26. Spájané štruktúry

Doteraz sme pracovali s „predpripravenými“ dátovými štruktúrami jazyka Python (zjednodušene hovoríme, že štruktúra je typ, ktorý môže obsahovať viac prvkov), napr.

 • list - pole (postupnosť) hodnôt, ktoré sú očíslované indexmi od 0 do počet prvkov-1
 • dict - asociatívne pole, kde každému prvku zodpovedá kľúč
 • set - množina rôznych hodnôt

Okrem toho už viete konštruovať vlastné dátové typy pomocou definovania tried. Inštancie tried obsahujú atribúty, ktoré sú buď stavovými premennými alebo metódami. Takto vieme vytvárať vlastné typy, pričom využívame štruktúry Pythonu.

Referencie

Už vieme, že premenné v Pythone (aj atribúty objektov) sú vlastne pomenované referencie na nejaké hodnoty, napr. čísla, reťazce polia, funkcie, atď. Referencie (kreslili sme ich šípkou) sú niečo ako adresou do pamäte, kde sa príslušná hodnota nachádza. Takýmito referenciami sú aj prvky iných štruktúrovaných typov, napr.

 • pole čísel [1, 2, 5, 2] je v skutočnosti štvorprvkové pole referencií na hodnoty 1, 2, 5 (posledný prvok obsahuje rovnakú referenciu ako druhý prvok poľa);
 • asociatívne pole uchováva dvojice (kľúč, hodnota) a každá z nich je opäť referenciou na príslušné hodnoty;
 • množina hodnôt sa tiež uchováva ako množina referencií na hodnoty
 • atribúty tried, ktoré sú stavové premenné obsahujú tiež „iba“ referencie na hodnoty.

Naučíte sa využívať referencie (adresy rôznych hodnôt, teda adresy objektov) na vytváranie spájaných štruktúr.

26.1. Spájaný zoznam

Spájaný zoznam (linked list) je taká štruktúra, v ktorej každý prvok obsahuje referenciu (adresu, niekedy hovoríme aj link, smerník, pointer) na nasledovný prvok štruktúry. Prvkom štruktúry hovoríme Vrchol (alebo niekedy po anglicky Node). Spájané štruktúry budú vždy prístupné pomocou premennej, ktorá odkazuje (obsahuje referenciu) na prvý prvok (vrchol) zoznamu. Spájaný zoznam reprezentuje postupnosť nejakých hodnôt a v tejto postupnosti je jeden vrchol posledný, za ktorým už nie je nasledovný prvok. Tento jeden vrchol si teda namiesto nasledovníka bude pamätať informáciu, že nasledovník už nie je - najčastejšie na to využijeme hodnotu None.

Takúto štruktúru si budeme kresliť takto:

 • jedna premenná odkazuje (obsahuje referenciu) na prvý prvok (vrchol) zoznamu
 • každý vrchol nakreslíme ako obdĺžnik s dvomi priečinkami: časť s údajom (pomenujeme to ako data) a časť s referenciou na nasledovníka (pomenujeme ako next)
 • referencie budeme kresliť šípkami, pričom neexistujúcu referenciu (pre nasledovníka posledného vrcholu), t.j. hodnotu None môžeme značiť prečiarknutím políčka next
šesťprvkový spájaný zoznam

26.1.1. Reprezentácia vrcholu

Vrchol budeme definovať ako objekt s dvoma premennými data a next:

class Vrchol:
  def __init__(self, data, next=None):
    self.data = data
    self.next = next

Pozrite, čo sa definuje týmto zápisom:

>>> v1 = Vrchol(11)

Vytvorili sme jeden vrchol, resp. jednovrcholový spájaný zoznam. Jeho nasledovníkom je None. Na tento vrchol odkazuje premenná v1. Jedine, čo zatiaľ môžeme s takýmto vrcholom robiť je to, že si vypíšeme jeho atribúty:

>>> print(v1.data)
11
>>> print(v1.next)
None

Podobne zapíšeme:

>>> v2 = Vrchol(22)
>>> v3 = Vrchol(33)

Teraz máme vytvorené 3 izolované vrcholy, ktoré sú prístupné pomocou troch premenných v1, v2 a v3. Tieto tri vrcholy sa nachádzajú v rôznych častiach pamäti a nie sú nijako prepojené.

tri izolované vrcholy

Vytvorme prvé prepojenie: ako nasledovníka v1 nastavíme vrchol v2:

>>> v1.next = v2
>>> print(v1.next)
<__main__.Vrchol object at 0x01FAF0D0>

Vidíte, že nasledovníkom v1 už nie je None ale nejaký objekt typu Vrchol - zrejme je to vrchol v2. Môžete sa pozrieť na údaj nasledovníka v1:

>>> print(v1.next.data)
22
>>> print(v1.next.next)
None

Keďže jeho nasledovníkom je None, znamená to, že nasledovníka nemá. Premenná v1 obsahuje referenciu na vrchol, ktorý má jedného nasledovníka, t.j. v1 odkazuje na dvojprvkový spájaný zoznam. Pripojme teraz do tejto postupnosti aj vrchol v3:

>>> v2.next = v3

Takže prvým vrcholom v spájanom zozname je v1 s hodnotou 11, jeho nasledovníkom je v2 s hodnotou 22 a nasledovníkom v2 je v3 s hodnotou 33. Nasledovníkom tretieho vrcholu je stále None, teda tento vrchol nemá nasledovníka.

tri pospájané vrcholy

Vytvorili sme trojprvkový spájaný zoznam, ktorého vrcholy majú postupne tieto hodnoty:

>>> print(v1.data)
11
>>> print(v1.next.data)
22
>>> print(v1.next.next.data)
33

Vidíte, že pomocou referencie na prvý vrchol sa vieme dostať ku každému vrcholu, len treba dostatočný počet krát zapísať next. Premenné v2 a v3 teraz už nepotrebujete a mohli by ste ich hoci aj zrušiť, na vytvorený zoznam to už nemá žiaden vplyv:

>>> del v2, v3

Pozrite ešte na tento zápis:

>>> a = Vrchol('a')
>>> b = Vrchol('b')
>>> a.next = b
>>> del b

Vytvorí dvojprvkový zoznam, pričom premenná b je len pomocná a hneď po priradení do a.next sa aj zruší. To isté môžete zapísať aj bez nej:

>>> a = Vrchol('a')
>>> a.next = Vrchol('b')

Tu si všimnite, že inicializačná metóda (Vrchol.__init()) má druhý parameter, ktorým môžete definovať hodnotu next už pri vytváraní vrcholu. Preto môžete tieto dve priradenia zlúčiť do jedného:

>>> a = Vrchol('a', Vrchol('b'))

Hoci teraz je tu malý rozdiel a to v tom, že vrchol Vrchol('b') sa vytvorí skôr ako Vrchol('a'), čo ale vo väčšine prípadov nevadí. Podobne by sme vedeli jedným priradením vytvoriť nielen dvojprvkový, ale aj viacprvkový zoznam, napr.

>>> zoznam = Vrchol('P', Vrchol('y', Vrchol('t', Vrchol('h', Vrchol('o', Vrchol('n'))))))

Vytvorí šesťprvkový zoznam, pričom každý prvok obsahuje jedno písmeno z reťazca ‚Python‘.

pythontutor.com

Zo zimného semestra poznáme http://pythontutor.com/visualize.html - veľmi užitočný nástroj na vizualizáciu pythonovských programov. Vieme, že sem môžeme preniesť skoro ľubovoľný algoritmus, ktorý sme robili doteraz (okrem grafiky) a odkrokovať ho. Môžete sem preniesť napr. tento program

class Vrchol:
  def __init__(self, data, next=None):
    self.data, self.next = data,next

v1 = Vrchol(11)
v2 = Vrchol(22)
v3 = Vrchol(33)
v1.next = v2
v2.next = v3
del v2,v3

Po spustení vizualizácie dostávate:

obsah pamäti po vykonaní kódu

Vidíte, že globálna premenná v1 obsahuje referenciu na inštanciu triedy Vrchol, v ktorej atribút data má hodnotu 11 a atribút next je opäť referenciou na ďalšiu inštanciu triedy Vrchol, atď.

Tiež tu môžete vidieť, že globálna premenná Vrchol obsahuje referenciu na definíciu triedy Vrchol.

26.1.2. Výpis pomocou cyklu

Predpokladajte, že máte vytvorený nejaký, napr. štvorprvkový zoznam:

>>> v1 = Vrchol(11, Vrchol(22, Vrchol(33, Vrchol(44))))

V pamäti by ste ho mohli vidieť nejako takto:

štvorprvkový zoznam

Teraz treba vypísať všetky jeho hodnoty postupne od prvej po poslednú, môžete to urobiť napr. takto:

>>> print(v1.data)
11
>>> print(v1.next.data)
22
>>> print(v1.next.next.data)
33
>>> print(v1.next.next.next.data)
44

alebo v jednom riadku:

>>> print(v1.data, v1.next.data, v1.next.next.data, v1.next.next.next.data)
11 22 33 44

Zrejme pre zoznam ľubovoľnej dĺžky budeme musieť použiť nejaký cyklus, najskôr while-cyklus. Keď vypíšete prvú hodnotu, posuniete premennú v1 na nasledovníka prvého vrcholu:

>>> print(v1.data)
>>> v1 = v1.next

a môže sa to celé opakovať. Zápis v1 = v1.next je veľmi dôležitý a budeme ho v súvislosti so spájanými zoznamami používať veľmi často. Označuje, že do premennej v1 sa namiesto referencie na nejaký vrchol dostáva referencia na jeho nasledovníka. Ak už tento vrchol nasledovníka nemá, do v1 sa dostane hodnota None. Preto kompletný výpis hodnôt zoznamu môžeme zapísať takto:

while v1 is not None:
  print(v1.data, end=' -> ')
  v1 = v1.next
print(None)

Pre názornosť sme tam medzi každé dve vypisované hodnoty pridali reťazec ' -> ':

11 -> 22 -> 33 -> 44 -> None

Hoci to vyzerá dobre a dostatočne jednoducho, má to jeden problém: po skončení vypisovania pomocou tohto while-cyklu je v premennej v1 hodnota None:

>>> print(v1)
None

Teda výpisom sme si zničili jedinú referenciu na prvý vrchol zoznamu a teda Python pochopil, že so zoznamom už pracovať ďalej nechceme a celú štruktúru z pamäti vyhodil (hovorí sa tomu garbage collection). Môžete to skontrolovať aj vo vizualizácii http://pythontutor.com/visualize.html. Tento príklad ukazuje to, že niekedy bude potrebné si uchovať referenciu na začiatok zoznamu, resp. v takomto cykle nebude pracovať priamo s premennou v1, ale s jej kópiou, napr. takto:

pom = v1
while pom is not None:
  print(pom.data, end=' -> ')
  pom = pom.next
print(None)

Po skončení tohto výpisu sa premenná pom vynuluje na None, ale začiatok zoznamu v1 ostáva neporušený.

Takýto výpis sa dá zapísať aj do funkcie, pričom tu pomocnú referenciu na začiatok zoznamu zastúpi parameter:

def vypis(zoznam):
  while zoznam is not None:
    print(zoznam.data, end=' -> ')
    zoznam = zoznam.next
  print(None)

Pri volaní funkcie sa do formálneho parametra zoznam priradí hodnota skutočného parametra (napr. obsah premennej v1) a teda referencia na začiatok zoznamu sa týmto volaním nepokazí.

Teraz môžete volať funkciu na výpis nielen so začiatkom zoznamu ale hoci napr. aj od druhého vrcholu:

>>> vypis(v1)
11 -> 22 -> 33 -> 44 -> None
>>> vypis(v1.next)
22 -> 33 -> 44 -> None

Vidíte, že referencia na prvý vrchol v spájanom zozname má špeciálny význam a preto sa zvykne označovať nejakým dohodnutým menom, napr. zoznam, zoz, zac, z (ako začiatok zoznamu) alebo niekedy aj po anglicky head (hlavička zoznamu).

Postupné prechádzanie vrcholov zoznamu

Spôsob, akým sa prechádzajú všetky vrcholy zoznamu pomocou while-cyklu, bude užitočný aj na riešenie iných úloh. Často sa preto použije práve takáto schéma algoritmu:

pom = zoznam
while pom is not None:
  # spracuj vrchol s referenciou pom
  pom = pom.next

26.1.3. Vytvorenie zoznamu pomocou cyklu

Zoznamy sa doteraz vytvárali sériou priradení a to bez cyklov. Častejšie sa ale budú vytvárať, možno aj dosť dlhé, zoznamy pomocou opakujúcich sa konštrukcií. Začneme vytváraním zoznamu pridávaním nového vrcholu na začiatok doterajšieho zoznamu, keďže toto je výrazne jednoduchšie.

Vytvoríme desaťprvkový zoznam s hodnotami 0, 1, 2, … 9. Začneme s prázdnym zoznamom:

>>> zoz = None

Vytvoríme prvý vrchol s hodnotou 0 a dáme ho na začiatok:

>>> pom = Vrchol(0)
>>> zoz = pom

Keby sme to vypísali pomocou funkcie vypis(), dostali by sme: 0 -> None

Vytvoríme druhý vrchol a dáme ho opäť na začiatok:

>>> pom = Vrchol(1)
>>> pom.next = zoz
>>> zoz = pom

Po výpise by sme dostali: 1 -> 0 -> None

Toto môžeme opakovať viackrát pre rôzne hodnoty - zakaždým sa na začiatok doterajšieho zoznamu pridá nový vrchol:

>>> pom = Vrchol(2)
>>> pom.next = zoz
>>> zoz = pom

>>> pom = Vrchol(3)
>>> pom.next = zoz
>>> zoz = pom

Takto by sme mohli pokračovať až do 9. Teraz už vidíte, čo sa tu opakuje a čo treba dať do cyklu:

zoz = None          # zatial este prazdny zoznam
for hodnota in range(10):
  pom = Vrchol(hodnota)
  pom.next = zoz
  zoz = pom

Týmto postupom sme dostali 10 prvkový zoznam hodnôt v poradí od 9 do 0:

>>> vypis(zoz)
9 -> 8 -> 7 -> 6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 -> 0 -> None

Opäť si všimnime zápis tela cyklu:

pom = Vrchol(hodnota)
pom.next = zoz
zoz = pom

Vytvorí sa tu nový vrchol najprv s danou hodnotou a nasledovníkom None. Potom sa tento nasledovník zmení na pom.next = zoz a na záver sa tento nový vrchol pom stáva novým začiatkom zoznamu, t.j. zoz = pom. Toto isté sa dá zapísať kompaktnejšie:

for hodnota in range(10):
  zoz = Vrchol(hodnota, zoz)

Pridanie nového vrcholu na začiatok zoznamu

Zapamätajte si, že zápis zoz = Vrchol(hodnota, zoz) pre zoz, ktorý referencuje na začiatok zoznamu, znamená pridanie nového vrcholu na začiatok zoznamu.

Takto by sme vedeli vytvoriť ľubovoľné zoznamy. Zapíšme tento algoritmus do funkcie:

def vyrob(postupnost):
  zoz = None
  for hodnota in postupnost:
    zoz = Vrchol(hodnota, zoz)
  return zoz

Otestujme napr.

>>> zoz1 = vyrob(range(1000))
>>> vypis(zoz1)
999 -> 998 -> ... -> 1 -> 0 -> None
>>> zoz2 = vyrob('Python')
>>> vypis(zoz2)
n -> o -> h -> t -> y -> P -> None

Vytvorili sa dva zoznamy: prvý s 1000 vrcholmi a druhý so šiestimi vrcholmi s písmenami reťazca ‚Python‘. Treba si pri tomto uvedomiť, že takto sa vytvárajú zoznamy s hodnotami v opačnom poradí, ako so do neho vkladali.

Častejšie budeme potrebovať vyrábať zoznamy, v ktorých budú prvky v tom poradí, v akom sme ich vkladali. Jednoduchým riešením môže byť prevrátenie vstupnej postupnosti pomocou reversed():

def vyrob1(postupnost):
  zoz = None
  for hodnota in reversed(postupnost):
    zoz = Vrchol(hodnota, zoz)
  return zoz

Otestujeme:

>>> zoz2 = vyrob1('Python')
>>> vypis(zoz2)
P -> y -> t -> h -> o -> n -> None

26.1.4. Zistenie počtu prvkov

Zapíšeme funkciu, ktorá spočíta počet prvkov zoznamu. Bude pracovať na rovnakom princípe ako funkcia vypis() len namiesto samotného vypisovania hodnoty funkcia zvýši počítadlo o 1:

def pocet(zoznam):
  vysl = 0
  while zoznam is not None:
    vysl += 1
    zoznam = zoznam.next
  return vysl

Otestujeme napr.

>>> zoz = vyrob('Python')
>>> pocet(zoz)
6

Malou úpravou túto funkciu vylepšíme:

def pocet(zoznam, hodnota=None):
  vysl = 0
  while zoznam is not None:
    if hodnota is None or zoznam.data == hodnota:
      vysl += 1
    zoznam = zoznam.next
  return vysl

Táto funkcia dokáže nielen zistiť počet prvkov zoznamu, ale aj počet výskytov nejakej konkrétnej hodnoty. Napr.

>>> zoz1 = vyrob('programujem v pythone')
>>> pocet(zoz1)
21
>>> pocet(zoz1, 'p')
2

26.1.5. Hľadanie vrcholu

Podobný cyklus, ako sme použili pri výpise a pri zisťovaní počtu prvkov, môžeme použiť pri zisťovaní, či sa daná hodnota nachádza v zozname. Napíšme funkciu, ktorá vráti True, ak nájde konkrétnu hodnotu, inak vráti False:

def zisti(zoznam, hodnota):
  while zoznam is not None:
    if zoznam.data == hodnota:
      return True
    zoznam = zoznam.next
  return False

Otestujeme:

>>> zoznam = vyrob('Python')
>>> zisti(zoznam, 'h')
True
>>> zisti(zoznam, 'g')
False

Táto funkcia skončila prechádzanie prvkov zoznamu už pri prvom výskyte hľadanej hodnoty.

26.1.6. Zmena hodnoty vo vrchole

Najprv jednoduchá funkcia, ktorá zmení všetky hodnoty v zozname:

def zmen(zoznam, hodnota):
  while zoznam is not None:
    zoznam.data = hodnota
    zoznam = zoznam.next
>>> zoznam = vyrob('Python')
>>> zmen(zoznam, 0)
>>> vypis(zoznam)
0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> None

Ak chceme zmeniť len vrcholy, ktoré obsahujú nejakú konkrétnu hodnotu, môžeme to zapísať takto:

def zmen(zoznam, hodnota, na_hodnotu):
  while zoznam is not None:
    if zoznam.data == hodnota:
      zoznam.data = na_hodnotu
      # return
    zoznam = zoznam.next

Príkaz return v tele cyklu spôsobí ukončenie funkcie už po prvom výskyte hľadanej hodnoty. Inak sa zmenia obsahy všetkých vrcholov s danou hodnotou.

Otestujeme so zakomentovaným return:

>>> zoz = vyrob((1, 2, 3) * 3)
>>> zmen(zoz, 2, 'xy')
>>> vypis(zoz)
1 -> xy -> 3 -> 1 -> xy -> 3 -> 1 -> xy -> 3 -> None

26.1.7. Vloženie vrcholu na koniec zoznamu

Chceme vyrobiť novú operáciu, ktorá vloží na koniec zoznamu nový vrchol s danou hodnotou. Už vieme, že pridávanie vrcholu na začiatok je takto jednoduché:

zoz = ...    # zoz je referencia na začiatok zoznamu
zoz = Vrchol(hodnota, zoz)

S pridávaním na koniec to bude zložitejšie: najprv bude treba nájsť posledný vrchol zoznamu a tomuto vrcholu zmeníme jeho atribút next, t.j. na záver urobíme

posledny.next = Vrchol(hodnota)

Hľadanie posledneho vrcholu sa bude podobať na postupné prechádzanie všetkých vrcholov:

posledny = zoz        # posledny je pomocná referencia
while posledny is not None:
  posledny = posledny.next

Lenže toto nebude fungovať - po skončení while-cyklu nebude v premennej posledny referencia na posledný vrchol ale bude tam None. Treba to zapísať trochu zložitejšie - while neskončí až vtedy, keď v posledny bude None, ale keď jeho next bude None:

posledny = zoz
while posledny.next is not None:
  posledny = posledny.next

Teraz je to už naozaj dobre, ale toto bude fungovať len pre neprázdny zoznam. Pre prázdny zoznam hodnota premennej posledny bude None a preto posledny.next spadne na chybe. Tento špeciálny prípad musíme vyriešiť ešte pred cyklom. Teraz môžeme zapísať kompletnú funkciu, ktorá pridá na koniec zoznamu nový vrchol. Táto funkcia bude vracať ako svoj výsledok začiatok takto vytvoreného zoznamu:

def pridaj_koniec(zoz, hodnota):
  if zoz is None:
    return Vrchol(hodnota)
  posledny = zoz
  while posledny.next is not None:
    posledny = posledny.next
  posledny.next = Vrchol(hodnota)
  return zoz

Môžete otestovať:

zoznam = None
for i in 'Python':
  zoznam = pridaj_koniec(zoznam, i)
vypis(zoznam)

Mali by ste dostať zoznam so 6 písmenami v správnom poradí. Zapamätajte si:

Hľadanie posledného vrcholu zoznamu

Aj práca s posledným vrcholom zoznamu sa môže vyskytnúť v našich programoch. Preto najčastejšie použijeme takýto zápis:

if zoz is None:
  '''spracuj prípad, keď zoznam je prázdny'''
else:
  posledny = zoz
  while posledny.next is not None:
    posledny = posledny.next
  '''spracuj posledný vrchol'''

26.1.8. Vloženie nového vrcholu do zoznamu

Nový vrchol môžeme vložiť buď pred nejaký existujúci alebo za. Jednoduchšie to bude s vkladaním za nejaký existujúci. Zapíšme

def pridaj_za(zoznam, za_hodnotu, hodnota):
  while zoznam is not None and zoznam.data != za_hodnotu:
    zoznam = zoznam.next
  if zoznam is not None:
    zoznam.next = Vrchol(hodnota, zoznam.next)

To isté môžeme zapísať aj takto:

def pridaj_za(zoznam, za_hodnotu, hodnota):
  while zoznam is not None:
    if zoznam.data == za_hodnotu:
      zoznam.next = Vrchol(hodnota, zoznam.next)
      return
    zoznam = zoznam.next

Vkladanie pred vrchol bude trochu náročnejšie a bude sa trochu podobať hľadaniu posledného vrcholu v zozname:

def pridaj_pred(zoznam, pred_hodnotu, hodnota):
  if zoznam is None:
    return             # nie je čo robiť
  if zoznam.data == pred_hodnotu:
    return Vrchol(hodnota, zoznam) # pred prvý
  pom = zoznam
  while pom.next is not None:
    if pom.next.data == pred_hodnotu:
      pom.next = Vrchol(hodnota, pom.next)
      break
    pom = pom.next
  return zoznam

Keďže v tomto prípade sa môže zmeniť začiatok zoznamu, táto funkcia vždy vráti začiatok takéhoto zoznamu.

Na tomto príklade sa dá ukázať ešte jedno programátorské vylepšenie prechádzania spájaného zoznamu. Okrem pomocnej referencie pom, budeme mať ešte jeddu referenciu pred na predchodcu pom:

def pridaj_pred(zoznam, pred_hodnotu, hodnota):
  if zoznam is None:
    return             # nie je čo robiť
  pred, pom = None, zoznam
  while pom is not None and pom.data != pred_hodnotu:
    pred, pom = pom, pom.next
  if pred is None:
    zoznam = Vrchol(hodnota, zoznam) # pred prvý
  elif pom is not None:
    pred.next = Vrchol(hodnota, pred.next)
  return zoznam

Všimnite si, že vo while-cykle sa paralelne menia obe referencie: pom na svojho nasledovníka a pred na predchodcu pom. Keď while-cyklus skončí a v pom je None, znamená to, že budeme pracovať s vrcholom, ktorý nemá predchodcu, čo je prvý vrchol v zozname (máme vložiť pred prvý). Ak po skončení while-cyklu je v pom hodnota None, znamená to, že sme prešli celý spájaný zoznam a nenašli sme vrchol, ktorého hodnota je zadané pred_hodnotu.

26.2. Cvičenie

Na riešenie úloh použite triedu Vrchol z prednášky aj niektoré užitočné funkcie ako vypis(), vyrob() (vytvorí spájaný zoznam v správnom poradí prvkov postupnosti), …

 1. Bez spúšťania na počítači zistite, čo urobí:

  • prvý spájaný zoznam:
  v1 = Vrchol('A')
  v2 = Vrchol('B')
  v3 = Vrchol('C')
  v4 = Vrchol('D')
  v3.next = v1
  v1.next = v2
  v2.next = v3
  v1.next = v4
  zoz = v2
  vypis(zoz)
  
  • druhý spájaný zoznam:
  v1 = None
  v2 = Vrchol('X', v1)
  v2 = Vrchol('Y', v2)
  v3 = Vrchol('Z', v1)
  v3 = Vrchol('T', v3)
  v2 = Vrchol('U', v2)
  v3.next.next = v2
  vypis(v3)
  
 2. Napíšte funkciu pripocitaj1(zoznam), ktorá ku každému prvku zoznamu pripočíta 1, ale len vtedy, ak sa dá (nevznikne pritom chyba), inak tento prvok ignoruje a pokračuje na ďalších. Funkcia nič nevracia.

  • otestujte, napr.
  >>> zoz = vyrob([11, 12, 13.5, 'a', (2, 3), 14])
  >>> pripocitaj1(zoz)
  >>> vypis(zoz)
  12 -> 13 -> 14.5 -> a -> (2, 3) -> 15 -> None
  
 3. Prerobte funkciu vypis() tak, aby najprv vytvorila pole reťazcov z jednotlivých prvkov zoznamu a až na záver pomocou ' -> '.join(pole) z toho vyrobí reťazec, ktorý vypíše

  • otestujte tento nový výpis aj pre dlhý zoznam (najprv s pôvodnou verziou a potom s prerobenou)
  >>> vypis(vyrob(range(10000)))
  
 4. Bez spúšťania na počítači zistite, čo urobí:

  • tretí spájaný zoznam:
  zoz = vyrob((1, 3, 5, 7, 9, 11, 13))
  v = zoz.next.next
  v1 = v.next.next
  v.next.next = v1.next
  v1.next = v.next
  v.next = v1
  vypis(zoz)
  
 5. Napíšte rekurzívnu verziu funkcie pocet(zoznam), t.j. funkcia prejde všetky prvky zoznamu bez použitia cyklu len pomocou rekurzie. Nepridávajte ďalšie parametre do definície funkcie.

  • otestujte
  >>> zoz = vyrob(range(10, 20))
  >>> pocet(zoz)
  10
  >>> pocet(zoz.next)
  9
  
 6. Napíšte funkciu spoj(zoz1, zoz2), ktorá na koniec zoznamu zoz1 pripojí zoznam zoz2. Funkcia ako výsledok vráti začiatok takéhoto nového zoznamu. Nepoužívajte žiadne pomocné pole.

  • otestujte napr.
  >>> z1 = vyrob('ABC')
  >>> z2 = vyrob('prst')
  >>> z = spoj(z1, z2)
  >>> vypis(z)
  A -> B -> C -> p -> r -> s -> t -> None
  >>> vypis(spoj(None, Vrchol(1234)))
  1234 -> None
  
 7. Napíšte funkciu prevratena_kopia(zoznam), ktorá vytvorí a vráti z daného zoznamu nový zoznam. Tento bude mať všetky prvky z pôvodného v opačnom poradí. Pôvodný zoznam musí ostať bez zmeny. Nepoužívajte žiadne pomocné pole.

  • otestujte
  >>> z1 = vyrob('python')
  >>> vypis(z1)
  p -> y -> t -> h -> o -> n -> None
  >>> z2 = prevratena_kopia(z1)
  >>> vypis(z2)
  n -> o -> h -> t -> y -> p -> None
  >>> vypis(z1)
  p -> y -> t -> h -> o -> n -> None
  
 8. Napíšte funkciu oprav(zoznam, funkcia), ktorá pre každý vrchol v danom zozname spustí zadanú funkciu s parametrom hodnota vo vrchole a ak to nespadne na chybe, zmení hodnotu vrcholu. Funkcia nič nevracia.

  • napr.
  >>> zoz = vyrob((1, -2, 3, -4, 5, -6))
  >>> oprav(zoz, abs)
  >>> vypis(zoz)
  1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> None
  
 9. Napíšte funkciu vyhod_prvy(zoznam). Funkcia vráti pôvodný zoznam bez prvého prvku

  • napr.
  >>> x = Vrchol(5, Vrchol(7))
  >>> vypis(x)
  5 -> 7 -> None
  >>> x = vyhod_prvy(x)
  >>> vypis(x)
  7 -> None
  >>> x = vyhod_prvy(x)
  >>> vypis(x)
  None
  
 10. Napíšte funkciu vyhod_posledny(zoznam). Funkcia vráti pôvodný zoznam bez posledného prvku

 • napr.
>>> x = Vrchol(5, Vrchol(7))
>>> vypis(x)
5 -> 7 -> None
>>> x = vyhod_posledny(x)
>>> vypis(x)
5 -> None
>>> x = vyhod_posledny(x)
>>> vypis(x)
None
 1. Napíšte funkciu vyhod(zoznam, podmienka), ktorá vyhodí všetky prvky zo zoznamu, pre ktoré zavolanie parametra podmienka s hodnotou vo data vo vrchole vráti True.
 • napr.
>>> zoz = vyrob(range(5, 12))
>>> vypis(zoz)
5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10 -> 11 -> None
>>> zoz = vyhod(zoz, lambda x: x%3)
>>> vypis(zoz)
6 -> 9 -> None

26.3. Domáce zadanie

L.I.S.T.

Napíšte modul uloha3.py s definíciou triedy Fill, pomocou ktorej sa bude realizovať algoritmus vypĺňania nejakej ohraničenej oblasti v dvojrozmernom poli. Bude to fungovať približne takto:

 • predpokladáme, že nejaké dvojrozmerné pole v každom políčku obsahuje nejaký znak (jednoznakový reťazec)
 • každé políčko takejto plochy má 4 susedov (okrem krajných políčok)
 • vyfarbovanie plochy znamená, že začíname vyfarbovanie na niektorom konkrétnom políčku - zafarbíme ho novou farbou (zmeníme znak v políčku plochy) a všetky jeho susedné políčka, ktoré majú rovnakú farbu ako toto, sa tiež zafarbia rovnakou farbou - takto sa farba šíri všetkými smermi na všetky ďalšie a ďalšie susedné políčka
 • podobný princíp funguje aj v grafických editoroch, v ktorých môžeme „vyliať“ farbu do nejakej oblasti

Zostavte triedu Fill s týmito metódami:

class Fill:

  class Queue:
    def __init__(self):
      ...

    def enqueue(self, data):
      ...

    def dequeue(self):
      '''vyberie údaj z radu, ak je rad prázdny, nespadne ale vráti None
      '''
      return None

    def empty(self):
      return True

    def top(self):
      return None

  def __init__(self, meno_suboru):
    '''prečíta zadaný súbor s dvojrozmerným poľom znakov'''

  def rob(self, r, s, znak2):
    '''vykoná jedno vypĺňanie oblasti: začne na znaku na pozícii (r,s) a vypĺňa zadaným znakom;
      (r,s) označuje riadok a stĺpec v dvojrozmernom poli (číslujeme od 0)
    '''

  def daj_slovnik(self):
    '''vráti frekvenčnú tabuľku výskytov všetkých slov v poli v tvare slovníka
    '''
    return {}

  def __repr__(self):
    '''vráti obsah dvojrozmerného poľa ako jeden reťazec znakov,
      v ktorom sú riadky oddelené '\n';
      mal by to byť rovnaký tvar ako mal vstupný súbor
    '''
    return ''

Algoritmus vypĺňania teda funguje nasledovne:

 1. algoritmus štartujeme na pozícii (r, s) s vypĺňaním znak2
 2. zapamätá si znak na pozícii (r, s), napr. ako znak1
 3. vytvorí nový rad (queue) a vloží (enqueue) do neho štartové súradnice (r, s)
 4. kým nie je rad prázdny, vyberie (dequeue) dvojicu súradníc r a s
 5. ak je na tejto súradnici znak1, nahradí ho znakom znak2 a na koniec radu vloží súradnice všetkých 4 susedov momentálnej súradnice (vkladajte len súradnice, ktoré nie sú mimo dvojrozmerného poľa)

Napríklad, ak bol vstupný súbor:

...............
...............
...xxxxxxxx....
...x......x....
...xx....xx....
....x....x.....
...xx....xx....
...x......x....
...xxxxxxxx....
...............
...............

zadaním vypĺňania f.rob(5, 0, '+') sa pole zmení na

+++++++++++++++
+++++++++++++++
+++xxxxxxxx++++
+++x......x++++
+++xx....xx++++
++++x....x+++++
+++xx....xx++++
+++x......x++++
+++xxxxxxxx++++
+++++++++++++++
+++++++++++++++

Ak by sme teraz zisťovali f.daj_slovnik(), funkcia vráti:

{'+': 111, '.': 24, 'x': 30}

Ďalšie volanie f.rob(5, 6, 'x') a f.daj_slovnik() vráti:

{'+': 111, 'x': 54}

Triedu rad (Queue) zadefinujte ako vnorenú v triede Fill. Používajte ju potom ako self.Queue().

Obmedzenia

 • vaše riešenie odovzdajte v súbore uloha3.py, pričom sa v ňom bude nachádzať len jedna definícia triedy Fill, trieda Queue bude vnorená v triede Fill

 • prvé dva riadky tohto súboru budú obsahovať:

  # autor: Janko Hrasko
  # uloha: 3. domace zadanie Fill
  
 • zrejme ako autora uvediete svoje meno

 • váš program by nemal počas testovania testovačom nič vypisovať (žiadne vaše testovacie print())