19. Asociatívne polia

Na 14. cvičení ste riešili úlohu, v ktorej ste zostavovali metódy pre triedu telefónny zoznam. Riešenie úlohy by mohlo vyzerať asi takto:

class TelefonnyZoznam:
  def __init__(self):
    self.pole = []

  def __str__(self):
    vysl = []
    for meno, telefon in self.pole:
      vysl.append('{}: {}'.format(meno, telefon))
    return '\n'.join(vysl)

  def pridaj(self, meno, telefon):
    for i in range(len(self.pole)):
      if self.pole[i][0] == meno:
        self.pole[i] = meno, telefon
        return
    self.pole.append((meno, telefon))

Vidíte, že do poľa ukladáme dvojice (meno, telefon).

Jednoduchý test:

tz = TelefonnyZoznam()
tz.pridaj('Jana', '0901020304')
tz.pridaj('Juro', '0911111111')
tz.pridaj('Jozo', '0212345678')
tz.pridaj('Jana', '0999020304')
print(tz)

19.1. Hľadanie údajov

Do tejto triedy pridajme ešte metódy __contains__() a zisti(), vďaka ktorým budeme vedieť zistiť, či sa dané meno nachádza v zozname, prípadne pre dané meno zistíme jeho telefónne číslo:

class TelefonnyZoznam:
  ...

  def __contains__(self, hladaj_meno):
    for meno, telefon in self.pole:
      if meno == hladaj_meno:
        return True
    return False

  def zisti(self, hladaj_meno):
    for meno, telefon in self.pole:
      if meno == hladaj_meno:
        return telefon
    raise ValueError('zadane meno nie je v zozname')

Opäť otestujeme:

tz = TelefonnyZoznam()
tz.pridaj('Jana', '0901020304')
tz.pridaj('Juro', '0911111111')
tz.pridaj('Jozo', '0212345678')
tz.pridaj('Jana', '0999020304')
print(tz)
print('Juro ma telefon', tz.zisti('Juro'))
print('Fero je v zozname:', 'Fero' in tz)    # volanie tz.__contains__('Fero')
print('Fero ma telefon', tz.zisti('Fero'))

Zamerajme sa teraz na spôsob hľadania v tomto telefónnom zozname: všetky tri metódy pridaj(), __contains__() aj zisti() postupne pomocou for-cyklu prechádzajú celé pole a kontrolujú, či pritom nenašli hľadané meno. Zrejme pre veľký telefónny zoznam (napr. telefónny zoznam New Yorku môže obsahovať viac ako 8 miliónov dvojíc (meno, číslo)) takéto sekvenčné prehľadávanie môže trvať už dosť dlho.

Naučme sa jednoduchý spôsob, akým môžeme odmerať čas behu nejakého programu. Hoci takéto meranie vôbec nie je presné, môže nám to dať nejaký obraz o tom, ako dlho trvajú niektoré časti programu. Na meranie použijeme takúto šablónu:

import time

start = time.time()         # začiatok merania času

# nejaký výpočet

print(round(time.time()-start, 3))  # koniec merania času

Volanie funkcie time.time() vráti momentálny stav nejakého počítadla sekúnd. Keď si tento stav zapamätáme (v premennej start) a o nejaký čas opäť zistíme stav počítadla, rozdiel týchto dvoch hodnôt nám vráti približný počet sekúnd koľko ubehlo medzi týmito dvomi volaniami time.time(). Túto hodnotu sa dozvedáme ako desatinné číslo, takže vidíme aj milisekundy (výsledný rozdiel zaokrúhľujeme na 3 desatinné miesta).

Začnime s meraním tohto jednoduchého programu na výpočet súčtu n prirodzených čísel:

import time

n = int(input('zadaj n: '))
start = time.time()              # začiatok merania času
sucet = 0
for i in range(1, n+1):
  sucet += i
print('cas =', round(time.time()-start, 3))  # koniec merania času
print('sucet =', sucet)

Tento program spustíme niekoľkokrát s rôzne veľkým n:

zadaj n: 10000
cas = 0.002
sucet = 50005000
zadaj n: 100000
cas = 0.021
sucet = 5000050000
zadaj n: 1000000
cas = 0.235
sucet = 500000500000

Môžete si všimnúť istú závislosť trvania programu od veľkosti n: keď zadáme 10-krát väčšiu vstupnú hodnotu, výpočet bude trvať približne 10-krát tak dlho. Zrejme je to nejaká lineárna závislosť: čas behu programu závisí od veľkosti n lineárne.

Teraz namiesto výpočtu sumy budeme merať približný čas hľadania údajov v nejakej tabuľke, pričom použijeme sekvenčné prehľadávanie (postupne budeme prechádzať celé pole pomocou for-cyklu). Pre jednoduchosť testovania budeme pracovať len s poľom celých čísel, ktoré najprv vygenerujeme náhodne:

import time
from random import randrange as rr

def hladaj(hodnota):
  for prvok in pole:
    if prvok == hodnota:
      return True
  return False

n = int(input('zadaj n: '))
pole = []
for i in range(n):
  pole.append(rr(2*n))
start = time.time()      # začiatok merania času
for i in range(0, 2*n, 2):
  hladaj(i)
cas = time.time()-start    # koniec merania času
print('cas =', round(cas/n*1000, 3))

Najprv sme vygenerovali n-prvkové pole náhodných čísel z intervalu <0, 2n-1>. Pre toto generovanie poľa sme ešte nemerali čas trvania. Samotný odmeriavaný test teraz n-krát hľadá v tomto poli nejakú hodnotu z intervalu <0, 2n-1> (zrejme sa poskúša hľadať len párne hodnoty). Na záver vypíše čas ale vydelený počtom hľadaní (počet volaní funkcie hladaj()) a aby to neboli príliš malé čísla, čas ešte vynásobí 1000, teda nedostávame sekundy, ale milisekundy.

Tento test niekoľkokrát spustíme pre rôzne n:

zadaj n: 100
cas = 0.005
zadaj n: 1000
cas = 0.05
zadaj n: 10000
cas = 0.496
zadaj n: 100000
cas = 5.921

čo môžeme vyčítať z týchto výsledkov:

 • pre 100-prvkové pole trvalo jedno hľadanie približne 0.005 milisekúnd (t.j. 5 milióntin sekundy)
 • pre 1000-prvkové pole trvalo jedno hľadanie približne 0.05 milisekúnd, to znamená, že pre 10-krát väčšie pole aj hľadanie trvá asi 10-krát tak dlho
 • pre 10000-prvkové pole trvalo jedno hľadanie približne 0.5 milisekundy, čo asi potvrdzuje našu hypotézu, že čas hľadania je lineárne závislý od veľkosti poľa
 • pre 10000-prvkové pole jedno hľadanie trvá skoro 6 milisekúnd a môžeme si zatipovať, že v 1000000-prvkovom poli by sme hľadali 100-krát dlhšie, teda asi 600 milisekúnd, čo je viac ako pol sekundy

Asi vidíme, že telefónny zoznam New Yorku s 8 miliónmi mien bude náš program priemerne prehľadávať 5 sekúnd - a to už je dosť veľa.

Zrejme múdre programy používajú nejakú lepšiu stratégiu na prehľadávanie telefónneho zoznamu. V prvom rade sú takéto zoznamy usporiadané podľa mien, vďaka čomu sa bude dať hľadať oveľa rýchlejšie.

19.1.1. Binárne vyhľadávanie

Použijeme podobnú ideu, ako sme riešili úlohu v 4. prednáške 4.2.1. Zisťovanie druhej odmocniny. V tomto prípade využijeme ten fakt, že v reálnom telefónnom zozname sú všetky mená usporiadané podľa abecedy. Vďaka tomu, ak by sme si vybrali úplne náhodnú pozíciu v takomto zozname, na základe príslušnej hodnoty v tabuľke, sa vieme jednoznačne rozhodnúť, či ďalej budeme pokračovať v hľadaní v časti zoznamu pred touto pozíciou alebo za. Nebudem ale túto pozíciu voliť náhodne, vyberieme pozíciu v strede zoznamu.

Ukážme to na príklade: v poli máme telefónny zoznam, ktorý je usporiadaný podľa mien. Pre lepšie znázornenie použijeme len dvojpísmenové mená, napr. tu je utriedený 13-prvkový zoznam a ideme v ňom hľadať meno 'hj' (možno Hraško Ján):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ab ad dd fm hj jj ka kz mo pa rd tz zz
zac           stred           kon

Označili sme tu začiatok a koniec intervalu zoznamu, v ktorom práve hľadáme: na začiatku je to kompletný zoznam od indexu 0 až po 12. Vypočítame stred (ako (zac+kon)//2) - to je pozícia, kam sa pozrieme úplne na začiatku. Keďže v strede zoznamu je meno 'ka', tak zrejme všetky mená v zozname za týmto stredom sú v abecede vyššie a teda 'hj' sa medzi nimi určite nenachádza (platí 'hj' < 'ka'). Preto odteraz bude stačiť hľadať len v prvej polovici zoznamu teda v intervale od 0 do 5. Opravíme koncovú hranicu intervalu a vypočítame nový stred:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ab ad dd fm hj jj ka kz mo pa rd tz zz
zac   stred     kon              

Stredná pozícia v tomto prípade padla na meno 'dd'. Keďže 'hj' je v abecede až za 'dd' (platí 'dd' < 'hj'), opäť prepočítame hranice sledovaného intervalu a nový stred:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ab ad dd fm hj jj ka kz mo pa rd tz zz
      zac stred kon              

Už pri tomto treťom kroku algoritmu sa nám podarilo objaviť pozíciu hľadaného mena v zozname: stred teraz odkazuje presne na naše hľadané slovo.

Ak by sa hľadané slovo v tomto telefónnom zozname nenachádzalo (napr. namiesto 'hj' by sme hľadali 'gr'), tak by algoritmus pokračoval ďalšími krokmi: opäť porovnáme stredný prvok s našim hľadaným ('gr' < 'hj') a keďže je v abecede pred ním, zmeníme interval tak, že zac == kon == stred:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ab ad dd fm hj jj ka kz mo pa rd tz zz
      stred                  

A to je teda už definitívny koniec algoritmu (interval je 1-prvkový): keďže tento jediný prvok je rôzny od hľadaného 'gr', je nám jasné, že sme skončili so správou „nenašli“.

Zapíšme tento algoritmus do Pythonu:

def hladaj(hodnota):
  zac = 0              # zaciatok intervalu
  kon = len(pole)-1         # koniec intervalu
  while zac <= kon:
    stred = (zac + kon) // 2    # stred intervalu
    if pole[stred] < hodnota:
      zac = stred + 1
    elif pole[stred] > hodnota:
      kon = stred - 1
    else:
      return True
  return False

Ak by sme teraz spustili rovnaké testy ako pred tým so sekvenčným vyhľadávaním, boli by sme milo prekvapení: čas na hľadanie v 1000-prvkovom poli a 1000000-prvkovom poli je skoro stále rovnaký a sú to len tisíciny milisekúnd.

19.2. Štandardný typ dict

Asociatívne pole je taká dátová štruktúra, v ktorej k prvkom neprichádzame cez poradové číslo (index) tak ako pri obyčajných poliach a reťazcoch, ale k prvkom prichádzame pomocou kľúča. Hovoríme, že k danému kľúču je asociovaná nejaká hodnota (niekedy hovoríme, že hodnotu mapujeme na daný kľúč).

Zapisujeme to takto:

kľúč : hodnota

Samotné asociatívne pole zapisujeme ako takéto dvojice (kľúč : hodnota) a celé je to uzavreté v '{' a '}' zátvorkách, napr.

>>> vek = {'Jan':17, 'Maria':15, 'Ema':18}

Takto sme vytvorili asociatívne pole (pythonovský typ dict), ktoré má tri prvky: 'Jan' má 17 rokov, 'Maria' má 15 a 'Ema' má 18. V priamom režime vidíme, ako toto asociatívne pole vypisuje Python a tiež to, že pre Python to má 3 prvky (3 dvojice):

>>> vek
{'Jan': 17, 'Maria': 15, 'Ema': 18}
>>> len(vek)
3

Teraz zápisom, ktorý sa podobá indexovaniu pythonovského poľa:

>>> vek['Jan']
17

získame asociovanú hodnotu pre kľúč 'Jan'.

Ak sa pokúsime zistiť hodnotu pre neexistujúci kľúč:

>>> vek['Juraj']
...
KeyError: 'Juraj'

Python nám tu oznámi KeyError, čo znamená, že toto asociatívne pole nemá definovaný kľúč 'Juraj'.

Rovnako, ako priraďujeme hodnotu do obyčajného poľa, môžeme vytvoriť novú hodnotu pre nový kľúč:

>>> vek['Hana'] = 15
>>> vek
{'Jan': 17, 'Hana': 15, 'Maria': 15, 'Ema': 18}

alebo môžeme zmeniť existujúcu hodnotu:

>>> vek['Maria'] = 16
>>> vek
{'Jan': 17, 'Hana': 15, 'Maria': 16, 'Ema': 18}

Všimnite si, že poradie dvojíc kľúč:hodnota je v samotnom asociatívnom poli v nejakom neznámom poradí, dokonca, ak spustíme program viackrát, môžeme dostať rôzne poradia prvkov. Podobnú skúsenosť máte možno aj s typom set z predchádzajúcej prednášky.

Pripomeňme si, ako funguje operácia in s pythonoským poľom (typ list):

>>> pole = [17, 15, 16, 18]
>>> 15 in pole
True

Operácia in s takýmto poľom prehľadáva hodnoty a ak takú nájde, vráti True.

S asociatívnym poľom to funguje trochu inak: operácia in neprehľadáva hodnoty ale kľúče:

>>> 17 in vek
False
>>> 'Hana' in vek
True

Vďaka tomuto vieme zabrániť, aby program spadol pri neznámom kľúči:

>>> if 'Juraj' in vek:
    print('Juraj ma', vek['Juraj'], 'rokov')
  else:
    print('nepoznám Jurajov vek')

Keďže operácia in s asociatívnom poli prehľadáva kľúče, tak aj for-cyklus bude fungovať na rovnakom princípe:

>>> for i in pole:
    print(i)
17
15
16
18
>>> for i in vek:
    print(i)
Jan
Hana
Maria
Ema

Z tohto istého dôvodu funkcia list() s parametrom asociatívne pole vytvorí pole kľúčov a nie pole hodnôt:

>>> list(vek)
['Jan', 'Hana', 'Maria', 'Ema']

Keď chceme vypísať z asociatívneho poľa všetky kľúče aj s ich hodnotami, zapíšeme:

>>> for kluc in vek:
    print(kluc, vek[kluc])

Jan 17
Hana 15
Maria 16
Ema 18

Zrejme asociatívne pole rovnako ako obyčajné je meniteľný typ (mutable), keďže môžeme do neho pridávať nové prvky, resp. meniť hodnoty existujúcich prvkov.

Napr. funguje takýto zápis:

>>> vek['Jan'] = vek['Jan'] + 1
>>> vek
{'Jan': 18, 'Hana': 15, 'Maria': 16, 'Ema': 18}

a môžeme to využiť aj v takejto funkcii:

def o_1_starsi(vek):
  for kluc in vek:
    vek[kluc] = vek[kluc] + 1

Funkcia zvýši hodnotu v každej dvojici asociatívneho poľa o 1:

>>> o_1_starsi(vek)
>>> vek
{'Jan': 19, 'Hana': 16, 'Maria': 17, 'Ema': 19}

Pythonovské funkcie teda môžu meniť (ako vedľajší účinok) nielen obyčajné pole ale aj asociatívne pole.

Ak by sme chceli prejsť kľúče v utriedenom poradí, musíme zoznam kľúčov najprv utriediť:

>>> for kluc in sorted(vek):
    print(kluc, vek[kluc])
Ema 19
Hana 16
Jan 19
Maria 17

Asociatívne polia majú definovaných viac zaujímavých metód, my si ukážeme len 3 z nich. Táto skupina troch metód vráti nejaké špeciálne „postupnosti“:

 • keys() - postupnosť kľúčov
 • values() - postupnosť hodnôt
 • items() - postupnosť prvkov ako dvojice kľúč a hodnota

Napríklad

>>> vek.keys()
dict_keys(['Jan', 'Hana', 'Maria', 'Ema'])
>>> vek.values()
dict_values([19, 16, 17, 19])
>>> vek.items()
dict_items([('Jan', 19), ('Hana', 16), ('Maria', 17), ('Ema', 19)])

Tieto postupnosti môžeme použiť napr. vo for-cykle alebo môžu byť parametrami rôznych funkcií, napr. list(), max() alebo sorted():

>>> list(vek.values())
[19, 16, 17, 19]
>>> list(vek.items())
[('Jan', 19), ('Hana', 16), ('Maria', 17), ('Ema', 19)]

Metódu items() najčastejšie využijeme vo for-cykle:

>>> for prvok in vek.items():
    kluc, hodnota = prvok
      print(kluc, hodnota)

Jan 19 Hana 16 Maria 17 Ema 19

Alebo krajšie dvojicou premenných for-cyklu:

>>> for kluc, hodnota in vek.items():
      print(kluc, hodnota)

Jan 19
Hana 16
Maria 17
Ema 19

Najpoužívanejšou metódou je get().

metóda get()

Táto metóda vráti asociovanú hodnotu k danému kľúču, ale v prípade, že daný kľúč neexistuje, nespadne na chybe, ale vráti nejakú náhradnú hodnotu. Metódu môžeme volať s jedným alebo aj dvoma parametrami:

apole.get(kluc)
apole.get(kluc, nahrada)

V prvom prípade, ak daný kľúč neexistuje, funkcia vráti None, ak v druhom prípade neexistuje kľúč, tak funkcia vráti hodnotu nahrada.

Napr.

>>> print(vek.get('Maria'))
17
>>> print(vek.get('Mario'))
None
>>> print(vek.get('Maria', 20))
17
>>> print(vek.get('Mario', 20))
20

Príkaz del funguje nielen s obyčajným poľom, ale aj s asociatívnym:

>>> pole = [17, 15, 16, 18]
>>> del pole[1]
>>> pole
[17, 16, 18]

príkaz del s asociatívnym poľom

Príkaz del vyhodí z asociatívneho poľa príslušný kľúč aj s jeho hodnotou:

del apole[kluc]

Ak daný kľúč v poli neexistuje, príkaz vyhlási KeyError

Napríklad:

>>> vek
{'Jan': 19, 'Hana': 16, 'Maria': 17, 'Ema': 19}
>>> del vek['Jan']
>>> vek
{'Hana': 16, 'Maria': 17, 'Ema': 19}

Zhrňme všetko, čo sme sa doteraz naučili pre asociatívne pole apole:

apole = {}
prázdne asociatívne pole
apole = {kľúč:hodnota, ...}
priame priradenie celého asociatívneho poľa
kľúč in apole
zistí, či v asociatívnom poli existuje daný kľúč (vráti True alebo False)
len(apole)
zistí počet prvkov (dvojíc kľúč:hodnota) v asociatívnom poli
apole[kľúč]
vráti príslušnú hodnotu alebo príkaz spadne na chybe KeyError, ak neexistuje
apole[kľúč] = hodnota
vytvorí novú asociáciu kľúč:hodnota
del apole[kľúč]
zruší dvojicu kľúč:hodnota alebo príkaz spadne na chybe KeyError, ak neexistuje
for kľúč in apole: ...
prechádzanie všetkých kľúčov
for kľúč in apole.values(): ...
prechádzanie všetkých hodnôt
for kľúč, hodnota in apole.items(): ...
prechádzanie všetkých dvojíc kľúč:hodnota
apole.get(kľúč)
vráti príslušnú hodnotu alebo None, ak kľúč neexistuje
apole.get(kľúč, náhradná)
vráti príslušnú hodnotu alebo vráti hodnotu parametra náhradná, ak kľúč neexistuje

Predstavte si teraz, že máme dané nejaké obyčajné pole dvojíc a chceme z neho urobiť asociatívne pole. Môžeme to urobiť, napr. for-cyklom:

>>> pole_dvojic = [('one', 1), ('two', 2), ('three', 3)]
>>> apole= {}
>>> for k, h in pole_dvojic:
    apole[k] = h
>>> apole
{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3}

alebo priamo použitím štandardnej funkcie dict(), ktorá takto funguje ako konverzná funkcia:

>>> apole = dict(pole_dvojic)
>>> apole
{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3}

Takéto pole dvojíc vieme vytvoriť aj z nejakého asociatívneho poľa pomocou metódy items():

>>> list(apole.items())
[('one', 1), ('two', 2), ('three', 3)]

19.2.1. Asociatívne pole ako slovník (dictionary)

Anglický názov tohto typu dict je zo slova dictionary, teda slovník. Naozaj je „obyčajný“ slovník príkladom pekného využitia asociatívneho poľa. Napr.

slovnik = {'cat':'macka', 'dog':'pes', 'my':'moj', 'good':'dobry', 'is':'je'}

def preklad(veta):
  vysl = []
  for slovo in veta.lower().split():
    vysl.append(slovnik.get(slovo, slovo))
  return ' '.join(vysl)
>>> preklad('my dog is very good')
'moj pes je very dobry'

Zrejme, keby sme mali kompletnejší slovník, napr. anglicko-slovenský, vedeli by sme takto veľmi jednoducho realizovať tento „kuchársky“ preklad. V skutočnosti by sme asi mali mať slovník, v ktorom jednému anglickému slovu zodpovedá niekoľko (napr. n-tica) slovenských slov.

19.2.2. Asociatívne pole ako frekvenčná tabuľka

Frekvenčnou tabuľkou nazývame takú tabuľku, ktorá pre rôzne hodnoty obsahuje informácie o počte výskytov v nejakom zozname hodnôt (napr. súbor, reťazec, pole, …).

Ukážeme to na zisťovaní počtu výskytov napr. písmen v nejakom texte. Budeme konštruovať asociatívne pole, v ktorom každému prvku vstupného poľa (kľúču) bude zodpovedať jedno celé číslo - počítadlo výskytov tohto prvku:

def pocty_vyskytov(pole):
  vysl = {}
  for prvok in pole:
    vysl[prvok] = vysl.get(prvok, 0) + 1
  return vysl

pocet = pocty_vyskytov(list('anicka dusicka nekasli, aby ma pri tebe nenasli.'))
for k, h in pocet.items():
  print(k, h)

Všimnite si použitie metódy get(), vďaka ktorej nepotrebujeme pomocou podmieneného príkazu if zisťovať, či sa príslušný kľúč už v asociatívnom poli nachádza. Zápis vysl.get(prvok, 0) pre spracovávaný prvok vráti momentálny počet jeho výskytov, alebo 0, ak sa tento prvok vyskytol prvýkrát.

Podobne môžeme spracovať aj nejaký celý textový súbor (dobs.txt alebo twain.txt):

with open('dobs.txt') as subor:
  pocet = pocty_vyskytov(subor.read())
for k, h in pocet.items():
  print(k, h)

Vidíme, že pri väčších súboroch sú aj zistené počty výskytov dosť vysoké. Napr. všetkých spracovaných znakov bolo:

>>> sum(pocet.values())

Ak by sme potrebovali zisťovať nie počty písmen, ale počty slov, stačí zapísať:

with open('dobs.txt') as subor:
  pocet = pocty_vyskytov(subor.read().split())

Takéto asociatívne pole je už dosť veľké a nemá zmysel ho vypisovať celé, veď všetkých rôznych slov a teda veľkosť asociatívneho poľa je

>>> len(pocet)

10 najčastejších slov vo veľkom texte zistíme tak, že najprv z asociatívneho poľa počtu výskytov (premenná pocet) vytvoríme pole dvojíc (hodnota, kľúč) (prehodíme poradie v dvojiciach (kľúč, hodnota)). Potom toto pole utriedime. Robíme to preto, lebo Python triedi n-tice tak, že najprv porovnáva prvé prvky (teda počty výskytov) a potom až pri zhode porovná druhé prvky (teda samotné slová). Všimnite si, že metóde sort (pre obyčajné pole) sme pridali parameter reverse=True, aby sa pole utriedilo zostupne, teda od najväčších po najmenšie:

pole = []
for k, h in pocet.items():
  pole.append((h, k))

pole.sort(reverse=True)

print(pole[:10])

Ešte si uvedomte, že kľúčmi nemusia byť len slová, resp. písmená. Kľúčmi môže byť ľubovoľný nemeniteľný (immutable) typ, teda okrem str aj int, float a tuple. Teda by sme zvládli zisťovať aj počet výskytov prvkov číselných polí, alebo hoci dvojíc čísel (súradníc bodov v rovine) a pod.

19.2.3. Pole asociatívnych polí

Asociatívne pole môže byť aj hodnotou v inom asociatívnom poli. Zapíšme:

student1 = {
  'meno': 'Janko Hrasko',
  'adresa': {'ulica': 'Strukova',
        'cislo': 13,
        'obec': 'Fazulovo'},
  'narodeny': {'datum': {'den': 1, 'mesiac': 5, 'rok': 1999},
         'obec': 'Korytovce'}
}
student2 = {
  'meno': 'Juraj Janosik',
  'adresa': {'ulica': 'Pod sibenicou',
        'cislo': 1,
        'obec': 'Liptovsky Mikulas'},
  'narodeny': {'datum': {'den': 25, 'mesiac': 1, 'rok': 1688},
         'obec': 'Terchova'}
}
student3 = {
  'meno': 'Margita Figuli',
  'adresa': {'ulica': 'Sturova',
        'cislo': 4,
        'obec': 'Bratislava'},
  'narodeny': {'datum': {'den': 2, 'mesiac': 10, 'rok': 1909},
         'obec': 'Vysny Kubin'}
}
student4 = {
  'meno': 'Ludovit Stur',
  'adresa': {'ulica': 'Slovenska',
        'cislo': 12,
        'obec': 'Modra'},
  'narodeny': {'datum': {'den': 28, 'mesiac': 10, 'rok': 1815},
         'obec': 'Uhrovec'}
}

skola = [student1, student2, student3, student4]

Vytvorili sme 4-prvkové obyčajné pole, v ktorom každý prvok je asociatívne pole. V týchto asociatívnych poliach sú po 3 kľúče 'meno', 'adresa', 'narodeny', pričom dva z nich majú hodnoty opäť asociatívne polia. Môžeme zapísať, napr.:

>>> for st in skola:
    print(st['meno'], 'narodeny v', st['narodeny']['obec'])

Janko Hrasko narodeny v Korytovce
Juraj Janosik narodeny v Terchova
Margita Figuli narodeny v Vysny Kubin
Ludovit Stur narodeny v Uhrovec

Získali sme nielen mená všetkých študentov v tomto poli ale aj ich miesto narodenia.

19.3. Textové súbory JSON

Ak pythonovská štruktúra obsahuje iba:

 • obyčajné polia list
 • asociatívne polia dict s kľúčmi, ktoré sú reťazce
 • znakové reťazce str
 • celé alebo desatinné čísla int a float
 • logické hodnoty True alebo False

môžeme túto štruktúru (napr. pole skola) zapísať do súboru:

import json

with open('subor.txt', 'w') as f:
  json.dump(skola, f)

Takto vytvorený súbor je dosť nečitateľný, čo môžeme zmeniť parametrom indent:

with open('subor.txt', 'w') as f:
  json.dump(skola, f, indent=2)

Prečítať takýto súbor a zrekonštruovať z neho celú štruktúru je potom veľmi jednoduché:

j = json.load(open('subor.txt'))
print(skola==j)

Vytvorila sa nová štruktúra j, ktorá má presne rovnaký obsah, ako zapísané pole skola.

19.4. Cvičenie

 1. Odmerajte čas, koľko trvá vygenerovať n-prvkové náhodné pole čísel. Testujte pre rôzne n: 1000, 10000, 100000, 1000000.

 2. Funkcia nahodne_utriedene(n) vygeneruje n-prvkové pole náhodných hodnôt od 0 do 2*n-1, pričom toto pole bude vzostupne usporiadané a nebude obsahovať viac rovnakých prvkov. Výsledkom (return) funkcie je toto pole. Odmerajte čas, koľko trvá vygenerovať rôzne veľké polia, napr. pre n 100, 1000, 10000, 100000.

 3. Vygenerujte 20-prvkové náhodné pole čísel od 10 do 99, utrieďte ho a spustite na ňom algoritmus binárneho vyhľadávania pre nejaké konkrétne hodnoty. Doplňte túto jeho funkciu hladaj() o kontrolné výpisy:

  • na začiatok while-cyklu za výpočet hodnoty stred, vložte výpis celého poľa do jedného riadka a pod neho vyznačte pozície z, s a k pre momentálny začiatok, stred a koniec intervalu, napr. pri hľadaní čísla 50, to môže vyzerať takto:
  10 25 30 32 43 45 51 53 58 59 63 65 70 81 82 85 90 97 99 99
   z             s               k
  10 25 30 32 43 45 51 53 58 59 63 65 70 81 82 85 90 97 99 99
   z      s      k
  10 25 30 32 43 45 51 53 58 59 63 65 70 81 82 85 90 97 99 99
          z s   k
  10 25 30 32 43 45 51 53 58 59 63 65 70 81 82 85 90 97 99 99
          z s k
  nenasiel
  
 4. Odmerajte čas, koľko priemerne bude trvať vyhľadanie nejakej hodnoty pomocou binárneho vyhľadávania. Použite podobný test, ako sa robil pre sekvenčné hľadanie. Využite funkciu nahodne_utriedene(n) z úlohy (2).

 5. Zadefinujte asociatívne pole apole tak, že kľúčmi budú mená vašich 10 kolegov (môžete si vymyslieť) a hodnotami ich približné výšky v cm.

  • napr.
  >>> apole = {'Igor':197, 'Mariana':160, 'Adam':171, ...}
  >>> apole
  
 6. Vypíšte vaše asociatívne pole z úlohy (5) tak, že v každom riadku bude jedno meno a príslušná výška, pričom výpis bude usporiadaný podľa abecedy.

 7. Podobne ako v úlohe (6) vypíšete obsah apole, ale výpis bude usporiadaný podľa výšok od najmenšej po najväčšiu.

 8. Napíšte funkciu priemer(ap), ktorá vypočíta priemer všetkých výšok z asociatívneho poľa apole z úlohy (5).

 9. Napíšte funkciu vypis(ap), ktorá vypíše všetky dvojice (kľúč, hodnota) z daného asociatívneho - každé do jedného riadka, pričom do každého riadka pripíše jedno zo slov 'priemer', 'podpriemer' alebo 'nadpriemer', podľa toho či sa daná výška rovná priemernej, alebo je menšia ako priemer, alebo je väčšia.

 10. Napíšte funkciu len_od_do(ap, od, do), ktorá z daného asociatívneho poľa vytvorí nové (pôvodné nechá bez zmeny), v ktorom budú len tie dvojice (kľúč, hodnota), ktorých výška je z intervalu <od, do>. Napr. len_od_do(apole, 170, 179) vytvorí nové asociatívne pole, ktoré bude obsahovať len tých kolegov z pôvodného apole, ktorých výška nie je menšia ako 170 a nie je väčšia ako 179 cm.

 11. Napíšte funkciu prevrat(ap), ktorá z ap skonštruuje nové asociatívne pole. Kľúčmi v tomto poli budú výšky a hodnotami budú polia (alebo množiny, rozhodnite sa) všetkých tých kolegov z ap, ktorí majú túto výšku.

 12. Napíšte funkciu dve_kocky(n), ktorá bude simulovať hody dvoch hracích kociek (s číslami od 1 do 6) a evidovať si, koľkokrát padol ktorý súčet. Zrejme súčty budú čísla od 2 do 12. Funkcia bude simulovať n takýchto hodov dvomi kockami a vráti frekvenčnú tabuľku. Funkcia nemusí nič vypisovať.

 13. Napíšte funkciu farba(reťazec), ktorá z daného reťazca - mena farby v slovenčine vráti správny názov farby pre tkinter. Ak danú farbu nerozpozná, vráti farbu pink. Funkcia by mala akceptovať tieto slovenské mená farieb: ‚biela‘, ‚cierna‘, ‚cervena‘, ‚modra‘, ‚zlta‘, ‚zelena‘ (môžete si podľa vlastného uváženia doplniť ďalšie). Vo funkcii nepoužite príkaz if.

 14. Napíšte funkciu pretypuj(nazov, hodnota), ktorá na základe názvu typu pretypuje danú hodnotu. Vo funkcii nepoužite príkaz if. Ak sa dané pretypovanie urobiť nedá, funkcia by mala spadnúť na zodpovedajúcej chybe. Funkcia by mala akceptovať tieto názvy typov: 'int', 'float', 'list', 'tuple', 'str', 'set'. Pre neznámy názov typu by funkcia mala spadnúť na chybe KeyError.

 • napr.
>>> pretypuj('str', 3.14)
'3.14'
>>> pretypuj('set', 'Python')
{'t', 'y', 'P', 'h', 'o', 'n'}
>>> pretypuj('float', '1e5')
100000.0
 1. Napíšte funkciu opakuju(meno_suboru), ktorá vypíše všetky tie riadky daného textového súboru, ktoré sa v tomto súbore vyskytujú aspoň trikrát. Každý takýto opakujúci sa riadok vypíšte len raz.
 2. Na prednáške sa zisťovala frekvenčná tabuľka písmen, resp. slov vo vete. Napíšte funkciu dvojice(meno_suboru), ktorá z daného súboru slov zistí počet výskytov všetkých za sebou idúcich dvojíc písmen, napr. pre slova ‚laska‘ bude akceptovať tieto štyri dvojice ‚la‘, ‚as‘, ‚sk‘ a ‚ka‘. Funkcia vráti frekvenčnú tabuľku ako asociatívne pole. Otestujte na súboroch dobs.txt alebo twain.txt a zistite 10 najčastejších dvojíc písmen.
 3. Uložte asociatívne pole, ktoré je výsledkom úlohy (11) - prevrátené asociatívne pole s výškami kolegov do textového súboru vo formáte json. Potom tento súbor otvorte v nejakom textovom editore, cez clipboard preneste jeho obsah do Pythonu a priraďte hodnotu do nejakej premennej. Porovnajte jej obsah.
 • napr.
>>> a = prevrat(...)
>>> ... ulož do json súboru ...
>>> b = ... prenesený obsah json súboru ...
>>> a == b
???