď potrebujeme zistiť, či sa v nejakej postupnosti hodnôt nachádza nejaká konkrétna hodnota, napr.

>>> 3 in [1, 2, 3, 4, 5]
True
>>> 'x' in 'Python'
False

Zrejme by bolo prirodzené, keby sme aj našu metódu je_v_zozname() vedeli prerobiť na pythonovský štýl (pythonic). Aj na toto existuje magická metóda __contains__() a predchádzajúce dva príklady sú vlastne krajšími zápismi (tzv. syntactic sugar) pre:

>>> [1, 2, 3, 4, 5].__contains__(3)
True
>>> 'Python'.__contains__('x')
False

Podobne aj štandardná funkcia len(), ktorá vie zistiť počet prvkov poľa alebo dĺžku reťazca (počet znakov v reťazci), využíva polymorfizmus, teda v skutočnosti, aby zistila počet prvkov nejakej štruktúry, sa jej na to opýta pomocou magickej metódy __len__(). Preto nasledovné trojice príkazov robia to isté:

>>> len([1, 2, 3, 4, 5])
5
>>> [1, 2, 3, 4, 5].__len__()
5
>>> list.__len__([1, 2, 3, 4, 5])
5

>>> len('Python')
6
>>> 'Python'.__len__()
6
>>> str.__len__('Python')
6

Upravme aj našu triedu Zoznam, pričom premenujeme aj metódy pridaj() a vyhod() na anglické ekvivalenty:

class Zoznam:
  def __init__(self):
    self.pole = []

  def __str__(self):
    p = []
    for prvok in self.pole:
      p.append(str(prvok))
    return ', '.join(p)

  def __contains__(self, prvok):
    return prvok in self.pole

  def __len__(self):
    return len(self.pole)

  def add(self, prvok):
    if prvok not in self.pole:
      self.pole.append(prvok)

  def discard(self, prvok):
    if prvok in self.pole:
      self.pole.remove(prvok)

Otestujeme rovnako ako predtým:

z = Zoznam()
z.add('behat')
z.add('upratat')
z.add('ucit sa')
if 'behat' in z:
  print('musis behat')
else:
  print('nebehaj')
z.add('upratat')
print('zoznam =', z)
z.discard('spievat')
print('pocet prvkov v zozname =', len(z))

Uvedomte si, že do takéhoto zoznamu nemusíme vkladať len znakové reťazce, ale rovnako by fungoval aj pre ľubovoľné iné typy hodnôt. Tento typ je vlastne jednoduchá realizácia matematickej množiny hodnôt: každý prvok sa tu môže nachádzať maximálne raz.

Python má medzi štandardnými typmi aj typ množina, ktorý má v Pythone meno set. Podobne ako aj iné typy str, list a tuple aj tento množinový typ je postupnosťou hodnôt, ktorú môžeme prechádzať for-cyklom alebo ju poslať ako parameter pri konštruovaní iného typu. Napr.

>>> mnozina = {'behat', 'ucit sa', 'upratat'}
>>> mnozina
{'upratat', 'behat', 'ucit sa'}
>>> pole = list(mnozina)
>>> pole
['upratat', 'behat', 'ucit sa']
>>> ntica = tuple(mnozina)
>>> ntica
('upratat', 'behat', 'ucit sa')
>>> for prvok in mnozina:
    print(prvok, end=', ')

'upratat', 'behat', 'ucit sa',

Tak ako vieme skonštruovať pole pomocou generátora postupnosti range(), vieme to urobiť aj s množinami:

>>> list(range(7))
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> set(range(7))
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

alebo vytvorenie poľa a množiny zo znakového reťazca:

>>> list('mama ma emu')
['m', 'a', 'm', 'a', ' ', 'm', 'a', ' ', 'e', 'm', 'u']
>>> set('mama ma emu')
{' ', 'm', 'u', 'a', 'e'}

Štandardný Pythonovský typ set má kompletnú sadu množinových operácií a veľa užitočných metód. Pre prvky množiny ale platí, že to nemôžu byť ľubovoľné hodnoty, ale musia to byť nemenné typy (immutable), napr. čísla, reťazce, n-tice.

Predchádzajúci príklad, v ktorom sme definovali triedu Zoznam vieme prepísať l s použitím pythonovských množín napr. takto:

z = set()         # prázdna pythonovská množina
z.add('behat')
z.add('upratat')
z.add('ucit sa')
if 'behat' in z:
  print('musis behat')
else:
  print('nebehaj')
z.add('upratat')
print('zoznam =', z)
z.discard('spievat')
print('pocet prvkov v zozname =', len(z))

Operácie a metódy s množinami

pre množiny M, M1 a M2:

popis
M1 | M2 zjednotenie dvoch množín
M1 & M2 prienik dvoch množín
M1 - M2 rozdiel dvoch množín
M1 ^ M2 vylučovacie zjednotenie dvoch množín
M1 == M2 dve množiny majú rovnaké prvky
M1 is M2 dve množiny sú identické štruktúry v pamäti (je to tá istá hodnota)
M1 < M2 M1 je podmnožinou M2 (funguje aj pre zvyšné relačné operátory)
prvok in M zistí, či prvok patrí do množiny
prvok not in M zistí, či prvok nepatrí do množiny
for prvok in M: ... cyklus, ktorý prechádza cez všetky prvky množiny

Štandardné funkcie

popis
len(M) počet prvkov
min(M) minimálny prvok (ale všetky prvky sa musia dať navzájom porovnávať)
max(M) maximálny prvok (ale všetky prvky sa musia dať navzájom porovnávať)
list(M) vráti neusporiadané pole prvkov z množiny
sorted(M) vráti usporiadané pole (ale všetky prvky sa musia dať navzájom porovnávať)

Niektoré metódy

(je ich oveľa viac):

popis
M.add(prvok) pridá prvok do množiny (ak už v množine bol, neurobí nič)
M.remove(prvok) vyhodí daný prvok z množiny (ak neexistuje, vyhlási chybu)
M.discard(prvok) vyhodí daný prvok z množiny (ak neexistuje, neurobí nič)
M.pop() vyhodí nejaký neurčený prvok z množiny a vráti jeho hodnotu (ak je množina prázdna, vyhlási chybu)

Vytvorenie množiny

popis
M = set() vytvorí prázdnu množinu
M = {hodnota, hodnota, ...} vytvorí neprázdnu množinu so zadanými prvkami
M = set(pole) so zadaného poľa vytvorí množinu
M = set(M1) vytvorí kópiu množiny M1

Uvedomte si, že niektoré situácie vieme riešiť rôznymi spôsobmi, napr.

 • pridať prvok do množiny mnoz
mnoz.add(prvok)

alebo:

mnoz = mnoz | {prvok}

čo je to isté ako:

mnoz |= {prvok}
 • vyhodiť jeden prvok z množiny mnoz
mnoz.discard(prvok)

alebo:

mnoz = mnoz - {prvok}

čo je to isté ako:

mnoz -= {prvok}

ak máme istotu, že prvok je v množine (inak to spadne na chybe):

mnoz.remove(prvok)
 • zistí, či je množina mnoz prázdna:
mnoz == set()

alebo:

len(mnoz) == 0

alebo veľmi nečitateľne:

not mnoz

18.4. Cvičenie

 1. Otestujte čo najviac magických metód s typom int.

  • napr.
  >>> i = 5
  >>> i.__add__(7)
  12
  >>> int.__add__(i, 7)
  12
  
  • zistite, ktoré magické metódy s týmto typom nefungujú (napr. __contains__())
 2. Triedu Cas z prednášky doplňte tak, aby operácie sčitovania a odčitovania fungovali aj s celými číslami (pripočítava, resp. odpočítava sekundy) alebo aj s n-ticami (prvým prvkom sú hodiny, druhým minúty a tretím sekundy)

  • napr.
  >>> c = Cas(8, 10, 34)
  >>> print(c + 640)
  8:21:14
  >>> print(c + (1, 55))
  10:05:34
  >>> print(c - 100)
  8:08:54
  
 3. Pomocou modulu time a funkcie vieme zistiť momentálny čas v počítači.

  • napr.
  >>> import time
  >>> time.localtime()
  time.struct_time(tm_year=2016, tm_mon=11, tm_mday=22, tm_hour=8, tm_min=26, tm_sec=12, tm_wday=1, tm_yday=327, tm_isdst=0)
  >>> time.localtime()[3:6]
  (8, 26, 24)
  

  Napíšte funkciu Teraz(), ktorá vráti inštanciu triedy Cas s momentálnym časom.

  • napr.
  >>> c = Teraz()
  >>> print(type(c), c)
  <class '__main__.Cas'> 8:34:07
  
 4. Vytvorte pole rôznych časov (napr. ich generujte náhopdným generátorom). Otestujte, či funguje triedenie pomocou štandardnej funkcie sorted().

  • napr.
  >>> pole = [Cas(20, 15), Cas(7), ...]
  >>> pole1 = sorted(pole)
  >>> # vypíš pole1
  

18.4.1. Množiny

 1. Napíšte funkciu prvo(), ktorá vráti množinu všetkých prvočísel menších ako 20.

  • napr.
  >>> m = prvo()
  >>> type(m)
  <class 'set'>
  >>> m
  {2, ...
  
  • množinu čísel nemusíte vytvárať cyklom, v tomto prípade stačí, keď funkcia len vráti 8-prvkovú množinu konkrétnych čísel
 2. Napíšte funkciu samohlasky(veta), ktorá vráti množinu samohlások v danej vete.

  • napr.
  >>> samohlasky('mama ma emu')
  {'e', 'a', 'u'}
  >>> samohlasky('strc prst skrz krk')
  set()
  
 3. Napíšte funkciu slova(meno_suboru), ktorá z textového súboru vytvorí množinu slov (slová sú navzájom oddelené medzerami). Funkcia túto množinu vráti ako svoj výsledok.

  • napr.
  >>> mn = slova('text1.txt')
  >>> mn
  {...}
  
 4. Napíšte funkciu vyrob(n), ktorá vytvorí (a vráti) množinu celých čísel, ktoré sú menšie ako n, nie sú deliteľné 7 a zvyšok po delení 5 je 2 alebo 3

  • napr.
  >>> a = vyrob(20)
  >>> a
  {2, 3, 8, 12, 13, 17, 18}
  
 5. Napíšte funkciu bez(mnoz, k), ktorá z danej množiny mnoz vyhodí všetky prvky, ktoré sú deliteľné číslom k. Funkcia nič nevracia ani nevypisuje.

  • napr.
  >>> m = {1, 2, 3, 4, '5', 6}
  >>> bez(m, 3)
  >>> m
  {1, 2, 4, '5'}
  >>> m1 = set(range(0, 100, 5))
  >>> bez(m1, 10)
  >>> m1
  {65, 35, 5, 75, 45, 15, 85, 55, 25, 95}
  
 6. Napíšte funkciu viac(pole), ktorá vráti množinu tých prvkov poľa pole, ktoré sa v ňom vyskytujú viac ako raz.

 • napr.
>>> p = ['prvy', 2, (3, 4), 'dva', 3, 4, 'prvy', 3]
>>> v = viac(p)
>>> v
{3, 'prvy'}
 1. Napíšte funkciu len_cisla(mnozina), ktorá z danej množiny vyrobí novú ale len z tých prvkov, ktoré sú čísla (int alebo float).
 • napr.
>>> a = {'1', 2.2, (3, 4), 5}
>>> b = len_cisla(a)
>>> b
{2.2, 5}