20. Funkcie a parametre

20.1. Parametre funkcií

Zapíšme funkciu, ktorá vypočíta súčin niekoľkých čísel. Aby sme ju mohli volať s rôznym počtom parametrov, využijeme náhradné hodnoty:

def sucin(a=1, b=1, c=1, d=1, e=1):
  return a * b * c * d * e

Túto funkciu môžeme volať aj bez parametrov, ale nefunguje viac ako 5 parametrov:

>>> sucin(3, 7)
21
>>> sucin(2, 3, 4)
24
>>> sucin(2, 3, 4, 5, 6)
720
>>> sucin(2, 3, 4, 5, 6, 7)
...
TypeError: sucin() takes from 0 to 5 positional arguments but 6 were given
>>> sucin()
1
>>> sucin(13)
13

Ak chceme použiť aj väčší počet parametrov, môžeme využiť pole:

def sucin(pole):
  vysl = 1
  for prvok in pole:
    vysl *= prvok
  return vysl

Teraz to funguje pre ľubovoľný počet čísel, ale musíme ich uzavrieť do hranatých (alebo okrúhlych) zátvoriek:

>>> sucin([3, 7])
21
>>> sucin([2, 3, 4, 5, 6])
720
>>> sucin([2, 3, 4, 5, 6, 7])
5040
>>> sucin(range(2, 8))
5040
>>> sucin(range(2, 41))
815915283247897734345611269596115894272000000000

Teraz môžeme namiesto poľa poslať ako parameter aj range(2, 8), t.j. ľubovoľnú štruktúru, ktorá sa dá rozobrať pomocou for-cyklu.

Toto riešenie stále nerieši náš problém: funkciu s ľubovoľným počtom parametrov. Na toto slúži tzv. zbalený parameter (po anglicky packing):

 • pred menom parametra v hlavičke funkcie píšeme znak * (zvyčajne je to posledný parameter)
 • pri volaní funkcie sa všetky zvyšné parametre zbalia do jednej n-tice (typ tuple)

Otestujme:

def test(prvy, *zvysne):
  print('prvy =', prvy)
  print('zvysne =', zvysne)

po spustení:

>>> test('jeden', 'dva', 'tri')
prvy = jeden
zvysne = ('dva', 'tri')
>>> test('jeden')
prvy = jeden
zvysne = ()

Funkcia sa môže volať s jedným alebo aj viac parametrami. Prepíšme funkciu sucin() s použitím jedného zbaleného parametra:

def sucin(*pole):      # zbalený parameter
  vysl = 1
  for prvok in pole:
    vysl *= prvok
  return vysl

Uvedomte si, že teraz jeden parameter pole zastupuje ľubovoľný počet parametrov a Python nám do tohto parametra automaticky zbalí všetky skutočné parametre ako jednu n-ticu (tuple). Otestujeme:

>>> sucin()
1
>>> sucin(3, 7)
21
>>> sucin(2, 3, 4, 5, 6, 7)
5040
>>> sucin(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
479001600
>>> sucin(range(2, 13))
...
TypeError: unsupported operand type(s) for *=: 'int' and 'range'

V poslednom príklade vidíte, že range(...) tu nefunguje: Python tento jeden parameter zbalí do jednoprvkovej n-tice a potom sa s týmto range() bude chcieť násobiť, čo samozrejme nefunguje.

Ešte ukážme druhý podobný prípad, ktorý sa môže vyskytnúť pri práci s parametrami funkcií. Napíšme funkciu, ktorá dostáva dva alebo tri parametre a nejako ich vypíše:

def pis(meno, priezvisko, rok=2015):
  print('volam sa {} {} a narodil som sa v {}'.format(meno, priezvisko, rok))

Napr.

>>> pis('Janko', 'Hrasko', 2014)
volam sa Janko Hrasko a narodil som sa v 2014
>>> pis('Juraj', 'Janosik')
volam sa Juraj Janosik a narodil som sa v 2015

Malá nepríjemnosť nastáva vtedy, keď máme takéto hodnoty pripravené v nejakej štruktúre:

>>> p1 = ['Janko', 'Hrasko', 2014]
>>> p2 = ['Juraj', 'Janosik']
>>> p3 = ['Monty', 'Python', 1968]
>>> pis(p1)
...
TypeError: pis() missing 1 required positional argument: 'priezvisko'

Nefunguje volanie tejto funkcie s trojprvkovým poľom, ale musíme prvky tohto poľa rozbaliť, aby sa priradili do príslušných parametrov, napr.

>>> pis(p1[0], p1[1], p1[2])
volam sa Janko Hrasko a narodil som sa v 2014
>>> pis(p2[0], p2[1])
volam sa Juraj Janosik a narodil som sa v 2015

Takáto situácia sa pri programovaní stáva dosť často: v nejakej štruktúre (napr. v poli) máme pripravené parametre pre danú funkciu a my potrebujeme túto funkciu zavolať s rozbalenými prvkami štruktúry. Na toto slúži rozbaľovací operátor, pomocou ktorého môžeme ľubovoľnú štruktúru poslať ako skupinu parametrov, pričom sa automaticky rozbalia (a teda prvky sa priradia do formálnych parametrov). Rozbaľovací operátor pre parametre je opäť znak * a používa sa takto:

>>> pis(*p1)       # je to isté ako pis(p1[0], p1[1], p1[2])
volam sa Janko Hrasko a narodil som sa v 2014
>>> pis(*p2)       # je to isté ako pis(p2[0], p2[1])
volam sa Juraj Janosik a narodil som sa v 2015

Takže, všade tam, kde sa očakáva nie jedna štruktúra ako parameter, ale veľa parametrov, ktoré sú prvkami tejto štruktúry, môžeme použiť tento rozbaľovací operátor (po anglicky unpacking argument lists).

Tento operátor môžeme využiť napr. aj v takýchto situáciách:

>>> print(range(10))
range(0, 10)
>>> print(*range(10))
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>> print(*range(10), sep='...')
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9
>>> param = (3, 20, 4)
>>> print(*range(*param))
3 7 11 15 19
>>> dvenasto = 2**100
>>> print(dvenasto)
1267650600228229401496703205376
>>> print(*str(dvenasto))
1 2 6 7 6 5 0 6 0 0 2 2 8 2 2 9 4 0 1 4 9 6 7 0 3 2 0 5 3 7 6
>>> print(*str(dvenasto), sep='-')
1-2-6-7-6-5-0-6-0-0-2-2-8-2-2-9-4-0-1-4-9-6-7-0-3-2-0-5-3-7-6
>>> p = [17, 18, 19, 20, 21]
>>> [*p[3:], *range(5), *p]
[20, 21, 0, 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21]

Pripomeňme si funkciu sucin(), ktorá počítala súčin ľubovoľného počtu čísel - tieto sa spracovali jedným zbaleným parametrom. Teda funkcia očakáva veľa parametrov a niečo z nich vypočíta. Ak ale máme jednu štruktúru, ktorá obsahuje tieto čísla, musíme použiť rozbaľovací operátor:

>>> cisla = [7, 11, 13]
>>> sucin(cisla)       # pole [7, 11, 13] sa násobí 1
[7, 11, 13]
>>> sucin(*cisla)
1001
>>> sucin(*range(2, 11))
3628800

20.1.1. Parameter s meniteľnou hodnotou

Teraz trochu odbočíme od zbalených a rozbalených parametrov. Ukážme veľký problém, ktorý nás môže zaskočiť v situácii, keď náhradnou hodnotou parametra je meniteľný typ (mutable). Pozrime na túto nevinne vyzerajúcu funkciu:

def pokus(a=1, b=[]):
  b.append(a)
  return b

Očakávame, že ak neuvedieme druhý parameter, výsledkom funkcie bude jednoprvkové pole s prvkom prvého parametra. Skôr, ako to otestujeme, vypíšme, ako túto našu funkciu vidí help():

>>> help(pokus)
Help on function pokus in module __main__:

pokus(a=1, b=[])

a teraz test:

>>> pokus(2)
[2]

Zatiaľ je všetko v poriadku. Ale po druhom spustení:

>>> pokus(7)
[2, 7]

Vidíme, že Python si tu nejako pamätá aj naše prvé spustenie tejto funkcie. Znovu pozrime help():

>>> help(pokus)
Help on function pokus in module __main__:

pokus(a=1, b=[2, 7])

A vidíme, že sa dokonca zmenila hlavička našej funkcie pokus(). Mali by sme teda rozumieť, čo sa tu vlastne deje:

 • Python si pre každú funkciu pamätá zoznam všetkých náhradných hodnôt pre formálne parametre funkcie, tak ako sme ich zadefinovali v hlavičke (môžete si pozrieť premennú pokus.__defaults__)
 • ak sú v tomto zozname len nemeniteľné hodnoty (immutable), nevzniká žiaden problém
 • problémom sú meniteľné hodnoty (mutable) v tomto zozname: pri volaní funkcie, keď treba použiť náhradnú hodnotu, Python použije hodnotu z tohto zoznamu (použije referenciu na túto štruktúru) - keď tomuto parametru ale v tele funkcie zmeníme obsah, zmení sa tým aj hodnota v zozname náhradných hodnôt (pokus.__defaults__)

Z tohto pre nás vyplýva, že radšej nikdy nebudeme definovať náhradnú hodnotu parametra ako meniteľný objekt. Funkciu pokus by sme mali radšej zapísať takto:

def pokus(a=1, b=None):
  if b is None:
    b = []
  b.append(a)
  return b

A všetko by fungovalo tak, ako sme očakávali.

Skúsení programátori vedia túto vlastnosť využiť veľmi zaujímavo- Napr. do funkcie posielame nejaké hodnoty a funkcia nám oznamuje, či už sa taká vyskytla, alebo ešte nie:

def kontrola(hodnota, bola=set()):
  if hodnota in bola:
    print(hodnota, 'uz bolo')
  else:
    bola.add(hodnota)
    print(hodnota, 'OK')

a test:

>>> kontrola(7)
7 OK
>>> kontrola(17)
17 OK
>>> kontrola(-7)
-7 OK
>>> kontrola(17)
17 uz bolo
>>> kontrola(7)
7 uz bolo

Veľmi pekným využitím tejto nečakanej vlastnosti parametra s meniteľnou náhradnou hodnotou je zrýchlenie výpočtu fibonacciho postupnosti. Už sme sa stretli s rekurzívnou verziou, ktorá je pre väčšie hodnoty nepoužiteľne pomalá:

def fib(n):
  if n < 2:
    return n
  return fib(n-2) + fib(n-1)

Vyskúšajte napr. fib(40).

Tu by mohol pomôcť jeden parameter navyše, vďaka ktorému by si funkcia mohla pamätať všetky doteraz vypočítané hodnoty. Zapíšme:

def fib(n, pamat={}):
  if n in pamat:
    return pamat[n]
  if n < 2:
    vysl = n
  else:
    vysl = fib(n-2) + fib(n-1)
  pamat[n] = vysl
  return vysl

Aj táto funkcia je rekurzívna, len si vie zapamätať niečo navyše. Takému spôsobu riešenia úlohy, pri ktorom vieme využiť až predtým vypočítané a zapamätané medzivýsledky, hovoríme memoizácia a budete sa to učiť vo vyšších ročníkoch.

20.1.2. Zbalené pomenované parametre

Pozrime sa na túto funkciu:

def vypis(meno, vek, vyska, vaha, bydlisko):
  print('volam sa', meno)
  print('  vek =', vek)
  print('  vyska =', vyska)
  print('  vaha =', vaha)
  print('  bydlisko =', bydlisko)

otestujeme:

>>> vypis('Janko Hrasko', vek=5, vyska=7, vaha=0.3, bydlisko='Pri poli')
volam sa Janko Hrasko
  vek = 5
  vyska = 7
  vaha = 0.3
  bydlisko = Pri poli

Radi by sme aj tu dosiahli podobnú vlastnosť parametrov, ako to bolo pri zbalenom parametri, ktorý do jedného parametra dostal ľubovoľný počet skutočných parametrov. V tomto prípade by sme ale chceli, aby sa takto zbalili všetky vlastnosti vypisovanej osoby ale aj s príslušnými menami týchto vlastností. V tomto prípade nám pomôžu zbalené pomenované parametre: namiesto viacerých pozičných parametrov, uvedieme jeden s dvomi hviezdičkami **:

def vypis(meno, **vlastnosti):
  print('volam sa', meno)
  for k, h in vlastnosti.items():
    print('  ', k, '=', h)

Tento zápis označuje, že ľubovoľný počet pomenovaných parametrov sa zbalí do jedného parametra a ten vo vnútri funkcie bude typu asociatívne pole. Uvedomte si ale, že v asociatívnom poli sa nezachováva poradie dvojíc:

>>> vypis('Janko Hrasko', vek=5, vyska=7, vaha=0.3, bydlisko='Pri poli')
volam sa Janko Hrasko
   vyska = 7
   vaha = 0.3
   bydlisko = Pri poli
   vek = 5

Ďalší príklad tiež ilustruje takéto zbalené asociatívne pole:

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()

def kruh(r, x, y):
  canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r)

kruh(50, 100, 100)

Funkcia kruh() definuje nakreslenie kruh s daným polomerom a stredom, ale nijako nevyužíva ďalšie parametre na definovanie farieb a obrysu kruhu. Doplňme do funkcie zbalené pomenované parametre:

def kruh(r, x, y, **param):
  canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r)

Toto označuje, že kruh() môžeme zavolať s ľubovoľnými ďalšími pomenovanými parametrami, napr. kruh(..., fill='red', width=7). Tieto parametre ale chceme ďalej poslať do funkcie create_oval(). Určite sem nemôžeme poslať param, lebo toto je premenná typu dict a create_oval() s tým pracovať nevie. Tu by sa nám zišlo premennú param rozbaliť do viacerých pomenovaných parametrov: Rozbaľovací operátor pre pomenované parametre sú dve hviezdičky **, teda zapíšeme:

def kruh(r, x, y, **param):
  canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, **param)

a teraz funguje aj

kruh(50, 100, 100)
kruh(30, 150, 100, fill='red')
kruh(100, 200, 200, width=10, outline='green')

Takýto rozbaľovací parameter by sme vedeli využiť aj v predchádzajúcom príklade s funkciou vypis():

>>> p1 = {'meno':'Janko Hrasko', 'vek':5, 'vyska':7, 'vaha':0.3, 'bydlisko':'Pri poli'}
>>> vypis(**p1)
volam sa Janko Hrasko
   vaha = 0.3
   vek = 5
   vyska = 7
   bydlisko = Pri poli
>>> p2 = {'vek':25, 'narodeny':'Terchova', 'popraveny':'Liptovsky Mikulas'}
>>> vypis('Juraj Janosik', **p2)
volam sa Juraj Janosik
   popraveny = Liptovsky Mikulas
   vek = 25
   narodeny = Terchova

20.2. Funkcia ako hodnota

v Pythone sú aj funkcie objektami a môžeme ich priradiť do premennej, napr.

>>> def fun1(x): return x*x
>>> fun1(7)
49
>>> cojaviem = fun1
>>> cojaviem(8)
64

Funkcie môžu byť prvkami polí, napr.

>>> def fun2(x): return 2*x+1
>>> def fun3(x): return x//2
>>> pole = [fun1, fun2, fun3]
>>> for f in pole:
    print(f(10))
100
21
5

Funkciu môžeme poslať ako parameter do inej funkcie, napr.

>>> def urob(fun, x):
    return fun(x)
>>> urob(fun2, 3.14)
7.28

Funkcia (teda referencia na funkciu) môže byť aj prvkom asociatívneho poľa. Pekne to ilustruje príklad s korytnačkou:

def vykonaj():
  t = turtle.Turtle()
  p = {'fd': t.fd, 'rt': t.rt, 'lt': t.lt}
  while True:
    prikaz, parameter = input('> ').split()
    p[prikaz](int(parameter))

a funguje napr.:

>>> vykonaj()
> fd 100
> lt 90
> fd 50
> rt 60
> fd 100

20.2.1. Anonymné funkcie

Často sa namiesto jednoriadkovej funkcie, ktorá počíta jednoduchý výraz a tento vráti ako výsledok (return) používa špeciálna konštrukcia lambda. Tá vygeneruje tzv. anonymnú funkciu, ktorú môžeme priradiť do premennej alebo poslať ako parameter do funkcie, napr.

>>> urob(lambda x: 2*x+1, 3.14)
7.28

Tvar konštrukcie lambda je nasledovný:

lambda parametre: výraz

Tento zápis nahrádza definovanie funkcie:

def anonymne_meno(parametre):
  return vyraz

Môžeme zapísať napr.

lambda x: x%2==0       # funkcia vráti True pre párne číslo
lambda x,y: x**y       # vypočíta príslušnú mocnimu čísla
lambda x: isinstance(x, int) # vráti True pre celé číslo

20.2.2. Mapovacie funkcie

Ideu funkcie ako parametra najlepšie ilustruje funkcia mapuj():

def mapuj(fun, pole):
  vysl = []
  for prvok in pole:
    vysl.append(fun(prvok))
  return vysl

Funkcia aplikuje danú funkciu (prvý parameter) na všetky prvky poľa a z výsledkov poskladá nové pole, napr.

>>> mapuj(fun1, (2,3,7))
[4, 9, 49]
>>> mapuj(list,'Python'))
[['P'], ['y'], ['t'], ['h'], ['o'], ['n']]
>>> mapuj(lambda x: [x]*x, range(1,6))
[[1], [2, 2], [3, 3, 3], [4, 4, 4, 4], [5, 5, 5, 5, 5]]

V Pythone existuje štandardná funkcia map(), ktorá robí skoro to isté ako naša funkcia mapuj() ale s tým rozdielom, že map() nevracia pole, ale niečo ako generátorový objekt, ktorý môžeme použiť ako prechádzanú postupnosť vo for-cykle, alebo napr. pomocou list() ho previesť na pole, napr.

>>> list(map(int,str(2**30)))
[1, 0, 7, 3, 7, 4, 1, 8, 2, 4]

Vráti pole cifier čísla 2**30.

Podobná funkcii mapuj() je aj funkcia filtruj(), ktorá z daného poľa vyrobí nový nové pole, ale nechá len tie prvky, ktoré spĺňanú nejakú podmienku. Podmienka je definovaná funkciou, ktorá je prvým parametrom:

def filtruj(fun, pole):
  vysl = []
  for prvok in pole:
    if fun(prvok):
      vysl.append(prvok)
  return vysl

Napr.

>>> def podm(x): return x%2==0   # zistí, či je číslo párne
>>> list(range(1, 20, 3))
[1, 4, 7, 10, 13, 16, 19]
>>> mapuj(podm, range(1, 20, 3))
[False, True, False, True, False, True, False]
>>> filtruj(podm, range(1, 20, 3))
[4, 10, 16]

Podobne ako pre mapuj() existuje štandardná funkcia map(), aj pre filtruj() existuje štandardná funkcia filter() - tieto dve funkcie ale nevracajú pole (list) ale postupnosť, ktorá sa dá prechádzať for-cyklom alebo poslať ako parameter do funkcie, kde sa očakáva postupnosť.

Ukážkovým využitím funkcie map() je funkcia, ktorá počíta ciferný súčet nejakého čísla:

def cs(cislo):
  return sum(map(int,str(cislo)))
>>> cs(1234)
10

20.3. Generátorová notácia

Veľmi podobná funkcii map() je generátorová notácia (po anglicky list comprehension):

 • je to spôsob, ako môžeme elegantne vygenerovať nejaké pole pomocou for-cyklu a nejakého výrazu

 • do [...] nezapíšeme prvky poľa, ale predpis, akým sa majú vytvoriť, základný tvar je tohto zápisu:

  [vyraz for i in postupnost]
  
 • kde výraz najčastejšie obsahuje premennú cyklu a postupnosť je ľubovoľná štruktúra, ktorá sa dá prechádzať for-cyklom (napr. list, set, str, range(), riadky otvoreného súboru, ale aj výsledok map() a filter() a pod.

 • táto notácia môže používať aj vnorené cykly ale aj podmienku if, vtedy je to v takomto tvare:

  [vyraz for i in postupnost if podmienka]
  
 • generátorová notácia s podmienkou nechá vo výsledku len tie prvky, ktoré spĺňajú danú podmienku

Niekoľko príkladov:

>>> [i**2 for i in range(1, 11)]
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
>>> [[i*j for i in range(1, 6)] for j in range(1, 6)]
[[1, 2, 3, 4, 5], [2, 4, 6, 8, 10], [3, 6, 9, 12, 15], [4, 8, 12, 16, 20], [5, 10, 15, 20, 25]]
>>> [i for i in range(100) if cs(i)==5]   # cs() vypočíta ciferný súčet
[5, 14, 23, 32, 41, 50]

Pomocou tejto konštrukcie by sme vedeli zapísať aj mapovacie funkcie:

def mapuj(fun, pole):
  return [fun(prvok) for prvok in pole]

def filtruj(fun, pole):
  return [prvok for prvok in pole if fun(prvok)]

Všimnite si, že funkcia filtruj() využíva if, ktorý je vo vnútri generátorovej notácie.

20.4. Cvičenie

20.4.1. Zbalené a rozbalené parametre

 1. Napíšte funkciu ntica, ktorá bude mať ľubovoľný počet parametrov a vráti n-ticu z týchto parametrov

  • napr.
  >>> ntica(5, 'x', 7)
  (5, 'x', 7)
  >>> p = ntica(123, ntica(37))
  >>> p
  (123, (37,))
  
 2. Napíšte funkciu min s ľubovoľným počtom parametrov, ktorá vráti najmenšiu hodnotu medzi parametrami.

  • napr.
  >>> min(5, 3.14, 7)
  3.14
  
 3. Napíšte funkciu zisti s ľubovoľným počtom parametrov, ktorá zistí (vráti True), či aspoň jeden z parametrov je n-tica (typ tuple).

  • napr.
  >>> zisti(1, 2, 3)
  False
  >>> t = zisti(())
  >>> t
  True
  
 4. Napíšte funkciu zlep s ľubovoľným počtom parametrov, pričom všetky sú typu list. Výsledkom funkcie je zreťazenie všetkých týchto parametrov.

  • napr.
  >>> zlep(['a', 1], [], [('b', 2)])
  ['a', 1, ('b', 2)]
  >>> zlep()
  []
  
 5. Napíšte funkciu vypis(pole), ktorá pomocou print vypíše všetky prvky poľa do jedného riadka. Nepoužite for-cyklus.

  • napr.
  >>>vypis([123, 'ahoj', (50, 120), 3.14])
  123 ahoj (50, 120) 3.14
  

20.4.2. Funkcie ako parametre

 1. Napíšte funkciu retazec(pole). Funkcia vráti znakový reťazec, ktorý reprezentuje prvky poľa. Prvky poľa budú v reťazci oddelené znakom bodkočiarka. Nepoužite žiadne cykly, ale namiesto toho štandardnú funkciu map a metódu join.

  • napr.
  >>> r = retazec([123, 'ahoj', (50, 120), 3.14])
  >>> r
  "123; 'ahoj'; (50, 120); 3.14"
  
 2. Napíšte funkciu aplikuj, ktorej parametrami sú nejaké funkcie, okrem posledného parametra, ktorým je nejaká hodnota. Funkcia postupne zavolá tieto funkcie s danou hodnotou, pričom každú ďalšiu funkciu aplikuje na predchádzajúci výsledok. Napr. aplikuj(f1, f2, f3, x) vypočíta f3(f2(f1(x))).

  • napr.
  >>> def rev(x): return x[::-1]
  >>> aplikuj(str, rev, int, 1074)
  4701
  
 3. Napíšte funkciu urob(k). Funkcia ako svoj výsledok vráti funkciu s jedným parametrom, ktorá bude počítať k-tu mocninu parametra.

  • napr.
  >>> g = urob(3)  # g je funkcia, ktora pocita 3 mocninu
  >>> g(4)
  64
  >>> urob(3)(4)  # tu sa pocita to iste
  64
  >>> f = urob(7)
  >>> print(f(2), f(3), f(4))
  127 2187 16384
  

20.4.3. Generátorová notácia

 1. Napíšte funkciu mocniny(n), ktorá vráti pole druhých mocnín čísel od 1 do n.

  • napr.
  >>> mocniny(4)
  [1, 4, 9, 16]
  
 2. Napíšte funkciu zistí(veta), ktorá zistí dĺžku najdlhšieho slova vo vete.

 • napr.
>>> zisti('isiel macek do malacek')
7
 1. Napíšte funkciu prevrat_slova(veta), ktorá vráti zadanú vetu tak, že každé slovo v nej bude otočené.
 • napr.
>>> prevrat_slova('isiel macek do malacek')
'leisi kecam od kecalam'
 • pokúste sa celú funkciu zapísať len do jedného riadka
 1. Napíšte funkciu najdlhsie_slovo(veta), ktorá vráti najdlhšie slovo vo vete. Riešte to takto:
 • funkcia najprv z danej vety vytvorí postupnosť dvojíc (dĺžka slova, slovo)
 • pomocou sorted() túto postupnosť dvojíc utriedi
 • funkcia vráti slovo z poslednej dvojice (je to najdlhšie slovo) utriedenej postupnosti
 • napr.
>>> najdlhsie_slovo('isiel macek do malacek')
'malacek'
 • pokúste sa celú funkciu zapísať do jedného riadka (return ...)
 1. Napíšte funkciu pole2(m, n, hodnota=None), ktorá vygeneruje dvojrozmerné pole veľkosti m x n pričom všetky prvky majú zadanú hodnotu
 • napr.
>>> pole2(3, 2, 1)
[[1, 1], [1, 1], [1, 1]]
 1. Predpokladáme, že textový súbor v každom riadku obsahuje niekoľko celých čísel. Napíšte funkciu citaj_pole(meno_suboru), ktorá z neho vytvorí dvojrozmerné pole čísel.
 • napr. pre súbor
1 2
3 4 5 6

7 8 9
 • vytvorí
>>> citaj_pole('subor.txt')
[[1, 2], [3, 4, 5, 6], [], [7, 8, 9]]
 1. Napíšte funkciu rozdel(pole, x), ktorá ako výsledok vráti dve polia: prvé obsahuje všetky menšie prvky ako x a druhé všetky zvyšné.
 • napr.
>>> p1, p2 = rozdel([6, 8, 4, 7, 11, 9], 7)
>>> p1
[6, 4]
>>> p2
[8, 7, 11, 9]
 1. Napíšte funkciu enumerate(postupnost), ktorá vytvorí takúto postupnosť dvojíc (typu list): prvým prvkom bude poradové číslo dvojice a druhým prvkom prvok zo vstupnej postupnosti.
 • napr.
>>> enumerate('python')
[(0, 'p'), (1, 'y'), (2, 't'), (3, 'h'), (4, 'o'), (5, 'n')]
 • v Pythone existuje štandardná funkcia enumerate(), ktorá funguje skoro presne ako táto funkcia, len jej výsledkom nie je pole, ale opäť postupnosť
 1. Napíšte funkciu zip(p1, p2), ktorá z dvoch postupností rovnakých dĺžok vytvorí pole zodpovedajúcich dvojíc, t.j. pole v ktorom prvým prvkom bude dvojica prvých prvkov postupností, druhým prvkom dvojica druhých prvkov, …
 • napr.
>>> zip('python', [2, 3, 5, 7, 11, 13])]
[('p', 2), ('y', 3), ('t', 5), ('h', 7), ('o', 11), ('n', 13)]
 • pokúste sa to zapísať tak, aby to fungovala aj pre postupnosti rôznych dĺžok: vtedy vytvorí len toľko dvojíc, koľko je prvkov v kratšej postupnosti, napr.
>>> zip('python', [2, 3, 5, 7, 11])]
[('p', 2), ('y', 3), ('t', 5), ('h', 7), ('o', 11)]
 • pokúste sa to zapísať tak, aby funkcia fungovala pre ľubovoľný počet ľubovoľne dlhých postupností, napr.
>>> zip('python', [2, 3, 5, 7, 11], 'abcd')]
[('p', 2, 'a'), ('y', 3, 'b'), ('t', 5, 'c'), ('h', 7, 'd')]
 • v Pythone existuje štandardná funkcia zip(), ktorá funguje skoro presne ako táto posledná verzia funkcie, len jej výsledkom nie je pole, ale opäť postupnosť