23. Pohybujúce sa obrázky

Obrázkom v nejakej väčšej scéne, ktoré sa animujú, hýbu, spolupracujú navzájom, resp. sa dajú modifikovať prostredníctvom myši alebo klávesnice, sa zvykne hovoriť sprite. V predchádzajúcej prednáške sme do grafickej plochy umiestňovali nejaké animované objekty a už toto boli najjednoduchšie verzie sprite (škriatkov).

23.1. Grafická aplikácia so spritami

V dnešnej prednáške sa budeme znovu zaoberať „spritami“, ale pridáme im ďalšiu funkčnosť:

 • okrem toho, že sa grafické objekty v ploche budú nejako animovať, môžu sa automaticky po scéne pohybovať, resp. meniť smer pohybu na okraji plochy
 • objektmi nemusia byť len obrázky vo formáte PhotoImage, ale aj nakreslené útvary, napr. farebné obdĺžniky
 • objekty budeme môcť pohybovať pomocou myši
 • v niektorých sitáciách budeme riešiť aj vzájomnú polohu viacerých objektov

23.1.1. Automatický pohyb

Predpokladajme, že všetky grafické objekty môžu mať určený aj svoj smer (vektor) pohybu, t.j. dvojicu (dx, dy), ktorá pri tikaní časovača mení polohu objektu (x, y) (t.j. posúva objekt). Zároveň zadefinujeme správanie týhto objektov na okraji plochy: objekt sa odrazí od okrajov ako sa odráža gulečníková guľa od okrajov hracieho stola.

import tkinter
from random import randrange as rr

class Zaklad:
  canvas = None
  sirka = 0
  vyska = 0
  def __init__(self, x, y, dx=0, dy=0, sirka=0, vyska=0):
    self.x, self.y = x, y
    self.dx, self.dy = dx, dy
    self.w2, self.h2 = sirka//2, vyska//2
    self.id = None

  def timer(self):
    if self.dx!=0 or self.dy!=0:
      if self.x+self.dx < self.w2: self.dx = abs(self.dx)
      if self.y+self.dy < self.h2: self.dy = abs(self.dy)
      if self.x+self.dx > self.sirka - self.w2: self.dx = -abs(self.dx)
      if self.y+self.dy > self.vyska - self.h2: self.dy = -abs(self.dy)
      self.x += self.dx
      self.y += self.dy
      if self.id is not None:
        self.canvas.move(self.id, self.dx, self.dy)

#-----------------------------------------------------------------------

class Ramik(Zaklad):
  def __init__(self, x, y, dx=0, dy=0, sirka=30, vyska=30, farba=''):
    super().__init__(x, y, dx, dy, sirka, vyska)
    if farba == 'random':
      farba = '#{:06x}'.format(rr(256**3))
    self.id = self.canvas.create_rectangle(
      x-self.w2, y-self.h2, x+self.w2, y+self.h2, fill=farba)

#-----------------------------------------------------------------------

class Obrazok(Zaklad):
  def __init__(self, obr, x, y, dx=0, dy=0):
    if not isinstance(obr, list):
      obr = [obr]
    self.pole = obr
    self.faza = 0
    super().__init__(x, y, dx, dy, obr[0].width(), obr[0].height())
    self.id = self.canvas.create_image(x, y, image=obr[0])

  def timer(self):
    if len(self.pole) > 1:
      self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.pole[self.faza])
      self.faza = (self.faza + 1) % len(self.pole)
    super().timer()

#################################################

class Plocha(tkinter.Canvas):
  def __init__(self, *param, **pparam):
    super().__init__(*param, **pparam)
    self.pack()
    Zaklad.canvas = self
    Zaklad.sirka = int(self['width'])
    Zaklad.vyska = int(self['height'])
    self.pole = []
    self.timer()

  def timer(self):
    for obj in self.pole:
      obj.timer()
    self.after(100, self.timer)

  def pridaj(self, obj):
    self.pole.append(obj)

Otestujeme:

p = Plocha(width=800, height=500, bg='green')
for i in range(10):
  p.pridaj(Ramik(rr(0,800), rr(0, 500), rr(-2, 2), rr(-2, 2), 60, 40, farba='random'))
zemegula = [tkinter.PhotoImage(file='a3/z{}.png'.format(i)) for i in range(21)]
for i in range(5):
  p.pridaj(Obrazok(zemegula, rr(0,800), rr(0, 500), rr(-2, 2), rr(-2, 2)))

23.1.2. Ťahanie objektov myšou

Pridáme metódy:

import tkinter
from random import randrange as rr

class Zaklad:
  canvas = None
  sirka = 0
  vyska = 0
  def __init__(self, x, y, dx=0, dy=0, sirka=0, vyska=0):
    self.x, self.y = x, y
    self.dx, self.dy = dx, dy
    self.w2, self.h2 = sirka//2, vyska//2
    self.id = None

  def vnutri(self, x, y):
    return abs(self.x-x) <= self.w2 and abs(self.y-y) <= self.h2

  def mouse_move(self, x, y):
    if self.id is not None:
      self.canvas.move(self.id, x-self.x, y-self.y)
    self.x, self.y = x, y

  def mouse_down(self):
    pass

  def mouse_up(self):
    pass

  def timer(self):
    if self.dx!=0 or self.dy!=0:
      if self.x+self.dx < self.w2: self.dx = abs(self.dx)
      if self.y+self.dy < self.h2: self.dy = abs(self.dy)
      if self.x+self.dx > self.sirka - self.w2: self.dx = -abs(self.dx)
      if self.y+self.dy > self.vyska - self.h2: self.dy = -abs(self.dy)
      self.x += self.dx
      self.y += self.dy
      if self.id is not None:
        self.canvas.move(self.id, self.dx, self.dy)

#-----------------------------------------------------------------------

class Ramik(Zaklad):
  def __init__(self, x, y, dx=0, dy=0, sirka=30, vyska=30, farba=''):
    super().__init__(x, y, dx, dy, sirka, vyska)
    if farba == 'random':
      farba = '#{:06x}'.format(rr(256**3))
    self.id = self.canvas.create_rectangle(
      x-self.w2, y-self.h2, x+self.w2, y+self.h2, fill=farba)

  def mouse_down(self):
    self.canvas.itemconfig(self.id, width=3, outline='red')

  def mouse_up(self):
    self.canvas.itemconfig(self.id, width=1, outline='black')


#-----------------------------------------------------------------------

class Obrazok(Zaklad):
  def __init__(self, obr, x, y, dx=0, dy=0):
    if not isinstance(obr, list):
      obr = [obr]
    self.pole = obr
    self.faza = 0
    super().__init__(x, y, dx, dy, obr[0].width(), obr[0].height())
    self.id = self.canvas.create_image(x, y, image=obr[0])

  def timer(self):
    if len(self.pole) > 1:
      self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.pole[self.faza])
      self.faza = (self.faza + 1) % len(self.pole)
    super().timer()

#################################################

class Plocha(tkinter.Canvas):
  def __init__(self, *param, **pparam):
    super().__init__(*param, **pparam)
    self.pack()
    Zaklad.canvas = self
    Zaklad.sirka = int(self['width'])
    Zaklad.vyska = int(self['height'])
    self.bind('<Button-1>', self.mouse_down)
    self.bind('<B1-Motion>', self.mouse_move)
    self.bind('<ButtonRelease-1>', self.mouse_up)
    self.pole = []
    self.tahany = None
    self.timer()

  def timer(self):
    for obj in self.pole:
      obj.timer()
    self.after(100, self.timer)

  def mouse_down(self, event):
    for obj in reversed(self.pole):
      if obj.vnutri(event.x, event.y):
        self.tahany = obj
        self.dx, self.dy = event.x - obj.x, event.y - obj.y
        obj.mouse_down()
        return
    self.tahany = None

  def mouse_move(self, event):
    if self.tahany is not None:
      self.tahany.mouse_move(event.x-self.dx, event.y-self.dy)

  def mouse_up(self, event):
    if self.tahany is not None:
      self.tahany.mouse_up()
      self.tahany = None

  def pridaj(self, obj):
    self.pole.append(obj)

Otestujeme:

p = Plocha(width=800, height=500, bg='green')
for i in range(10):
  p.pridaj(Ramik(rr(0,800), rr(0, 500), rr(-2, 2), rr(-2, 2), 60, 40, farba='random'))
zemegula = [tkinter.PhotoImage(file='a3/z{}.png'.format(i)) for i in range(21)]
for i in range(5):
  p.pridaj(Obrazok(zemegula, rr(0,800), rr(0, 500), rr(-2, 2), rr(-2, 2)))

23.1.3. Akcie pri pustení myši

Budeme riešiť takúto úlohu: …

import tkinter
from random import randrange as rr

class Zaklad:
  canvas = None

  def __init__(self, x, y, sirka=0, vyska=0):
    self.x, self.y = self.x0, self.y0 = x, y
    self.w2, self.h2 = sirka//2, vyska//2
    self.id = None
    self.moze_tahat = True
    self.vnom = None

  def vnutri(self, x, y):
    return abs(self.x-x) <= self.w2 and abs(self.y-y) <= self.h2

  def mouse_move(self, x, y):
    if self.id is not None:
      self.canvas.move(self.id, x-self.x, y-self.y)
    self.x, self.y = x, y

  def mouse_down(self):
    pass

  def mouse_up(self):
    pass

  def timer(self):
    pass

  def domov(self):
    self.mouse_move(self.x0, self.y0)

#-----------------------------------------------------------------------

class Ramik(Zaklad):
  def __init__(self, x, y, sirka=30, vyska=30, farba=''):
    super().__init__(x, y, sirka, vyska)
    if farba == 'random':
      farba = '#{:06x}'.format(rr(256**3))
    self.id = self.canvas.create_rectangle(
      x-self.w2, y-self.h2, x+self.w2, y+self.h2, fill=farba)

  def mouse_down(self):
    self.canvas.itemconfig(self.id, width=3, outline='red')

  def mouse_up(self):
    self.canvas.itemconfig(self.id, width=1, outline='black')


#-----------------------------------------------------------------------

class Obrazok(Zaklad):
  def __init__(self, obr, x, y, dx=0, dy=0):
    if not isinstance(obr, list):
      obr = [obr]
    self.pole = obr
    self.faza = 0
    super().__init__(x, y, obr[0].width(), obr[0].height())
    self.id = self.canvas.create_image(x, y, image=obr[0])

  def timer(self):
    if len(self.pole) > 1:
      self.canvas.itemconfig(self.id, image=self.pole[self.faza])
      self.faza = (self.faza + 1) % len(self.pole)

#################################################

class Plocha(tkinter.Canvas):
  def __init__(self, *param, **pparam):
    super().__init__(*param, **pparam)
    self.pack()
    Zaklad.canvas = self
    Zaklad.sirka = int(self['width'])
    Zaklad.vyska = int(self['height'])
    self.bind('<Button-1>', self.mouse_down)
    self.bind('<B1-Motion>', self.mouse_move)
    self.bind('<ButtonRelease-1>', self.mouse_up)
    self.pole = []
    self.tahany = None
    self.ciele = []
    self.timer()

  def timer(self):
    for obj in self.pole:
      obj.timer()
    self.after(100, self.timer)

  def mouse_down(self, event):
    for obj in reversed(self.pole):
      if obj.moze_tahat and obj.vnutri(event.x, event.y):
        self.tahany = obj
        self.dx, self.dy = event.x - obj.x, event.y - obj.y
        obj.mouse_down()
        return
    self.tahany = None

  def mouse_move(self, event):
    if self.tahany is not None:
      self.tahany.mouse_move(event.x-self.dx, event.y-self.dy)

  def mouse_up(self, event):
    if self.tahany is not None:
      kto = self.tahany
      kto.mouse_up()

      for ciel in self.ciele:
        if ciel.vnom is kto:
          ciel.vnom = None
      for ciel in self.ciele:
        if ciel.vnutri(kto.x, kto.y):
          if ciel.vnom is not None:
            ciel.vnom.domov()
          ciel.vnom = kto
          kto.mouse_move(ciel.x, ciel.y)
          break
      else:
        kto.domov()


      self.tahany = None

  def pridaj(self, obj):
    self.pole.append(obj)

Pri testovaní použijeme napr. tieto obrázky číslic:

p = Plocha(width=800, height=500, bg='green')
for i in range(8):
  r = Ramik(i*80+50, 200, 70, 70)
  r.moze_tahat = False
  p.pridaj(r)
  p.ciele.append(r)

for i in range(10):
  p.pridaj(Obrazok(tkinter.PhotoImage(file='number{}.png'.format(i)), i*50+50, 100))

23.2. Cvičenie

Dnešné cvičenie je venované príprave na záverečný test. Tento test bude prebiehať 12.12. v posluchárňach A a B. Pokúste sa vyriešiť čo najviac z týchto vybraných úloh, pričom sa snažte nepoužívať ako pomôcku počítač. Tieto tréningové úlohy sú mierne upravené úlohy z testov v rokoch 2014 a 2015:

 1. Zistite, čo vypočíta táto rekurzívna funkcia:
def pocitaj(n):
  if n < 2:
    return n
  return pocitaj(n-2) + pocitaj(n-1)

for i in 5, 5.5, 6, 6.5:
  print(i, pocitaj(i))
 1. Dopíšte funkciu vyrob(dlzky), ktorá vytvorí dvojrozmerné pole celých čísel tak, že ak parameter dlzky je pole celých čísel, tak tieto označujú dĺžky riadkov vytváraného dvojrozmerného poľa. Počet prvkov poľa dlzky označuje počet riadkov vytváraného poľa. Prvky vytváraného poľa pritom postupne zaplňte hodnotami od 1.
def vyrob(dlzky):
   pole = []
   _______________
   for d in dlzky:
     _______________
     _______________

   return pole
>>> pole = vyrob([3, 2, 4])
>>> print(*pole, sep='\n')
[1, 2, 3]
[4, 5]
[6, 7, 8, 9]

Pri dopisovaní kódu do funkcie nemusíte dodržať naznačený počet riadkov programu

 1. Textový súbor 'subor.txt' v každom riadku obsahuje niekoľko slov oddelených medzerami. Nasledovná funkcia by mala vytvoriť dvojrozmerné pole znakových reťazcov, ktoré bude v každom riadku obsahovať ako prvky slová z príslušného riadku súboru:
def urob(meno):
  with open(meno) as subor:
    vysledok = []
    while vysledok:
      riadok = subor.read()
      if riadok:
        return vysledok
      riadok = riadok.strip()
      riadok.append(vysledok)

Opravte všetky chyby. Nedopisujte nové príkazy - opravte len chybné zápisy.

 1. V triede Kniha si ukladáme informácie o knihách:
class Kniha:
  def __init__(self, autor, titul, cena):
    self.pole = [autor, titul, cena]

  def autor(self, zmen=None):
    ...

Dopíšte metódu autor() tak, aby volanie bez parametrov vrátilo autora knihy a volanie s jedným parametrom zmenilo autora, napr.

>>> k = Kniha('Doyle', 'Sherlock Holmes', 11.5)
>>> k.autor()
'Doyle'
>>> k.autor('sir Arthur Conan Doyle')
>>> k.pole
['sir Arthur Conan Doyle', 'Sherlock Holmes', 11.5]
 1. Zistite, čo sa vypíše:
>>> pole1 = [3, 'sedem', 3.14]
>>> pole2 = ['dog', 'cat', 'mouse', 'duck']
>>> pole3 = {'sedem':[3]*3, 3.14: pole2, 'cat': pole1}
>>> pole3[pole3[pole2[1]][2]][2]
 1. V triede Mnozina je 5 chýb. Opravte ich! Neopravujte kód, ktorý nie je chybný.
class Mnozina:
  def __init__(self):
    self.pole = []

  def __str__(self):
    print(tuple(sorted(self.pole)))

  def add(self, cislo):
    if cislo in self:
      self.pole.append(cislo)

  def discard(self, cislo):
    if cislo in self:
      self.pole.pop(cislo)

  def __contains__(self, cislo):
    return self.pole.index(cislo) >= 0

  def __len__(self):
    return len(self.pole)

  def zjednotenie(self, ina):
    for i in ina.pole:
      self.append(i)
 1. Dopíšte funkciu nechaj_float(pole), ktorá v poli znakových reťazcov ponechá len tie, ktoré reprezentujú desatinné čísla (dajú sa previesť konverznou funkciou float()). Dopisuje len medzi riadky while a del:
def nechaj_float(pole):
  i = 0
  while i < len(pole):
    del pole[i]
>>> pole = ['3..', '1e1', '7', '' , '1e1e', '.7.']
>>> nechaj_float(pole)
>>> pole
['1e1', '7']
 1. Dané sú dve polia pole1 a pole2, ktoré majú rovnaký počet prvkov. Vytvorte funkciu, ktorá z takýchto dvoch polí vytvorí a vráti nové asociatívne pole. V tomto asociatívnom poli sú kľúčmi prvky z prvého poľa a hodnotami sú príslušné prvky druhého poľa. V tele tejto funkcie môžete použiť štandardnú funkciu zip().
def urob(pole1, pole2):


  return ...
>>> a = urob(['druh', 'vaha', 'vek'],['slon', 1000, 10])
>>> a
{'druh': 'slon', 'vek': 10, 'vaha': 1000}
 1. Funkcia vsetky() nejako spracováva pole množín:
def vsetky(pole_mnozin):
  vysl, b = set(), True
  for m in pole_mnozin:
    if b:
      vysl |= m
    else:
      vysl -= m
    b = not b
  return vysl

Zistite, čo treba dosadiť do premennej x, aby sme dostali tento výsledok:

>>> x = ______________________
>>> vsetky([set(range(3, 10, 2)), x, set(range(5, 15, 3))])
{5, 7, 8, 11, 14}
 1. Zapíšte funkciu urob(n), ktorá vytvorí pole tretích mocnín čísel od 1 do n. Zapíšte ju pomocou generátorovej notácie:
def urob(n):

  return [...]
>>> urob(5)
[1, 8, 27, 64, 125]
 1. Máme daný slovník d = {'prvy' :7, 'druhy' :3, 'treti' :5, 'stvrty' :6, 'piaty' :2}. Zistite, čo vráti tento kód:
'.'.join(b for a, b in sorted((d[x], x) for x in d))