21. Práca s obrázkami

21.1. Python Image Library

Aby ste mohli pracovať s knižnicou PIL, musíte mať nainštalovaný modul pillow. Základné info o inštalácii nájdete na stránke Inštalácia Pillow. Do Pythonu pod operačným systémom Windows treba v príkazovom okne cmd spustiť príkaz

> pip install pillow

Je možné, že bude od vás požadovať administrátorské práva, resp. spustiť cmd ako správca.

Po úspešnej inštalácii musíme v samotnom Pythone na začiatok našich programov zadať:

from PIL import Image

Teraz je Python pripravený pracovať s obrázkovými objektmi.

21.1.1. Vytvorenie obrázkového objektu

Obrázkový objekt vytvoríme buď prečítaním obrázkového súboru na disku alebo vytvorením prázdneho obrázku v pamäti. Príkaz na prečítanie súboru:

>>> obr = Image.open('meno súboru')

Obrázkový súbor môže byť skoro ľubovoľného grafického typu, napr. png, bmp, jpg, gif, … Aby tento súbor príkaz Image.open() mal šancu nájsť, buď sa bude nachádza v tom istom priečinku na disku, alebo mu zadáme kompletnú cestu, napr.

>>> obr1 = Image.open('tiger.bmp')
>>> obr2 = Image.open('obrazky/slon.jpg')
>>> obr3 = Image.open('d:/user/data/python.png')

Po prečítaní súbor môžeme zistiť niektoré jeho parametre, napr.

>>> obr1
<PIL.BmpImagePlugin.BmpImageFile image mode=RGB size=384x256 at 0x2C4F710>
>>> obr1.size
(384, 256)
>>> obr1.width
384
>>> obr1.height
256
>>> obr1.mode
'RGB'

Obrázky môžu byť uložené v niekoľkých rôznych módoch: pre nás budú zaujímavé len dva z nich 'RGB' a 'RGBA' pre „obyčajné“ rgb a rgb, ktoré si pamätá aj priesvitnosť, tzv. alfa-kanál, teda rgba.

Veľmi často používaným príkazom bude:

>>> obr1.show()

ktorý zobrazí momentálny obsah nami pripravovaného obrázku v nejakom externom programe - toto závisí od nastavení vo vašom operačnom systéme.

Obrázkový objekt môžeme vytvoriť aj pomocou funkcie new(), ktorej zadáme „mód“ (t.j. 'RGB' alebo 'RGBA'), veľkosť obrázka v pixeloch ako dvojica (šírka, výška) a prípadne farbu, ktorou sa tento obrázok zafarbí (inak bude čierny):

>>> obr4 = Image.new('RGB', (300, 200), 'white')

Vytvorí nový objekt obr4 - obrázok veľkosti 300x200 pixelov (šírka 300, výška 200), ktorý bude celý biely. Ako farbu pixelov tu môžeme okrem mena farby uviesť aj reťazec známy z tkinter, ktorý obsahuje cifry v 16-ovej sústave, napr. '#12a4ff', alebo trojicu rgb (teda tuple) v tvare, napr. (120, 198, 255). Neskôr tu uvidíme aj štvoricu pre rgba.

Ak by sme chceli vytvoriť nový obrázok rovnakej veľkosti ako nejaký už existujúci iný, môžeme využiť jeho atribút size, napr.

>>> obr4 = Image.new('RGB', obr1.size, '#ffffff')

21.1.2. Uloženie obrázka do súboru

Metóda save('meno súboru') uloží obrázok do súboru s ľubovoľnou príponou, teda takto ľahko zmeníme grafický formát obrázku. Napr.

>>> obr1.save('tiger.png')
>>> obr4.save('temp/prazdny.jpg')

Uvedomte si, že ak nejaký obrázok prečítame, hneď ho aj ukladáme do súboru a nepotrebujeme ho mať uložený ako obrázkový objekt v nejakej premennej, môžeme priamo zapísať:

>>> Image.open('obrazok.jpg').save('obrazok.png')

21.1.3. Oblasť v obrázku

Z obrázka môže odkopírovať ľubovoľnú obdĺžnikovú oblasť a uložiť ju do iného obrázka. Oblasť definujeme ako štvoricu (tuple) štyroch celých čísel (x, y, x+šírka, y+výška), kde (x, y) je poloha ľavého horného pixela oblasti (riadky aj stĺpce indexujeme od 0) a šírka a výška sú rozmery oblasti v pixeloch, t.j. počet stĺpcov a riadkov pixelov.

Na vykopírovanie oblasti slúži príkaz:

>>> novy_obr = obr1.crop(oblasť)

Touto metódou vzniká nový obrázok zadaných rozmerov s vykopírovaným obsahom. Pôvodný obrázok ostáva bez zmeny. Ak je časť oblasti mimo pôvodného obrázka, v novom obrázku tu budú doplnené čierne (resp. pre rgba priesvitné) pixely.

Napr.

>>> obr1a = obr1.crop((50, 50, 150, 120))
>>> obr1a.size
(100, 70)

Ak vieme pozíciu (x, y) ľavého horného pixelu oblasti a jej šírku sir a výšku vys, môžeme kopírovanie zapísať aj takto:

>>> x, y, sir, vys = 50, 50, 100, 70
>>> obr1a = obr1.crop((x, y, x+sir, y+vys))

niekedy môžete vidieť aj takýto zápis:

>>> oblast = 50, 50, 100, 70
>>> obr1a = obr1.crop(oblast)

Opačným príkazom pre vykopírovanie oblasti je vloženie obrázka na nejaké miesto iného obrázka. Zabezpečí to príkaz paste():

>>> obr1.paste(obr2, kam)

Tento príkaz modifikuje pôvodný obsah obrázka obr1. Obrázok obr2 sa „opečiatkuje“ do obr1, pričom parameter kam určí pozíciu. Najvhodnejšie je sem písať dvojicu (x, y) t.j. pozícia v obr1, kam sa umiestni obr2, t.j. jeho ľavý horný pixel. Uvedomte si, že táto metóda nevracia žiadnu hodnotu (teda vráti None) a preto nemá zmysel jej výsledok niekam priraďovať.

Pozor na „lazy“ vyhodnocovanie

Príkaz crop(), ktorý vykopíruje časť obrázka a vytvorí z neho nový obrázok má tzv. lazy vyhodnocovanie. To znamená, že hoci samotná operácia ešte neskončila, Python začne vyhodnocovať ďalší príkaz programu. Väčšinou to nevadí, ale niekedy, ak v ďalšom príkaze potrebujeme pracovať s obrázkovou premennou s vykopírovaným obsahom (napr. v paste()), samotný crop() ešte nemusel dobehnúť. Z tohto dôvodu sa odporúča ešte pred paste() presvedčiť ešte nedobehnutý crop(), aby už skončil. Na to slúži príkaz obr.load(), napr.

maly = velky.crop(oblast)
maly.load()         # tu sa počká na dokončenie crop()
velky.paste(maly, (x, y))

Príkaz paste() má aj iné využitie:

>>> obr1.paste(pixel, oblasť)

V tomto prípade je pixel nejakou farbou a táto sa vyleje do špecifikovanej oblasti (nakreslí zafarbený obdĺžnik). Napr.

img = Image.new('RGB', (300, 200), 'gray')
img.paste('red', (20, 20, 80, 180))
img.paste((0, 0, 255), (100, 20, 160, 180))
img.paste('#bf00bf', (180, 20, 240, 180))

Keď budete s príkazom paste() experimentovať, môžete si pomocou príkazu copy() vytvárať kópiu pôvodného obrázka, keďže paste() ho modifikuje. Napr.

>>> zaloha = obr1.copy()
>>> obr1.paste(obr1a, (100, 100))
>>> obr1.paste('yellow', (50, 50, 150, 120))
>>> obr1.show()   # alebo obr1.save(...)
>>> obr1 = zaloha

21.1.4. Zmeny obrázka

Obrázku vieme zmeniť veľkosť, napr.

>>> obr2 = obr1.resize((nova_sirka, nova_vyska))

Vytvorí sa nový obrázok so zadanými rozmermi, pôvodný ostáva bez zmeny. Napr.

>>> obr3 = obr1.resize((obr1.width*3, obr1.height*3))
>>> obr1 = obr1.resize((obr1.width//2, obr1.height//2))

Obrázok obr3 má trojnásobné rozmery pôvodného obrázka, pričom obr1 sa zmenší na polovičné rozmery.

Obrázok môžeme otáčať, resp. preklápať pomocou transpose():

>>> novy_obr = obr1.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT)   # preklopí
>>> novy_obr = obr1.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM)   # preklopí
>>> novy_obr = obr1.transpose(Image.ROTATE_90)      # otočí
>>> novy_obr = obr1.transpose(Image.ROTATE_180)     # otočí
>>> novy_obr = obr1.transpose(Image.ROTATE_270)     # otočí

Zrejme pri tomto sa niekedy zmenia rozmery výsledného obrázka.

Otáčať môžeme o ľubovoľný uhol:

>>> novy_obr = obr1.rotate(uhol)

Uhol zadávame v stupňoch v protismere otáčania hodinových ručičiek.

Výsledný obrázok bude mať pôvodné rozmery obr1, teda nejaké otočené časti sa pritom stratia. Ak ale zadáme:

>>> novy_obr = obr1.rotate(uhol, expand=True)

Nový obrázok sa zväčší tak, aby sa do neho zmestil celý otočený pôvodný obrázok.

21.1.5. Práca s jednotlivými pixelmi

Metóda getpixel() vráti farbu konkrétneho pixelu, napr.

>>> obr1.getpixel((108, 154))
(255, 253, 248)

Metóda putpixel() zmení konkrétny pixel v obrázku. Napr.

>> obr1.putpixel((108, 154), (255, 0, 0))

Zafarbí daný pixel na červeno. V tomto prípade musí byť farba zadaná ako trojica (resp. pre rgba ako štvorica) čísel od 0 do 255.

Takýto zápis zistí množinu všetkých farieb v obrázku:

>>> mn = {obr1.getpixel((x, y)) for x in range(obr1.width) for y in range(obr1.height)}
>>> len(mn)
50325

21.1.6. Priesvitnosť

Obrázok musí byť v móde 'RGBA', t.j. každý pixel obsahuje ešte jednu číselnú informáciu o priesvitnosti (tzv. alfa-kanál). Pre toto číslo 255 označuje nepriesvitný pixel, 0 označuje úplne priesvitný pixel (vtedy na farbe rgb nezáleží), a hodnoty medzi tým označujú mieru priesvitnosti.

Pomocou metódy convert() môžeme prekonvertovať mód obrázka, napr.

>>> im = Image.open('obrazok.bmp')
>>> im1 = im.convert('RGBA')
>>> im2 = Image.open('obrazok2.png').convert('RGBA')

Obrázok im má zachovaný mód zo súboru, obrázky im1 aj im2 majú zmenený mód na 'RGBA'. Od teraz musíme pre tieto obrázky pixely zadávať ako štvorice (r, g, b, a), operácie crop() aj rotate() môžu vytvoriť priesvitné pixely za hranicou pôvodných obrázkov. Operácia paste() ale správne nezlučuje priesvitné pixely s pôvodným obrázkom, tak ako by sme očakávali. Na to potrebujeme iný mechanizmus:

 • funkcia alpha_composite() dokáže na seba položiť dva obrázky, ktoré majú priesvitnosť (polopriesvitnosť)
 • jej formát je Image.alpha_composite(obr1, obr2), kde oba obrázky musia mať rovnaké rozmery a mód 'RGBA', výsledkom je nový obrázok, v ktorom na obr1 je položený obr2, pričom cez priesvitné časti obr2 sú vidieť pixely z obr1

Tento mechanizmus môžete vidieť použitý v tejto funkcii poloz()

def poloz(obr_kam, obr_co, xy):
  w, h = obr_co.size
  x, y = xy
  box = (x, y, x+w, y+h)
  obr_kam.paste(Image.alpha_composite(obr_kam.crop(box), obr_co), box)

Funkcia do obrázka obr_kam položí obr_co na pozíciu xy (čo je dvojica (x, y)), xy je pozícia, kam sa dostane ľavý horný pixel obr2 v obr1. Táto pozícia xy sa môže nachádzať aj mimo obr1

21.1.7. Rozoberanie animovaných gif

Animovaný gif súbor sa skladá zo série za sebou idúcich obrázkov. Načítanie takéhoto súboru pomocou Image.open() nám automaticky sprístupní prvú fázu (má poradové číslo 0). Ak potrebujeme pracovať s i-tou fázou animácie (i-tym obrázkom série), použijeme metódu obr.seek(i).

Nasledujúca časť programu otvorí obrázkový súbor s animáciou 'strom.gif', ktorý sa skladá z neznámeho počtu obrázkov. Postupne všetky tieto fázy uloží do samostatných obrázkových súborov vo formáte 'png':

gif = Image.open('strom.gif')
i = 0
while True:
  gif.save('strom/strom{}.png'.format(i))
  try:
    i += 1
    gif.seek(i)
  except EOFError:
    break

21.1.8. Manipulácia naraz s celým obrázkom

Pomocou príkazov:

 • obr1 = obr.point(funkcia)
 • r, g, b = obr.split()
 • Image.merge(mod, (r, g, b))

21.1.9. Vypĺňanie oblasti farbou

Na vypĺňanie farbou nejakej oblasti, ktorá je ohraničená nejakým obrysom, slúži funkcia floodfill() z modulu ImageDraw. Funkcia má tieto parametre (dva varianty volania):

from PIL import ImageDraw

ImageDraw.floodfill(obr, xy, farba)
ImageDraw.floodfill(obr, xy, farba, hraničná_farba)

kde

 • obr je obrázok, v ktorom sa bude vyfarbovať nejaká oblasť
 • xy je dvojica (x, y) pozície v obrázku, kde sa naštartuje „vylievanie“ farby
 • farba je tá farba, ktorou sa bude vyfarbovať
 • hraničná_farba - ak nie je zadaná, tak sa farba vylieva do celej súvislej oblasti, ktorá má rovnakú farbu ako bod na pozícii xy; ak je tento 4 parameter zadaný, tak hranicu súvislej oblasti určujú pixely tejto farby

Nasledovná ukážka demonštruje použitie tejto funkcie:

from PIL import Image, ImageDraw
from random import randrange as rr

f = Image.open('fill.png')
for i in range(100):
  xy = rr(f.width), rr(f.height)
  if f.getpixel(xy) == (255, 255, 255):
    ImageDraw.floodfill(f, xy, (rr(256), rr(256), rr(256)))

f.show()

V pôvodnom obrázku 'fill.png' sú niektoré plochy biele. Tento program stokrát náhodne zvolí nejakú pozíciu a ak je tento pixel biely, tak vyplní celú súvislú oblasť s náhodnou farbou.

21.2. Cvičenie

 1. Napíšte funkciu novy(sir, vys, meno_suboru=None), ktorá vytvorí biely obrázok veľkosti sir``x``vys a ak je zadané aj meno_suboru, uloží ho do tohto súboru, inak vráti obrázok ako výsledok funkcie. Pomocou tejto funkcie potom vytvorte súbor 'biely.bmp' s bitmapou veľkosti 100x100. Skontrolujte to na disku.

  • napr.
  >>> novy(600, 100).show()
  
 2. Napíšte funkciu konvertuj(meno_suboru1, meno_suboru2), ktorá prekonvertuje súbor meno_suboru1 na súbor meno_suboru2. Nájdite na internete obrázok vo formáte '.bmp', uložte ho na disk a potom pomocou funkcie konvertuj() ho prekonvertujte na '.png' formát.

  • napr.
  >>> konvertuj('obrazok.bmp', 'obrazok.png')
  
 3. Vytvorte biely obrázok veľkosti 400x400, do ktorého vložíte 16 farebných štvorcov veľkosti 80x80 (medzi štvorcami je medzera 20 pixelov). Farby štvorcov si zvoľte ľubovoľne (napr. všetky sú rovnaké, alebo sa nejaké striedajú, alebo sú náhodné). Obrázok uložte do súboru.

 4. Napíšte funkciu zmensi(obrazok), ktorá zmenší daný obrázok tak, že jeho šírka bude 128 a výška sa prepočíta tak, aby bol zachovaný pomer strán. Funkcia ako výsledok vráti tento zmenšený obrázok. Prečítajte nejaký obrázok zo súboru a pomocou zmensi() ho zmenšite a uložte do súboru s pozmeneným menom. Skontrolujte výsledný súbor.

  • napr.
  >>> zmensi(Image.open('subor1.png')).save('subor1.png')
  
 5. Napíšte funkciu vymen(obrázok), ktorá navzájom v obrázku vymení ľavú a pravú polovicu obrázku. Funkcia nemodifikuje pôvodný obrázok, ale vráti nový s vymenenými polovicami. Prečítajte nejaký obrázok zo súboru a pomocou vymen() vytvorte nový a ten uložte do súboru. Výsledok skontrolujte.

  • napr.
  >>> obr2 = vymen(obr1)
  >>> obr2.show()
  
 6. Napíšte funkciu kopia(obrazok), ktorá vyrobí kópiu pôvodného obrázka, ale ho kopíruje po jednom pixeli. Zrejme si najprv vytvoríte prázdny obrázok rovnakých rozmerov a sem budete kopírovať pixely (pomocou getpixel() a putpixel()). Funkcia vráti tento nový obrázok ako svoj výsledok. Teraz prečítajte nejaký malý obrázok zo súboru a vyrobte z neho pomocou kopia() kópiu. Výsledok uložte do súboru a skontrolujte.

  • napr.
  >>> kopia(obr1).show()
  
 7. Napíšte funkciu prevrat(obrazok), ktorá vyrobí prevrátenú kópiu pôvodného obrázka (obrázok je hore nohami), ale ho kopíruje po jednom pixeli. Funkcia vráti tento nový obrázok ako svoj výsledok. Teraz prečítajte nejaký malý obrázok zo súboru a vyrobte z neho nový pomocou prevrat(). Výsledok uložte do súboru a skontrolujte.

  • napr.
  >>> prevrat(obr1).show()
  
 8. Napíšte funkciu sedy(obrazok), ktorá vyrobí čierno-bielu kópiu pôvodného obrázka (vypočítate priemer (r, g, b) (nech je to p) a z toho vznikne nová farba (p, p, p)). Funkcia vráti tento nový obrázok ako svoj výsledok. Teraz prečítajte nejaký malý obrázok zo súboru a vyrobte z neho čiernobiely pomocou sedy(). Výsledok uložte do súboru a skontrolujte.

  • napr.
  >>> sedy(obr1).show()
  
 9. Napíšte funkciu strihaj1(obr, n), ktorá rozstrihá zadaný obrázok na n rovnako-širokých častí (po stĺpcoch) a všetky takto rozstrihané časti vráti ako pole obrázkov.

 10. Napíšte funkciu strihaj2(obr, n), ktorá rozstrihá zadaný obrázok na n rovnako-vysokých častí (po riadkoch) a všetky takto rozstrihané časti vráti ako pole obrázkov.

 11. Napíšte funkciu zlep1(pole), ktorá zlepí vedľa seba obrázky zadané v poli (napr. sú výsledkom strihaj1()). Výsledný obrázok vráti ako výsledok funkcie.

 • otestujte
>>> zlep1(strihaj1(obr1, 5)[::-1]).show()
 1. Napíšte funkciu zlep2(pole), ktorá zlepí pod seba obrázky zadané v poli (napr. sú výsledkom strihaj2()). Výsledný obrázok vráti ako výsledok funkcie.
 2. Napíšte funkciu zapis(pole, meno, pripona), ktorá v parametri pole dostáva postupnosť obrázkov a všetky tieto obrázky uloží do súborov s menami ‚meno0.pripona‘, ‚meno1.pripona‘, ‚meno2.pripona‘, …
 3. Napíšte funkciu citaj(*pole), ktorá ako parameter dostáva postupnosť mien grafických súborov, tieto súbory prečíta, uloží do poľa a toto pole vráti ako výsledok funkcie.
 • napr.
>>> pole = citaj('tiger.bmp', 'image0.png', 'image1.png')
 • vytvorí trojprvkové pole prečítaných obrázkov
 • napr. potom
>>> zapis(citaj('tiger.bmp', 'image0.png', 'image1.png'), 'temp/obrazok', 'jpg')
 • vytvorí kópie 3 zadaných súborov s novými menami vo formáte 'jpg'