27. Spájané zoznamy

Predchádzajúca prednáška sa venovala spájanej dátovej štruktúre, v ktorej mal každý prvok svojho nasledovníka (okrem posledného). Takejto štruktúre sme hovorili spájaný zoznam (linked list).

Zhrňme z minulej prednášky najdôležitejšie funkcie, ktoré pracujú so spájanými zoznamami. Používali sme túto deklaráciu triedy Vrchol:

class Vrchol:
  def __init__(self, data, next=None):
    self.data = data
    self.next = next

Takýto Vrchol využívali všetky ďalšie funkcie:

def vypis(zoznam):           # vypise prvky zoznamu
  while zoznam is not None:
    print(zoznam.data, end=' -> ')
    zoznam = zoznam.next
  print(None)

def vyrob(postupnost):         # z prvkov danej postupnosti vytvori novy zoznamu
  zoz = None
  for hodnota in reversed(postupnost):
    zoz = Vrchol(hodnota, zoz)
  return zoz

def pocet(zoznam):           # zisti pocet prvkov zoznamu
  vysl = 0
  while zoznam is not None:
    vysl += 1
    zoznam = zoznam.next
  return vysl

def zisti(zoznam, hodnota):       # zisti, ci je prvok v zozname
  while zoznam is not None:
    if zoznam.data == hodnota:
      return True
    zoznam = zoznam.next
  return False

def pridaj_zaciatok(zoz, hodnota):   # pridaj prvok na zaciatok zoznamu
  return Vrchol(hodnota, zoz)

def pridaj_koniec(zoz, hodnota):    # pridaj prvok na koniec zoznamu
  if zoz is None:
    return Vrchol(hodnota)
  posledny = zoz
  while posledny.next is not None:
    posledny = posledny.next
  posledny.next = Vrchol(hodnota)
  return zoz

V podobnom duchu boli aj ďalšie funkcie, ktoré ste programovali na cvičeniach. Keď sa vytvára nejaká nová dátová štruktúra, veľmi často sa všetky funkcie zapuzdria do jedného celku - do jednej triedy, pričom sa skryjú realizačné detaily a aj nejaké pomocné funkcie a atribúty (tzv. enkapsulácia).

27.1. Trieda spájaný zoznam

Navrhneme novú triedu Zoznam (v anglickej verzii my sme ju nazvali LinkedList), pre ktorú zadefinujeme najdôležitejšie metódy. Všimnite si, že definíciu pomocnej triedy Vrchol sme vnorili do triedy Zoznam. Tým, že sme definíciu tejto triedy vnorili, oznamujeme, že patrí do triedy Zoznam a zrejme sa bude využívať v metódach tejto triedy. Všetky funkcie, ktoré pracovali so spájaným zoznamom, mali prvý parameter referenciu na prvý prvok zoznamu. Teraz tento parameter zastúpi atribút zac, teda začiatok zoznamu. Už vieme, že si bude treba dať pozor, aby sem túto referenciu nepokazili. Tiež si všimnite, že funkciu vyrob(postupnost) sme zakomponovali priamo inicializácie zoznamu:

class Zoznam:

  #----- vnorena trieda -----
  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data = data
      self.next = next

  #----- koniec vnorenej definicie triedy -----

  def __init__(self, postupnost=None):
    self.zac = None          # zaciatok zoznamu
    if postupnost is not None:
      for hodnota in reversed(postupnost):
        self.pridaj_zaciatok(hodnota)

  def vypis(self):           # vypise prvky zoznamu
    pom = self.zac
    while pom is not None:
      print(pom.data, end=' -> ')
      pom = pom.next
    print(None)

  def pocet(self):           # zisti pocet prvkov zoznamu
    vysl = 0
    pom = self.zac
    while pom is not None:
      vysl += 1
      pom = pom.next
    return vysl

  def zisti(self, hodnota):       # zisti, ci je prvok v zozname
    pom = self.zac
    while pom is not None:
      if pom.data == hodnota:
        return True
      pom = pom.next
    return False

  def pridaj_zaciatok(self, hodnota):  # pridaj prvok na zaciatok zoznamu
    self.zac = self.Vrchol(hodnota, self.zac)

  def pridaj_koniec(self, hodnota):   # pridaj prvok na koniec zoznamu
    if self.zac is None:
      self.zac = self.Vrchol(hodnota)
    pom = self.zac
    while pom.next is not None:
      pom = pom.next
    pom.next = self.Vrchol(hodnota)

Skôr ako to budeme testovať, všimnite si, že metódy pridaj_zaciatok() a pridaj_koniec() už nie sú také funkcie, ktoré vždy vracali novú referenciu na začiatok zoznamu - teraz túto referenciu už nepotrebujeme ako výsledok funkcie. Samotné metódy zmenia referenciu na začiatok v atribúte zac. Tiež vidíte použite vnorenej triedy Vrchol: aby sme mohli vytvoriť nový vrchol, musíme zapísať self.Vrchol(hodnota). Zapíšme nejaký jednoduchý test, aby sem si zvykli na prácu s touto dátovou štruktúrou:

>>> zoz = Zoznam()
>>> zoz.pridaj_zaciatok(7)
>>> zoz.pridaj_koniec('abc')
>>> zoz.pridaj_zaciatok((1, 2))
>>> zoz.vypis()
(1, 2) -> 7 -> abc -> None
>>> zoz.pocet()
3
>>> zoz.zisti('abc')
True

Funguje to podľa očakávania dobre. Len by to mohlo byť viac pythonovské:

 • namiesto metódy vypis() by mohlo byť radšej __repr__() alebo __str__() a teda by fungovalo napr. print(zoz)
 • namiesto pocet() radšej __len__() a teda by fungovalo len(zoz)
 • namiesto pridaj_koniec() radšej append(), aby sa to podobalo pythonovskému pridávaniu na koniec poľa
 • namiesto zisti() radšej __contains__() a teda by fungovalo hodnota in zoz

Budeme sa snažiť aj ďalšie metódy zapisovať tak, aby sa so spájaným zoznamom pracovalo podobne ako s inými dátovými typmi. Prepíšme triedu Zoznam:

class Zoznam:
  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data = data
      self.next = next

  def __init__(self, postupnost=None):
    self.zac = None          # zaciatok zoznamu
    if postupnost is not None:
      for hodnota in reversed(postupnost):
        self.insert0(hodnota)

  def __repr__(self):
    vysl, pom = [], self.zac
    while pom is not None:
      vysl.append(repr(pom.data))
      pom = pom.next
    vysl.append('None')
    return ' -> '.join(vysl)

  def __len__(self):
    vysl, pom = 0, self.zac
    while pom is not None:
      vysl += 1
      pom = pom.next
    return vysl

  def __contains__(self, hodnota):
    pom = self.zac
    while pom is not None:
      if pom.data == hodnota:
        return True
      pom = pom.next
    return False

  def insert0(self, hodnota):
    self.zac = self.Vrchol(hodnota, self.zac)

  def append(self, hodnota):
    if self.zac is None:
      self.zac = self.Vrchol(hodnota)
    pom = self.zac
    while pom.next is not None:
      pom = pom.next
    pom.next = self.Vrchol(hodnota)

Pristavme sa na dvoch posledných metódach:

 • metóda insert0(), ktorá pridáva nový prvok na začiatok zoznamu, je veľmi rýchla, lebo obsahuje len jedno priradenie a bude trvať rovnaký čas bez ohľadu na to, či je doterajší zoznam krátky alebo obsahuje už veľa prvkov
 • metóda append(), ktorá pridáva nový prvok na koniec zoznamu, je v niektorých prípadoch veľmi pomalá: ak už doterajší zoznam obsahuje obrovské množstvo prvkov (napr. 100000), pridať nový prvok na koniec bude trvať už citeľne nejaký nezanedbateľný čas (napr. 0.01 sekundy); keď takéto pridávanie urobíme 1000 krát, už to môžu byť desiatky sekúnd.

Zrejme, čo v tejto metóde závisí od momentálnej veľkosti zoznamu, je vnútorný while-cyklus. Ak by sme sa ho dokázali zbaviť, aj metóda append() by mohla byť dostatočne rýchla. Tento cyklus nerobí nič iné, len hľadá momentálne posledný vrchol v zozname. Ak by sme ale okrem referencie na začiatok zoznamu zabezpečili pamätanie aj referencie na posledný vrchol, všetko by sa vyriešilo.

Do inicializácie pridáme vytvorenie ďalšieho atribútu kon, v ktorom vždy bude referencia na posledný vrchol zoznamu. Pri všetkých metódach, ktoré nejako modifikujú samotný spájaný zoznam, bude treba zabezpečiť, aby sa správne nastavila aj táto koncové referencia. V našom programe sa okrem inicializácie a metódy append() musí opraviť aj metóda insert0():

class Zoznam:
  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data = data
      self.next = next

  def __init__(self, postupnost=None):
    self.zac = self.kon = None          # zaciatok a koniec zoznamu
    if postupnost is not None:
      for hodnota in postupnost:
        self.append(hodnota)

  ...

  def insert0(self, hodnota):
    self.zac = self.Vrchol(hodnota, self.zac)
    if self.kon is None:
      self.kon = self.zac

  def append(self, hodnota):
    if self.zac is None:
      self.kon = self.zac = self.Vrchol(hodnota)
    else:
      self.kon.next = self.Vrchol(hodnota)
      self.kon = self.kon.next

V tejto novej verzii v metóde append() už nie je žiaden cyklus a obsahuje len jeden test a niekoľko priradení. Môžete otestovať rýchlosť tejto metódy napr. takto:

>>> zoz = Zoznam(range(100000))
>>> for i in range(100000):
    zoz.append(i)
>>> len(zoz)
200000

Doplňme do tejto implementácie triedy Zoznam aj metódy pop0() a pop(), ktoré vyhodia a vrátia 1. prvok, resp. posledný prvok zoznamu (podobne, ako to robia metódy  list.pop(0) a list.pop()):

class Zoznam:
  ...

  def pop0(self):
    if self.zac is None:
      raise EmptyError
    vysl = self.zac.data
    self.zac = self.zac.next
    if self.zac is None:
      self.kon = None
    return vysl

  def pop(self):
    if self.zac is None:
      raise EmptyError
    if self.zac.next is None:   # jednoprvkovy zoznam
      vysl = self.zac.data
      self.zac = self.kon = None
      return vysl
    self.kon = self.zac
    while self.kon.next.next is not None:
      self.kon = self.kon.next
    vysl = self.kon.next.data
    self.kon.next = None
    return vysl

Vidíme, že vyhodenie prvého prvku zoznamu (metóda pop0()) je veľmi jednoduché a rýchle (nezávisí od momentálnej veľkosti zoznamu). Metóda na vyhodenie posledného prvku je už náročnejšia a obsahuje while-cyklus na nájdenie predposledného vrcholu zoznamu. Preto je táto metóda veľmi pomalá a už nám tu nepomôže ani finta s udržiavaním si referencie na posledný vrchol.

Otestujme:

>>> zoz = Zoznam(range(10000))
>>> for i in range(10000):
    x = zoz.pop()

Zhrňme základné metódy, ktoré pridávajú, resp. odoberajú prvok zo začiatku alebo konca zoznamu:

 • metóda insert0() vloží na začiatok zoznamu - je veľmi rýchla
 • metóda append() vloží na koniec zoznamu - je veľmi rýchla len ak využíva pomocnú referenciu na koniec zoznamu (inak je pomalá)
 • metóda pop0() vyberie zo začiatku zoznamu - je veľmi rýchla
 • metóda pop() vyberie z konca zoznamu - je veľmi pomalá a pre jednosmerný spájaný zoznam neexistuje spôsob, ako to urýchliť

Keď sa budete niekedy rozhodovať, ako budete pracovať s nejakým spájaným zoznamom, spomeňte si na toto porovnanie rýchlostí a ak sa bude dať, snažte sa vyhnúť odoberaniu prvku z konca zoznamu.

Mapovacie metódy

Zapíšme metódu, ktorá postupne prejde všetky vrcholy spájaného zoznamu a každému zmení hodnotu podľa zadanej funkcie:

class Zoznam:
  ...

  def mapuj(self, funkcia):
    pom = self.zac
    while pom is not None:
      pom.data = funkcia(pom.data)
      pom = pom.next

Otestujeme:

>>> def fun(x): return x * x
>>> zoz = Zoznam(range(5))
>>> zoz.mapuj(fun)
>>> zoz
0 -> 1 -> 4 -> 9 -> 16 -> None

Funguje to aj s lambda konštrukciou, napr.

>>> zoz = Zoznam('Python')
>>> zoz.mapuj(lambda x: x.upper())
>>> zoz
'P' -> 'Y' -> 'T' -> 'H' -> 'O' -> 'N' -> None

Parametrom funkcie môže byť aj nejaká podmienka, napr. takáto verzia mapuj:

class Zoznam:
  ...

  def mapuj(self, podmienka, funkcia):
    pom = self.zac
    while pom is not None:
      if podmienka(pom.data):
        pom.data = funkcia(pom.data)
      pom = pom.next

napr.

>>> zoz = Zoznam(range(1, 20, 2))
>>> zoz
1 -> 3 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 13 -> 15 -> 17 -> 19 -> None
>>> zoz.mapuj(lambda x: x%3, lambda x: x*x)
>>> zoz
1 -> 3 -> 25 -> 49 -> 9 -> 121 -> 169 -> 15 -> 289 -> 361 -> None

Ďalšia metóda vytvorí pole prvkov z prvkov spájaného zoznamu, ktoré spĺňajú nejakú podmienku:

class Zoznam:
  ...

  def tolist(self, podmienka=None):
    pole = []
    pom = self.zac
    while pom is not None:
      if podmienka is None or podmienka(pom.data):
        pole.append(pom.data)
      pom = pom.next
    return pole

napr.

>>> zoz = Zoznam((1, 2, 'A', 4, 'B'))
>>> zoz.tolist(lambda x: isinstance(x, int))
[1, 2, 4]
>>> zoz.tolist()
[1, 2, 'A', 4, 'B']
>>> def podm(x): return type(x) == str
>>> zoz.tolist(podm)
['A', 'B']

Spájaný zoznam a for-cyklus

Už sme si zvykli, že prvky spájaného zoznamu môžeme prechádzať while cyklom, napr.

class Zoznam:
  ...

  def sucet(self):
    pom = self.zac
    vysl = 0
    while pom is not None:
      vysl += pom.data
      pom = pom.next
    return vysl

Žiaľ, prechádzať prvky spájaného zoznamu tak, ako to vie Python s poľom, n-ticou, množinou, atď. sa zatiaľ nedá. Ak by sme vyskúšali:

>>> zoz = Zoznam((2, 3, 5, 7, 11))
>>> for prvok in zoz:
    print(prvok)
...
TypeError: 'Zoznam' object is not iterable

alebo

>>> for prvok in zoz.zac:
    print(prvok.data)
...
TypeError: 'Vrchol' object is not iterable

Python vyhlási chybu TypeError, lebo nevie, akým spôsobom by mal postupne prechádzať (iterovať) všetky prvky spájaného zoznamu. Uvidíme, že Python to dokáže, ale potrebuje na to, aby sme mu niečo o našej štruktúre prezradili.

Rekurzia v metóde

Na cvičeniach ste zostavovali rekurzívnu funkciu, ktorá zisťovala počet prvkov spájaného zoznamu. Vaše riešenie mohlo vyzerať napr. takto:

def pocet(zoz):
  if zoz is None:
    return 0
  return pocet(zoz.next) + 1

Ak by sme túto rekurziu chceli zapísať ako metódu triedy Zoznam, najlepšie to urobíme ako vnorenú rekurzívnu funkciu do príslušnej metódy:

class Zoznam:
  ...

  def pocet(self):
    #----- vnorena funkcia
    def pocet_rek(zoz):
      if zoz is None:
        return 0
      return pocet_rek(zoz.next) + 1
    #----- koniec vnorenej funkcie

    return pocet_rek(self.zac)

Hoci táto rekurzívna funkcia nemá žiaden praktický význam (funguje len pre zoznamy kratšie ako 1000), ideu vnorených a hlavne rekurzívnych funkcií budeme neskôr používať veľmi často.

27.1.1. Realizácia zásobníka

V prednáške Zásobníky a rady sme sa zoznámili s dátovou štruktúrou zásobník. Využili sme ho hlavne pri spracovávaní aritmetických výrazov, ale aj ako mechanizmus, pomocou ktorého vieme nahradiť rekurziu zásobníkom.

Zásobník sme realizovali pomocou poľa (typ list):

 • operácia push() pridávala nový prvok na koniec poľa pomocou metódy pole.append()
 • operácia pop() odoberala z poľa posledný prvok pomocou metódy pole.pop()
 • operácia empty() zisťovala, či je pole prázdne

Zásobník sa dá veľmi elegantne realizovať aj pomocou spájaného zoznamu:

 • v tomto prípade bude vrch zásobníka na začiatku zoznamu
 • operácia push() pridá nový prvok na začiatok spájaného zoznamu
 • operácia pop() odoberie prvok zo začiatku spájaného zoznamu
 • operácia empty() zistí, či je spájaný zoznam prázdny
 • operácia top() bude veľmi jednoduchá
 • opäť použijeme novú výnimku EmptyError

Zapíšme kompletný kód:

class EmptyError(Exception): pass

class Stack:
  class _Vrchol:
    def __init__(self, data, next):
      self.data = data
      self.next = next

  def __init__(self):
    self._zac = None

  def push(self, hodnota):
    self._zac = self._Vrchol(hodnota, self._zac)

  def pop(self):
    if self.empty():
      raise EmptyError
    vysl = self._zac.data
    self._zac = self._zac.next
    return vysl

  def top(self):
    if self.empty():
      raise EmptyError
    return self._zac.data

  def empty(self):
    return self._zac is None

Vidíte, že trieda Stack je veľmi zjednodušená verzia triedy Zoznam.

27.1.2. Realizácia radu

V prednáške Zásobníky a rady sme sa zoznámili aj s ďalšou dátovou štruktúrou rad: využili sme ho v domácom zadaní.

Aj rad sme realizovali pomocou poľa (typ list):

 • operácia enqueue() pridávala nový prvok na koniec poľa pomocou metódy pole.append()
 • operácia dequeue() odoberala z poľa prvý prvok pomocou metódy pole.pop(0)
 • operácia empty() zisťovala, či je pole prázdne

Pri realizovaní radu pomocou spájaného zoznamu sa musíme zamyslieť nad tým, či:

 1. bude začiatok radu na začiatku spájaného zoznamu
 • pridávať budeme na koniec zoznamu a odoberať budeme zo začiatku
 1. bude začiatok radu na konci spájaného zoznamu
 • pridávať budeme na začiatok zoznamu a odoberať budeme z konca

My už vieme, že pridávanie, resp. odoberanie zo začiatku spájaného zoznamu sú rýchle operácie. Ale pridávanie na koniec je rýchle len s pomocnou referencie na koniec zoznamu a odoberanie z konca je vždy pomalé. Preto si zvolíme variant (a), pri ktorom vieme rýchlo pridávať na koniec a rýchlo odoberať zo začiatku zoznamu:

 • operácia enqueue() pridá nový prvok na koniec spájaného zoznamu (použije referenciu na posledný vrchol zoznamu)
 • operácia dequeue() odoberie prvok zo začiatku spájaného zoznamu
 • operácia empty() zistí, či je spájaný zoznam prázdny
 • operácia front() bude veľmi jednoduchá
 • opäť použijeme výnimku EmptyError

Zapíšme kompletný kód:

class EmptyError(Exception): pass

class Queue:
  class _Vrchol:
    def __init__(self, data):
      self.data = data
      self.next = None

  def __init__(self):
    self._zac = self._kon = None

  def enqueue(self, hodnota):
    novy = self._Vrchol(hodnota)
    if self._zac is None:
      self._zac = self._kon = novy
    else:
      self._kon.next = novy
      self._kon = novy

  def dequeue(self):
    if self.empty():
      raise EmptyError
    vysl = self._zac.data
    self._zac = self._zac.next
    if self._zac is None:
      self._kon = None
    return vysl

  def front(self):
    if self.empty():
      raise EmptyError
    return self._zac.data

  def empty(self):
    return self._zac is None

Vidíte, že aj trieda Queue je veľmi zjednodušená verzia triedy Zoznam.

27.2. Operátory indexovania

Pre pythonovské pole (typ list) sú veľmi typické operácie indexovania, t.j. keď vieme zistiť hodnotu nejakého prvku podľa jeho indexu (pozície v poli), resp. keď vieme zmeniť hodnotu prvku zadaného indexom. Zapíšme tieto dve operácie ako metódy triedy Zoznam:

class Zoznam:
  ...
  def _ity(self, index):
    if index < 0:
      raise IndexError
    pom = self.zac
    while pom is not None and index > 0:
      pom = pom.next
      index -= 1
    if pom is None:
      raise IndexError
    return pom

  def daj_ity(self, index):
    return self._ity(index).data

  def zmen_ity(self, index, hodnota):
    self._ity(index).data = hodnota

Vytvorili sme pomocnú metódu _ity(), ktorá vráti referenciu na príslušný vrchol (alebo spadne na chybe IndexError). Opäť tu prvý znak mena _ označuje, že je to pomocná metóda, ktorú by sme radšej nemali používať mimo metód samotnej triedy.

Budeme to testovať takto - najprv zapíšeme pomocou bežného poľa:

>>> pole = list(range(1, 20, 2))
>>> for i in range(len(pole)):
    pole[i] = pole[i] ** 2
>>> pole
[1, 9, 25, 49, 81, 121, 169, 225, 289, 361]

a prepíšeme to pre spájaný zoznam:

>>> zoz = Zoznam(range(1, 20, 2))
>>> for i in range(len(zoz)):
    zoz.zmen_ity(i, zoz.daj_ity(i) ** 2)
>>> zoz
1 -> 9 -> 25 -> 49 -> 81 -> 121 -> 169 -> 225 -> 289 -> 361 -> None

Vidíme, že v oboch prípadoch dostávame rovnakú postupnosť čísel, len zápis pole[i] = pole[i] ** 2 je výrazne lepšie čitateľný ako zoz.zmen_ity(i, zoz.daj_ity(i) ** 2).

Hodilo by sa nám, keby sme

 • namiesto volania zoz.daj_ity(i) mohli zapísať zoz[i] a Python by to pochopil ako vyhľadanie i-teho prvku zoznamu a vrátil by príslušnú hodnotu
 • namiesto volania zoz.zmen_ity(i, hodnota) mohli zapísať zoz[i] = hodnota a Python by to pochopil ako vyhľadanie i-teho prvku zoznamu a zmenu jeho hodnoty

Naozaj toto v Pythone funguje. Rovnako ako sme prekryli, teda preťažili (overload) operácie súčtu pomocou magickej metódy __add__(), ako sme preťažili operáciu in pomocou __contains__(), atď. môžeme preťažiť aj operácie indexovania. Funguje to takto:

 • keď v Pythone zapíšeme napr. pole[i], toto sa Pythonom prepíše na magické volanie pole.__getitem__(i) a až táto magická metóda vykoná výber hodnoty
 • keď v Pythone zapíšeme napr. pole[i] = hodnota, toto sa prepíše na magické volanie pole.__setitem__(i, hodnota) a až táto magická metóda vykoná zmenu hodnoty
 • keď v Pythone zapíšeme napr. del pole[i], toto sa prepíše na magické volanie pole.__delitem__(i) a až táto magická metóda vykoná zrušenie hodnoty

Môžete to otestovať:

>>> pole = list(range(1, 20, 2))
>>> for i in range(len(pole)):
    pole.__setitem__(i, pole.__getitem__(i) ** 2)

Tomuto v programovacích jazykoch hovoríme syntaktický cukor a slúži len na uľahčenie zápisu a čitateľnosť kódu. Už sme sa s tým stretli pri aritmetických operáciách, keď a+b často označuje a.__add__(b).

Takže prepíšme naše dve metódy daj_ity() a zmen_ity() na magické __getitem__() a __setitem__():

class Zoznam:
  ...
  def _ity(self, index):
    if index < 0:
      raise IndexError
    pom = self.zac
    while pom is not None and index > 0:
      pom = pom.next
      index -= 1
    if pom is None:
      raise IndexError
    return pom

  def __getitem__(self, index):
    return self._ity(index).data

  def __setitem__(self, index, hodnota):
    self._ity(index).data = hodnota

Samozrejme, že môžeme písať aj bez „syntaktického cukru“:

>>> zoz.__setitem__(i, zoz.__getitem__(i) ** 2)

ale určite čitateľnejšie to bude „osladené“:

>>> zoz[i] = zoz[i] ** 2

Treba si ale pri tomto zápise uvedomiť, že pre dlhé spájané zoznamy a pre veľký index toto nevinne vyzerajúce priradenie dvakrát prelieza spájaný zoznam, aby našiel i-ty prvok. Už by sme si mohli pamätať, že napr. hľadanie posledného prvku v zozname môže naozaj trvať veľmi dlho.

Spájaný zoznam a for-cyklus

Python je pre programátora veľmi ústretový a snaží sa mu čo najviac vychádzať v ústrety. Keď zadefinujeme magickú metódu __getitem__(), Python z vlastnej iniciatívy „pochopí“, že takáto štruktúra by sa mohla dať prechádzať aj for-cyklom (iterovať). Veď zrejme mu stačí postupne indexovať s indexom 0, potom 1, potom 2, atď. až kým to nespadne na chybe a vtedy ukončí aj for-cyklus. Otestujme:

>>> zoz = Zoznam(x**2 for x in range(1, 20, 2))
>>> for prvok in zoz:
    print(prvok, end=' -> ')
1 -> 9 -> 25 -> 49 -> 81 -> 121 -> 169 -> 225 -> 289 -> 361 ->

Teda to naozaj urobí presne to, čo sme očakávali. Ale pozor! Tento for-cyklus pre každý prvok zoznamu prelieza celý zoznam vždy od začiatku. Pre krátke zoznamy to asi vadiť nebude, ale pre dlhé to bude neprijateľne pomalé!

Na rovnakom princípe potom funguje aj rozbaľovací parameter, napr.

>>> print(*zoz)
1 9 25 49 81 121 169 225 289 361

A vy už teraz viete, že tento „syntaktický cukor“ za sebou skrýva veľmi neefektívny kód.

27.3. Dvojsmerný a cyklický spájaný zoznam

Zatiaľ sme sa zoznámili s tzv. jednosmerným spájaným zoznamom (Singly Linked List). Slovo „jednosmerný“ tu označuje, že v každom vrchole sa uchováva jedna referencia na nasledovný vrchol. Vďaka tejto vlastnosti, vždy keď potrebujeme zistiť predchodcu nejakého vrcholu (napr. predchodcu posledného), musíme prejsť zoznam od začiatku až po hľadaný vrchol. O tomto už vieme, že je to drahá operácia.

V situáciách, keď naozaj budeme často potrebovať pre nejaké vrcholy zisťovať ich predchodcov, využijeme alternatívnu organizáciu spájaných zoznamov, tzv. dvojsmerné spájané zoznamy (Doubly Linked List). Každý vrchol v takomto zozname si okrem referencie na nasledovníka uchováva aj referenciu na svojho predchodcu. A zrejme prvý vrchol má svojho predchodcu None. Zapíšme niekoľko metód:

class DvojsmernyZoznam:
  class Vrchol:
    def __init__(self, data, prev=None, next=None):
      self.data = data
      self.prev = prev
      self.next = next

  def __init__(self, postupnost):
    self.zac = self.kon = None
    for prvok in postupnost:
      self.append(prvok)

  def __repr__(self):
    vysl, pom = [], self.zac
    while pom is not None:
      vysl.append(repr(pom.data))
      pom = pom.next
    vysl.append('None')
    return ' <-> '.join(vysl)


  def insert0(self, hodnota):
    self.zac = self.Vrchol(hodnota, None, self.zac)
    if self.kon is None:
      self.kon = self.zac
    else:
      self.zac.next.prev = self.zac

  def append(self, hodnota):
    if self.zac is None:
      self.insert0(hodnota)
    else:
      novy = self.Vrchol(hodnota, self.kon)
      self.kon.next = novy
      self.kon = novy

V rámci cvičení si vyskúšate naprogramovať aj ďalšie metódy.

Cyklický spájaný zoznam

Spomenieme ešte jeden variant spájaných zoznamov, ktorý sa reálne využíva v niektorých špeciálnych situáciách. Cyklický spájaný zoznam (Circular Linked List) môže byť jednosmerný aj dvojsmerný - my sa tu budeme zaoberať len jednosmerným zoznamom. Označuje, že posledný vrchol v zozname nemá svojho nasledovníka označeného ako None ale nejaký iný vrchol v zozname. Najčastejšie to býva práve prvý vrchol zoznamu. Pri cyklickom zozname si musíte dať veľmi dobrý pozor na to, aby ste nevytvorili nekonečný cyklus. Zapíšme na ukážku niekoľko metód:

class CyklickyZoznam:
  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data = data
      self.next = next

  def __init__(self, postupnost=None):
    self.zac = self.kon = None
    if postupnost is not None:
      for hodnota in postupnost:
        self.append(hodnota)

  def __repr__(self):
    vysl, pom = [], self.zac
    while pom is not None:
      vysl.append(repr(pom.data))
      pom = pom.next
      if pom == self.zac:
        break
    vysl.append('...')
    return ' -> '.join(vysl)

  def __len__(self):
    vysl, pom = 0, self.zac
    while pom is not None:
      vysl += 1
      pom = pom.next
      if pom == self.zac:
        break
    return vysl

  def insert0(self, hodnota):
    if self.zac is None:
      self.zac = self.kon = self.Vrchol(hodnota)
      self.zac.next = self.zac
    else:
      self.kon.next = self.Vrchol(hodnota, self.zac)
      self.zac = self.kon.next

  def append(self, hodnota):
    if self.zac is None:
      self.insert0(hodnota)
    else:
      self.kon.next = self.Vrchol(hodnota, self.zac)
      self.kon = self.kon.next

27.4. Cvičenie

 1. Poskladajte triedu Zoznam z prednašky s týmito metódami:
 • __repr__(), __len__(), __contains__(hodnota), insert0(hodnota), append(hodnota) - rýchla verzia, pop0() a pop()
 • odmerajte, koľkokrát je rýchlejšia metóda pop0() v porovnaní s pop() pre rôzne veľké zoznamy
>>> zoz = Zoznam(range(n)) # pre n = 1000, 2000, 4000, 8000
>>> for i in range(n):
    x = zoz.pop()
 • na meranie času použite funkciu time.time()
 1. Do triedy Zoznam zapíšte metódu count(hodnota), ktorá zistí počet výskytov nejakej hodnoty v zozname
 • napr.
>>> zoz = Zoznam((2,5,8,6,4,5,7,6,5,2))
>>> zoz.count(5)
3
>>> zoz.count(3)
0
 1. Zistite, čo robí táto metóda.
 • otestujte ju pre rôzne dlhé spájané zoznamy
class Zoznam:
  ...

  def co_robi(self):
    pom = self.zac
    while pom and pom.next:
      pom.next = pom.next.next
      pom = pom.next
 • zamyslite sa nad tým, či by sa v prípade, že udržiavame referenciu na koniec self.kon, malo niečo v tomto kóde upraviť
 1. Zapíšte metódu vkladaj(), ktorá pre spájané zoznamy čísel s aspoň dvomi prvkami pracuje takto:
 • medzi každé dva susedné vrcholy vloží nový, ktorého hodnotou je súčet týchto dvoch vrcholov, medzi kroeé sa vkladá
 • začnite so zoznamom Zoznam((1, 1)) a postupne päťkrát na neho aplikujte metódu vkladaj(), zakaždým vypíšte obsah zoznamu (vypíšete najprv dvojprvkový zoznam, potom troj, potom päť, potom deväť, …)
 1. Do triedy Zoznam doplňte metódy mapuj1() (metóda má jeden parameter funkcia bez parametra podmienka), mapuj2() (metóda má oba parametre funkcia aj podmienka) a tolist()
 • doplňte ...???... a otestujte:
>>> zoz = Zoznam('nejaky text')
>>> zoz.mapuj1(...???...)     # prerobi samohlasky na velke ostatne na male pismena
>>> ''.join(zoz.tolist())
'nEjAkY tExt'
>>> zoz = Zoznam(...???...)
>>> zoz.mapuj2(lambda x: x%2, lambda x: 2*x+1)
>>> zoz
8 -> 7 -> 6 -> 4 -> 3 -> 2 -> None
 1. Do triedy Zoznam zadefinujte dvojicu metód bez parametrov start() a dalsi(), ktoré umožnia postupne prechádzať prvky zoznamu:
 • metóda start() inicializuje prechádzanie, t.j. umožní, aby nasledovné volanie dalsi() vrátilo hodnotu v prvom vrchole
 • metóda dalsi() pri každom svojom volaní vráti buď hodnotu vo vrchole alebo None, keď sa už prešli všetky vrcholy, po každom zavolaní si nastaví, že ďalšie jej volanie bude už s nasledovným vrcholom
 • pomocou týchto dvoch metód zapíšte funkcie, ktorá vypočítajú počet prvkov zoznamu, súčet prvkov, minimálnu hodnotu - parametrom týchto funkcií bude inštancia triedy Zoznam
def pocet(zoz):
  ...

def sucet(zoz):
  ...

def minimum(zoz):
  ...
 1. Do triedy Zoznam dopíšte tieto metódy:
 • reverse() prevráti poradie prvkov v zozname (nevytvára nové Vrchol(), ale len vrcholom mení atribút next)
 • min() a max() vrátia príslušnú hodnotu
 • vyber_max() odstráni zo zoznamu maximálnu hodnotu (prvý výskyt) a vráti referenciu na tento odstránený vrchol
 1. Do triedy Zoznam dopíšte metódu sort(), ktorá preusporiada zoznam od najmenšieho po najväčší - využije metódu vyber_max() zo (7) úlohy. Bude pracovať takto:
 • bude vytvárať nový zoznam - na začiatku bude prázdny zoz = None
 • kým je pôvodný zoznam neprázdny, vyberie z neho maximálny prvok (pomocou metódy vyber_max()) a zaradí ho na začiatok nového vytváraného zoznamu
 • novovytvorený zoznam je už usporiadaný pôvodný zoznam - zapíše si ho ako svoj aktuálny
 1. Doplňte metódy __getitem__() a __setitem__().
 • odmerajte čas pre rôzne vľké zoznamy a pre obe verzie zvyšovania hodnôt prvkov zoznamu o 1:
>>> zoz1 = Zoznam(range(10000))
>>> zoz1.mapuj(lambda x: x+1)

>>> zoz2 = Zoznam(range(10000))
>>> for i in range(len(zoz2)):
    zoz2[i] = zoz2[i] + 1
 • zamyslite sa, prečo list(Zoznam(range(10000))) je pomalé a Zoznam(range(10000)).tolist() je rýchle?
 1. Do triedy DvojsmernyZoznam dopíšte metódy pop(), pop0(), __delitem__(index) a kontrola()
 • metóda kontrola() prejde celý spájaný zoznam a zistí, či sú všetky referencie prev a next korektné (t.j. napr. či platí pom.next,prev==pom)
 • otestujte správnosť fungovania týchto nových metód
 1. Implementujte metódy triedy Queue pomocou cyklického spájaného zoznamu: udržiavajte jedinú referenciu a to na posledný vrchol (jeho nasledovníkom je začiatok zoznamu)
 • otestujte rýchlosť práce s takýmto radom v porovnaní s realizáciou pomocou poľa
 • najprv vytvoríte n prvkový rad a potom postupne z neho všetky prvky vybráte - testujte napr. pre veľké n =100000

27.5. Domáce zadanie

L.I.S.T.

Napíšte modul s menom uloha4.py, ktorý bude obsahovať jedinú triedu s ďalšou vnorenou podtriedou a týmito metódami:

class Zoznam2:
  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data = data
      self.next = next

  def __init__(self, postupnost=None):
    self.zac = self.kon = None
    ...

  def append(self, hodnota):
    ...

  def count(self, hodnota):
    ...
    return 0

  def tolist(self):
    ...
    return []

  def totuple(self):
    ...
    return ()

Trieda Zoznam2 implementuje jednosmerný spájaný zoznam. Oproti podobnej triede z prednášky táto bude tie prvky, ktoré sú typu list alebo tuple, automaticky prerábať opäť na spájaný zoznam, t.j. na typ Zoznam2. Takže prvkami spájaného zoznamu môžu byť hodnoty ľubovoľných typov okrem list a tuple, pričom tieto budú nahradené spájanými zoznamami.

Metódy triedy Zoznam2 by mali mať túto funkčnosť (môžete si dodefinovať aj ďalšie pomocné metódy):

 • metóda __init__() okrem inicializácie atribútov zac a kon pre referencie na začiatok a koniec zoznamu, bude inicializovať samotný zoznam hodnotami vstupnej postupnosti, použije na to metódu append();
 • metóda append() pridá na koniec zoznamu nový prvok, ak je táto hodnota typu list alebo tuple, tak z nej najprv urobí zoznam a až túto prerobenú hodnotu vloží na koniec zoznamu;
 • metóda count() zistí počet výskytov zadanej hodnoty v celom zozname, pričom, ak sú nejakými prvkami opäť spájané zoznamy, tak prvky počíta aj v týchto zoznamoch;
 • metóda tolist() vráti všetky prvky zoznamu ako pythonovské pole typu list, ak je niektorým prvkom spájaný zoznam (typu Zoznam2), tak aj tento sa do výstupného poľa prerobí na typ list;
 • metóda totuple() vráti všetky prvky zoznamu ako pythonovskú n-ticu typu tuple, ak je niektorým prvkom spájaný zoznam, tak aj tento sa do výstupnej n-tice prerobí na typ tuple.

Obmedzenia

 • vaše riešenie odovzdajte v súbore uloha4.py, pričom sa v ňom bude nachádzať len jedna definícia triedy Zoznam2, trieda Vrchol bude vnorená v triede Zoznam2

 • prvé dva riadky tohto súboru budú obsahovať:

  # autor: Janko Hrasko
  # uloha: 4. domace zadanie Zoznam2
  
 • zrejme ako autora uvediete svoje meno

 • atribúty zac a kon v triede Zoznam2 musia obsahovať referencie na začiatok a koniec zoznamu

 • váš program by nemal počas testovania testovačom nič vypisovať (žiadne vaše testovacie print())

Testovanie

Keď budete spúšťať vaše riešenie na svojom počítači, môžete do súboru uloha4.py pridať testovacie riadky, ktoré ale testovač vidieť nebude, napr.:

if __name__ == '__main__':
  z1 = Zoznam2('abc')
  print(z1.totuple())
  data = [2, z1, 'xy', [0, 1], 1]
  z = Zoznam2(data)
  print(z.tolist())
  print(z.totuple())
  print(z.count(0), z.count(1), z.count(3))

Tento test by vám mal vypísať:

('a', 'b', 'c')
[2, ['a', 'b', 'c'], 'xy', [0, 1], 1]
(2, ('a', 'b', 'c'), 'xy', (0, 1), 1)
1 2 0