33. Prehľadávanie grafu

Budeme skúmať rôzne algoritmy, ktoré prechádzajú vrcholy grafu v nejakom poradí. Keďže sa zameriame na neohodnotené neorientované grafy, zvolíme reprezentáciu pole množín susedností. Inštancia triedy Graf bude obsahovať atribút (súkromnú premennú) pole, ktoré bude poľom vrcholov grafu. Samotné vrcholy zadefinujeme vo vnorenej triede Vrchol a preto s nim musíme v triede Graf pracovať pomocou self.Vrchol. Graf obsahuje aj metódy, aby sa dal vykresliť do grafickej plochy:

import tkinter

class Graf:

  class Vrchol:
    c = None          # canvas
    def __init__(self, meno, x, y):
      self.meno = meno
      self.xy = x, y
      self.sus = set()

    def kresli(self):
      x, y = self.xy
      self.c.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='lightgray')
      self.c.create_text(x, y, text=self.meno)

  #----------------------------------------------

  def __init__(self):
    self.pole = []
    self.c = tkinter.Canvas(bg='white', width=600, height=600)
    self.c.pack()
    self.Vrchol.c = self.c

  def pridaj_vrchol(self, x, y):
    cislo = len(self.pole)
    self.pole.append(self.Vrchol(cislo, x, y))
    return cislo

  def pridaj_hranu(self, v1, v2):
    self.pole[v1].sus.add(v2)
    self.pole[v2].sus.add(v1)

  def je_hrana(self, v1, v2):
    return v2 in self.pole[v1].sus

  def kresli_hranu(self, v1, v2):
    self.c.create_line(self.pole[v1].xy, self.pole[v2].xy, width=3, fill='gray')

  def kresli(self):
    for v1 in range(len(self.pole)):
      for v2 in range(v1+1, len(self.pole)):
        if self.je_hrana(v1, v2):
          self.kresli_hranu(v1, v2)
    for vrch in self.pole:
      vrch.kresli()

Vygenerujme graf s 20 náhodne rozloženými vrcholmi, pričom sa niektoré vrcholy grafu náhodne pospájajú hranami:

#testovanie

from random import randrange as rr

g = Graf()
for i in range(20):
  g.pridaj_vrchol(rr(20, 580), rr(20, 580))
  for j in range(i):
    if rr(5) == 0:
      g.pridaj_hranu(i, j)
g.kresli()

Takéto úplne náhodne vygenerované grafy sú veľmi neprehľadné a veľmi ťažko by sa na nich sledovali nejaké prehľadávacie algoritmy.

_images/33_1.png

Vygenerujme preto vrcholy grafu do nejakej mriežky a hranami budeme spájať len niektoré susedné vrcholy v mriežke. Toto generovanie vrcholov zabudujeme priamo do inicializácie triedy __init__(), napr. takto:

import tkinter
from random import randrange as rr

class Graf:
  ...

  def __init__(self, n):
    self.pole = []
    for i in range(n):
      for j in range(n):
        cislo = self.pridaj_vrchol(j*40+20, i*40+20)
        if j > 0 and rr(3):
          self.pridaj_hranu(cislo, cislo-1)
        if i > 0 and rr(3):
          self.pridaj_hranu(cislo, cislo-n)
    self.c = tkinter.Canvas(bg='white', width=600, height=600)
    self.c.pack()
    self.Vrchol.c = self.c
    self.kresli()

  ...

#testovanie

g = Graf(5)

Všimnite si, že parameter n teraz označuje veľkosť siete vrcholov, ktorá bude mať n x n vrcholov:

_images/33_2.png

Počet náhodne generovaných hrán bude závisieť od konštánt pri volaní rr(3): vyskúšajte parameter 3 nahradiť 2 a uvidíte „redší“ graf, v ktorom je už menej hrán.

33.1. Algoritmus do hĺbky

Prehľadávanie grafu (graph traversal) označuje taký algoritmus, ktorý postupne v nejakom poradí prechádza vrcholy grafu. S každým vrcholom pritom vykoná nejakú akciu (napr. ho zafarbí) a ďalej pokračuje na niektorom z jeho susedných vrcholov. Prehľadávanie sa začne z nejakého (ľubovoľného) vrcholu. Každý vrchol sa pritom navštívi maximálne raz.

Ukážeme dva základné algoritmy:

 • prehľadávanie do hĺbky (depth-first search) - funguje podobne ako preorder na stromoch: najprv spracuje vrchol a potom postupne pokračuje v prehľadávaní všetkých svojich susedov - opäť rekurzívnym algoritmom
 • prehľadávanie do šírky (breadth-first search) - prehľadáva vrcholy podobne ako prehľadávanie v stromoch po úrovniach - najprv všetky, ktoré majú vzdialenosť len 1, potom všetky, ktoré majú vzdialenosť presne 2, atď.

Pri prehľadávaní grafu pomocou nejakého algoritmu si potrebujeme evidovať, ktoré vrcholy sa už spracovali. Keďže samotný algoritmus môže byť rekurzívny, túto evidenciu nemôžeme robiť v lokálnej premennej samotnej funkcie - väčšinou budeme používať nový atribút triedy Graf množinovú premennú visited:

self.visited = set()

Algoritmus do hĺbky začína prehľadávanie vo vrchole v1 a využíva ďalšiu metódu triedy Vrchol, ktorá ho zafarbí:

import tkinter, random

class Graf:

  class Vrchol:
    c = None          # canvas
    def __init__(self, meno, x, y):
      self.meno = meno
      self.xy = x, y
      self.sus = set()

    def kresli(self):
      x, y = self.xy
      self.id = self.c.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='lightgray')
      self.c.create_text(x, y, text=self.meno)

    def zafarbi(self, farba):
      self.c.itemconfig(self.id, outline=farba, width=2)

  #----------------------------------------------

  ...

  def dohlbky(self, v1):
    self.visited.add(v1)
    self.pole[v1].zafarbi('red')
    self.c.update()
    self.c.after(100)
    for v2 in self.pole[v1].sus:
      if v2 not in self.visited:
        self.dohlbky(v2)

#testovanie

g = Graf(10)
g.visited = set()
g.dohlbky(0)

Algoritmus dohlbky sa naštartoval vo vrchole 0 (v ľavom hornom rohu grafu), postupne navštevoval (a pritom zafarboval) jeho susedov a ich susedov atď. Nenavštívené (nezafarbené) ostali tie časti grafu, ktoré nie sú spojené so zvyškom nejakými hranami, napr.

_images/33_3.png

Atribút visited sme tu zadefinovali mimo metód triedy Graf - čo samozrejme nie je pekné. Často to budeme riešiť ďalšou metódou, napr.

class Graf:

  ...

  def dohlbky(self, v1):
    self.visited.add(v1)
    self.pole[v1].zafarbi('red')
##    self.c.update()
##    self.c.after(100)
    for v2 in self.pole[v1].sus:
      if v2 not in self.visited:
        self.dohlbky(v2)

  def zafarbi_komponent(self, v1):
    self.visited = set()
    self.dohlbky(v1)

#testovanie

g = Graf(10)
g.zafarbi_komponent(55)

Ak metódu dohlbky() plánujeme volať len z metódy zafarbi_komponent(), samotná funkcia dohlbky() tu môže byť vnorená a vtedy aj premenná visited nemusí byť atribútom triedy, ale obyčajnou premennou. Ukážeme to na metóde velkost_komponentu. Táto metóda dostáva ako parameter jeden vrchol v1 (jeho poradové číslo), od tohto vrcholu spustí algoritmus do hĺbky, nič pritom teraz už nezafarbuje, „len“ sa spolieha na to, že po jeho skončení bude v premennej visited množina všetkých navštívených vrcholov, t.j. tých, ktoré sú spolu s v1 v jednom komponente:

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu(self, v1):
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      for v2 in self.pole[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)

    visited = set()
    dohlbky(v1)
    return len(visited)

#testovanie

g = Graf(10)

Dostávame napr.

_images/33_4.png

teraz zavoláme:

>>> g.velkost_komponentu(55)
88
>>> g.velkost_komponentu(9)
8

Takto môžeme zadefinovať niekoľko verzií algoritmu dohlbky pre rôzne využitie: napr. zisťovanie množiny vrcholov v komponente, zisťovanie počtu vrcholov v komponente, zisťovanie počtu komponentov, zafarbovanie vrcholov v rôznych komponentoch rôznymi farbami, rôzne manipulácie s vrcholmi v jednom komponente, …

Vidíme, že po skončení algoritmu dohlbky() bude premenná visited obsahovať množinu všetkých navštívených vrcholov. Na základe toho, môžeme ľahko zistiť, či je graf súvislý: zistíme veľkosť komponentu, ktorý obsahuje napr. vrchol 0, ak obsahuje všetky vrcholy grafu, zrejme je graf súvislý. Zapíšeme to takto:

class Graf:

  ...

  def je_suvisly(self):
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      for v2 in self.pole[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)

    visited = set()
    dohlbky(0)
    return len(visited) == len(self.pole)

#testovanie

g = Graf(10)
print('graf je suvisly:', g.je_suvisly())

33.1.1. Všetky komponenty grafu

Algoritmus dohlbky() využijeme nielen pre jeden komponent grafu, ale postupne pre všetky. Ďalšia metóda zafarbuje všetky komponenty grafu - každý komponent inou (náhodnou) farbou:

class Graf:

  ...

  def zafarbi_komponenty(self):
    def dohlbky(v1, farba):
      visited.add(v1)
      self.pole[v1].zafarbi(farba)
      for v2 in self.pole[v1].sus:
        #self.zafarbi_hranu(v1,v2,farba)
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2,farba)

    visited = set()
    for v1 in range(len(self.pole)):
      if v1 not in visited:
        dohlbky(v1, '#{:06x}'.format(rr(256**3)))

#testovanie

g = Graf(10)
g.zafarbi_komponenty()

Dostávame napr.

_images/33_5.png

Tu sa oplatí vygenerovať trochu redší graf: pri generovaní grafu v inicializácii môžeme nastaviť napr. rr(2).

Všimnite si, že týmto algoritmom môžeme zabezpečiť aj farbenie všetkých hrán všetkých vrcholov komponentu. Ak chcete vidieť aj zafarbené hrany komponentu, okrem odkomentovania volania metódy zafarbi_hranu() ju treba aj zadefinovať. Budeme musieť zasahovať aj do iných metód (kresli(), kresli_hranu()):

class Graf:

  ...

  def kresli_hranu(self, v1, v2):
    self.id[v1, v2] = self.id[v2, v1] = self.c.create_line(self.pole[v1].xy, self.pole[v2].xy, width=3, fill='gray')

  def kresli(self):
    self.id = {}            # na zapamatanie id kazdej nakreslenej hrany
    for v1 in range(len(self.pole)):
      for v2 in range(v1+1, len(self.pole)):
        if self.je_hrana(v1, v2):
          self.kresli_hranu(v1, v2)
    for vrch in self.pole:
      vrch.kresli()

  def zafarbi_hranu(self, v1, v2, farba):
    self.c.itemconfig(self.id[v1, v2], fill=farba)

  ...

Teraz (odkomentujeme aj farbenie hrany v zafarbi_komponenty()) zafarbený graf vyzerá napr. takto:

_images/33_6.png

Ešte ukážeme metódu, ktorá zisťuje počet komponentov grafu a je veľmi podobná metóde na farbenie komponentov:

class Graf:

  ...

  def pocet_komponentov(self):
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      for v2 in self.pole[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)

    visited = set()
    pocet = 0
    for v1 in range(len(self.pole)):
      if v1 not in visited:
        dohlbky(v1)
        pocet += 1
    return pocet

#testovanie

g = Graf(10)
print('pocet komponentov:', g.pocet_komponentov())
g.zafarbi_komponenty()

a dozvieme sa, že naposledy zobrazený graf má 7 komponentov.

Vidíme, že algoritmus do hĺbky môžeme použiť napríklad na:

 • zistenie počtu komponentov grafu, resp. zisťovanie, či je graf súvislý
 • zistenie, či sú dva vrcholy v tom istom komponente
 • zisťovanie počtov vrcholov v jednotlivých komponentoch grafu (veľkosti komponentov)
 • zisťovanie najväčšieho komponentu grafu
 • zafarbovanie vrcholov a hrán jednotlivých komponentov grafu

33.1.2. Nerekurzívny algoritmus do hĺbky

Vieme, že rekurzia v Pythone má obmedzenú hĺbku volaní (okolo 1000), preto pre niektoré väčšie grafy rekurzívny algoritmus dohlbky() môže spadnúť na príliš veľa rekurzívnych volaní (napr. už pre Graf(50) má rekurzia veľkú šancu spadnúť).

Prepíšme preto rekurzívny algoritmus dohlbky() na nerekurzívnu verziu. Ukážeme to na metóde velkost_komponentu(), ktorá používa rekurzívnu vnorenú funkciu dohlbky(). Na odstránenie rekurzie využijeme zásobník: mohli by sme použiť už predtým definovanú triedu Stack, ale vystačíme si s pomocným poľom s metódami append() (namiesto push) a pop(). Nerekurzívny algoritmus môže vyzerať napr. takto:

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu(self, v1):   # povodna rekurzivna verzia
    def dohlbky(v1):
      visited.add(v1)
      for v2 in self.pole[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          dohlbky(v2)

    visited = set()
    dohlbky(v1)
    return len(visited)

  def velkost_komponentu1(self, v1):  # upravena nerekurzivna verzia
    visited = set()
    stack = [v1]     # vloz do zasobnika startovy vrchol
    while stack:     # kym je zasobnik neprazdny
      v1 = stack.pop() # vyber z vrchu zasobnika
      visited.add(v1)
      for v2 in self.pole[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          stack.append(v2)  # vloz do zasobnika namiesto volania dohlbky(v2)
    return len(visited)

#testovanie

g = Graf(10)
print(g.velkost_komponentu(0))
print(g.velkost_komponentu1(0))

Hoci tento algoritmus vyzerá v poriadku, ak ho otestujeme na nejakom jednoduchom grafe, dá sa zistiť, že niektorý vrchol sa bude spracovávať (navštevovať) viackrát a to môže byť v niektorých situáciách neprijateľné. Ak by sme si algoritmus odtrasovali ručne, zistili by sme, že niektoré čísla vrcholov sa dostávajú do zásobníka viackrát (napr. vrchol, ktorý ešte nebol navštívený, ale je susedom viacerých už navštívených vrcholov). Jednoducho to môžeme preveriť aj tak, že do tohto algoritmu vložíme počítadlo navštívených vrcholov a po skončení algoritmu porovnáme tento počet so skutočným počtom vrcholov komponentu. Napr. pridáme premennú pocet:

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu1(self, v1):
    visited = set()
    stack = [v1]     # vloz do zasobnika startovy vrchol
    pocet = 0
    while stack:     # kym je zasobnik neprazdny
      v1 = stack.pop() # vyber z vrchu zasobnika
      visited.add(v1)
      pocet += 1
      for v2 in self.pole[v1].sus:
        if v2 not in visited:
          stack.append(v2)  # vloz do zasobnika namiesto volania dohlbky(v2)
    return len(visited), pocet

Ak teraz spustíme velkost_komponentu1() s rôzne veľkými a s rôzne hustými grafmi, často dostaneme dve rôzne čísla: počet vrcholov v komponente a počet navštívených vrcholov je rôzny. Napr. už aj pre tento graf, ktorý má veľkosť komponentu 9 (je súvislý), navštívil niektoré vrcholy viackrát a vidíme:

_images/33_7.png
>>> g = Graf(3)
>>> g.velkost_komponentu1(0)
(9, 11)

Správne by mal nerekurzívny algoritmus vyzerať takto:

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu1(self, v1):
    visited = set()
    stack = [v1]
    while stack:
      v1 = stack.pop()
      if v1 not in visited:  # kontrola, ci uz nebol spracovany
        visited.add(v1)
        for v2 in self.pole[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            stack.append(v2)
    return len(visited)

Teda, každý vrchol, ktorý vyberieme zo zásobníka (stack.pop()), ešte skontrolujeme, či už náhodou nebol spracovaný skôr.

33.2. Algoritmus do šírky

Ak by sme potrebovali prehľadávať napr. binárny strom po úrovniach (algoritmus do šírky), potrebovali by sme na to dátovú štruktúru rad (queue). Podobne budeme postupovať aj pri algoritme pre graf. Tento algoritmus sa bude od nerekurzívneho algoritmu do hĺbky líšiť len tým, že namiesto stack použijeme queue (a teda zmeníme aj metódu na výber z radu - namiesto pop() použijeme pop(0)):

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu2(self, v1):
    visited = set()
    queue = [v1]      # vloz do radu startovy vrchol
    while queue:      # kym je rad neprazdny
      v1 = queue.pop(0)  # vyber zo zaciatku radu
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        for v2 in self.pole[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append(v2)  # vloz na koniec radu
    return len(visited)

Takto zapísaný algoritmus bude robiť presne to isté ako nerekurzívny algoritmus velkost_komponentu1(). Rozdiel bude v tom, že sa všetky vrcholy grafu navštívi v inom poradí: najprv sa spracujú všetky najbližšie susediace vrcholy ku štartovému; potom sa spracujú všetky ich ešte nenavštívené susedné vrcholy atď. Aby sme lepšie videli toto poradie navštevovania vrcholov, môžeme pridať výpis poradových čísel:

class Graf:

  ...

  def velkost_komponentu2(self, v1):
    visited = set()
    queue = [v1]
    pocet = 0
    while queue:
      v1 = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        x, y = self.pole[v1].xy
        self.c.create_text(x+10, y+10, text=pocet)
        pocet += 1
        for v2 in self.pole[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append(v2)
    return len(visited)

#testovanie

g = Graf(4)
print(g.velkost_komponentu2(0))

dostávame takýto obrázok:

_images/33_8.png

Vďaka tejto veľmi užitočnej vlastnosti algoritmu ho môžeme jednoducho vylepšiť: pri každom spracovávanom vrchole si budeme pamätať aj jeho momentálnu vzdialenosť - teda niečo ako úroveň „vnorenia“ (vzdialenosť od štartu). Štartový vrchol prehľadávania bude mať úroveň 0 (vzdialenosť 0), všetci jeho bezprostrední susedia budú mať úroveň 1 (vzdialenosť 1 od štartu) a každý ďalší vrchol bude mať úroveň o 1 väčšiu ako vrchol, od ktorého sa sem prišlo.

Program prepíšeme tak, že pri každom vrchole v rade si budeme pamätať aj jeho úroveň a pri spracovaní vrcholu túto úroveň vypíšeme (algoritmus sme už premenovali na dosirky()):

class Graf:

  ...

  def dosirky(self, v1):
    visited = set()
    queue = [(v1, 0)]
    while queue:
      v1, uroven = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        x, y = self.pole[v1].xy
        self.c.create_text(x+12, y+12, text=uroven)
##        self.c.update()     # spomalovanie vypisu
##        self.c.after(100)
        for v2 in self.pole[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append((v2, uroven+1))

#testovanie

g = Graf(10)
g.dosirky(55)

Uvedomte si, že vrchol v ktorom začíname prehľadávanie má číslo úrovne 0, jeho susedia majú úroveň 1, ich susedia úroveň 2, … Toto číslo vyjadruje vzdialenosť každého vrcholu od štartového.

Dostávame napr. takýto výpis:

_images/33_9.png

V niektorých situáciách je vhodnejšie namiesto výpisu tohto čísla do grafickej plochy ho uložiť priamo do atribútu vo vrchole. (Namiesto self.c.create_text... zapíšeme napr. self.pole[v1].uroven=uroven)

Tento algoritmus môžeme použiť aj na zafarbovanie vrcholov grafu podľa toho, ako ďaleko sú od nejakého konkrétneho vrcholu:

class Graf:

  ...

  def zafarbi(self, v1, farby):
    visited = set()
    queue = [(v1, 0)]
    while queue:
      v1, uroven = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        self.pole[v1].zafarbi(farby[uroven%len(farby)])
        for v2 in self.pole[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append((v2, uroven+1))

V parametri farby posielame pole nejakých farieb, pričom samotný štartovací vrchol sa zafarbí farbou farby[0], jeho susedia farbou farby[1], ich susedia ďalšou farbou, atď. Ak je farieb v poli farby menej ako rôznych vzdialeností v grafe, táto funkcia začne používať farby opäť od začiatku poľa.

Algoritmus sme spustili pre 8 farieb, pričom úmyselne sme prvé dve farby dali rovnaké, aj ďalšie dve, atď. aby sa lepšie zobrazilo farbenie, teda štartový vrchol 55 aj jeho najbližší susedia sú červení, vrcholy vo vzdialenosti 2 a 3 od štartu 55 sú modré, atď.

g = Graf(10)
g.zafarbi(55, ['red', 'red', 'blue', 'blue', 'yellow', 'yellow', 'green', 'green'])

Dostávame takéto farbenie grafu:

_images/33_10.png

33.2.1. Vzdialenosť a najkratšia cesta

Algoritmus do šírky môžeme využiť aj na zisťovanie vzdialenosti ľubovoľných dvoch vrcholov v grafe. Pod vzdialenosťou tu rozumieme dĺžku najkratšej cesty z jedného vrcholu do druhého. Ak takáto cesta neexistuje (vrcholy sú v rôznych komponentoch grafu), metóda môže vrátiť napr. hodnotu -1:

class Graf:

  ...

  def vzdialenost(self, v1, ciel):
    visited = set()
    queue = [(v1, 0)]
    while queue:
      v1, uroven = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        if v1 == ciel:
          return uroven
        for v2 in self.pole[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append((v2, uroven+1))
    return -1

#testovanie

g = Graf(10)
print(g.vzdialenost(11, 55))

Metóda vzdialenost() funguje na princípe algoritmu dosirky len pritom nič nezafarbuje. Napr. pre graf

_images/33_11.png

môžeme otestovať:

>>> g.vzdialenost(55, 11)
8
>>> g.vzdialenost(11, 55)
8
>>> g.vzdialenost(1, 99)
17
>>> g.vzdialenost(0, 1)
-1

Rozšírime tento algoritmus nielen na zistenie vzdialenosti dvoch vrcholov, ale aj na zapamätanie najkratšej cesty. Použijeme takúto ideu: každý vrchol si namiesto úrovne bude pamätať svojho predchodcu, t.j. číslo vrcholu, z ktorého sme sem prišli. Na záver, keď dorazíme do cieľa, pomocou predchodcov vieme postupne skonštruovať výslednú postupnosť - cestu medzi dvoma vrcholmi. Ak pri zostavovaní cesty dostaneme ako predchodcu None znamená to, že tento vrchol už nemá svojho predchodcu lebo je to štartový vrchol (odtiaľto sme naštartovali hľadanie cesty).

Algoritmus hľadania najkratšej cesty v grafe:

class Graf:

  ...

  def cesta(self, v1, ciel):
    visited = set()
    queue = [(v1, None)]
    while queue:
      v1, predchodca = queue.pop(0)
      if v1 not in visited:
        visited.add(v1)
        self.pole[v1].pred = predchodca
        if v1 == ciel:
          vysl = []
          while v1 is not None:
            vysl.append(v1)
            v1 = self.pole[v1].pred
          return vysl[::-1]
        for v2 in self.pole[v1].sus:
          if v2 not in visited:
            queue.append((v2, v1))
    return []

Pomocou tejto metódy vieme teda zistiť nielen vzdialenosť dvoch vrcholov ale aj konkrétnu postupnosť vrcholov, cez ktoré treba prejsť. Napr. pre graf z predchádzajúceho obrázka dostávame:

>>> g.cesta(55, 11)
[55, 45, 35, 34, 24, 23, 13, 12, 11]
>>> g.cesta(11, 55)
[11, 12, 13, 23, 24, 34, 35, 45, 55]
>>> g.cesta(1, 99)
[1, 2, 3, 13, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 47, 57, 58, 68, 69, 79, 89, 99]
>>> g.cesta(1, 0)
[]

Táto metóda vytvorí postupnosť vrcholov, ktoré tvoria najkratšiu cestu medzi dvoma vrcholmi. Túto cestu môžeme tiež vykresliť, napr. takto:

class Graf:

  ...

  def cesta(self, v1, v2l):
    ...

  def kresli_cestu(self, v1, ciel, farba):
    cesta = self.cesta(v1, ciel)
    if cesta:
      for v1 in range(len(cesta)-1):
        #self.pole[cesta[v1]].zafarbi(farba)
        self.zafarbi_hranu(cesta[v1], cesta[v1+1], farba)
      #self.pole[cesta[-1]].zafarbi(farba)
    else:
      print('cesta neexistuje')

a v predchádzajúcom grafe zobrazíme najkratšie cesty:

>>> g.cesta(55, 11)
[55, 45, 35, 34, 24, 23, 13, 12, 11]
>>> g.kresli_cestu(55, 11, 'red')
>>> g.cesta(90, 9)
[90, 91, 81, 71, 72, 73, 74, 75, 65, 55, 56, 46, 36, 26, 27, 28, 18, 8, 9]
>>> g.kresli_cestu(90, 9, 'lime')
>>> g.kresli_cestu(10, 19, 'green')
cesta neexistuje

V jednom obrázku vidíme obe cesty:

_images/33_12.png

Zhrňme použitie algoritmu do šírky:

 • podobne ako do hĺbky, vieme zistiť vrcholy, ktoré patria do jedného komponentu a teda aj zistiť počet komponentov
 • vieme zistiť (zafarbiť) vrcholy (alebo hrany), ktoré sú rovnako vzdialené od daného vrcholu
 • vieme zistiť vzdialenosť, resp. najkratšiu cestu medzi dvoma vrcholmi v grafe

33.3. Cvičenie

 1. Ručne odtrasujte
 • tento algoritmus do hĺbky:
def poradie(self, v1):

  def dohlbky(v1):
    vysledok.append(v1)
    for v2 in sorted(self.pole[v1].sus):
      if v2 not in vysledok:
        dohlbky(v2)

  vysledok = []   # pole namiesto množiny
  dohlbky(v1)
  return vysledok
 • pre tento graf:
_images/33_13.png
 • testy:
>>> g.poradie(0)
[....]
>>> g.poradie(4)
[....]
>>> g.poradie(7)
[....]
 1. Skopírujte triedu Graf z prednášky a
 • upravte, resp. dodefinujte niektoré metódy (rekurzívne verzie):
def zafarbi_komponent(self, v1, farba='red')  # zafarbí všetky vrcholy komponentu
def velkost_komponentu(self, v1)
def vsetky_komponenty(self)   # vráti pole veľkostí všetkých komponentov
def v_komponente(self, v1, v2)  # zistí, či su dva vrcholy v tom istom komponente
 1. Metódy z úlohy (2) otestujte pre malé aj väčšie grafy
 • napr.
>>> g = Graf(5)
>>> g.zafarbi_komponent(12)
>>> g.vsetky_komponenty()
[....]
>>> g.v_komponente(0, 24)
>>> g = Graf(15)
...
 1. Pre všetky metódy z úlohy (2) vytvorte a otestujte ich nerekurzívne verzie
 • metódy:
def zafarbi_komponent1(self, v1, farba='red')
def velkost_komponentu1(self, v1)
def vsetky_komponenty1(self)
def v_komponente1(self, v1, v2)
 1. Ručne odtrasujte pre graf z úlohy (1)
 • tento algoritmus do šírky:
def poradie2(self, v1):
  vysledok = []     # pole namiesto množiny
  queue = [v1]
  while queue:
    v1 = queue.pop(0)
    if v1 not in vysledok:
      vysledok.append(v1)
      for v2 in sorted(self.pole[v1].sus):
        if v2 not in vysledok:
          queue.append(v2)
  return vysledok
 • testy:
>>> g.poradie2(0)
[....]
>>> g.poradie2(4)
[....]
>>> g.poradie2(7)
[....]
 1. Spojazdnite metódy z prednášky
 • ktoré fungujú na princípe algoritmu do šírky
def vzdialenost(self, v1, ciel)
def cesta(self, v1, ciel)
def kresli_cestu(self, v1, ciel, farba)
 • otestujte tieto metódy na väčšom grafe, napr.
>>> g = Graf(15)
>>> g.vzdialenost(0, 14)
...
>>> g.kresli_cestu(14, 210)
 1. Zapíšte metódy, ktoré premenujú vrcholy (zmenia vo vrcholoch atribút meno) v zadanom poradí
 • metódy:
def premenuj_dohlbky(self, v1, pole_mien)
def premenuj_dosirky(self, v1, pole_mien)
 • napr. pre graf z úlohy (1)
>>> g.premenuj_dohlbky(4, list('programuj'))
 • sa graf premenuje takto:
_images/33_14.png
 • a tiež pre ten istý graf
>>> g.premenuj_dosirky(7, list('programuj'))
 • sa graf premenuje takto:
_images/33_15.png
 1. Upravte metódy poradie() z úlohy (1) a poradie2() z úlohy (5) tak, aby namiesto postupnosti čísel vrcholov obe metódy vracali postupnosti mien vrcholov
 • napr. pre graf z úlohy (1)
>>> g.premenuj_dohlbky(4, list('programuj'))
>>> g.poradie(4)
['p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'u', 'j']
>>> g.premenuj_dosirky(7, list('programuj'))
>>> g.poradie2(7)
['p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'u', 'j']

33.4. Domáce zadanie

Vytvoriť dátovú štruktúru Graf, ktorá bude implementovať neorientovaný neohodnotený graf reprezentovaný ako asociatívne pole množín susedov:

class Graf:
  def __init__(self, meno_suboru):
    self.pole = {}
    ...

  def vo_vzdialenosti(self, v1, od, do=None):
    return set()

  def max(self, v1):
    return 0, set()

  def vsetky(self, v1):
    return []

  def v_strede(self, v1, v2):
    return set()

V triede môžete dodefinovať ďalšie pomocné metódy ale nie ďalšie atribúty s hodnotami. Vstupný súbor má tento formát:

 • prvý riadok obsahuje zoznam mien všetkých vrcholov v nejakom poradí
 • každý ďalší riadok popisuje jednu alebo viac hrán ako dvojice mien vrcholov oddelených medzerou
 • meno vrcholu je ľubovoľný reťazec, ktorý neobsahuje medzeru
 • napr. 'subor1.txt'
5 0 3 1 7 8 4 2 6
5 4
8 7
1 0 3 6
6 7 5 2 2 1
1 4
4 7

Všetky metódy triedy Graf (zrejme okrem __init__()) budú pracovať s grafom algoritmom do šírky, resp. budú volať niektorú inú zo svojich metód:

 • vo_vzdialenosti(self, v1, od, do=None) vráti množinu mien vrcholov, ktorých vzdialenosť od daného vrcholu v1 nie je menšia ako parameter od a nie je väčšia ako parameter do; ak má parameter do hodnotu None, označuje to, že do=od
 • max(self, v1) vráti dvojicu (tuple): maximálnu vzdialenosť od vrcholu v1 k nejakému vrcholu v grafe a množinu všetkých vrcholov s touto vzdialenosťou; napr. pre izolovaný vrchol (nemá susedov) metóda vráti 0 a jednoprvkovú množinu samotného vrcholu
 • vsetky(self, v1) vráti pole, v ktorom i-ty prvok obsahuje množinu všetkých tých vrcholov v grafe, ktoré majú vzdialenosť od vrcholu v1 práve i; napr. pre izolovaný vrchol metóda vráti [{v1}]
 • v_strede(self, v1, v2) vráti množinu všetkých tých vrcholov v grafe, ktoré majú rovnakú vzdialenosť od v1 ako od v2, t.j. vrcholy ležia presne medzi oboma danými vrcholmi, predpokladajte, že zadané vrcholy sú rôzne; môžete využiť volanie metód vsetky(v1) a vsetky(v2)

Obmedzenia

 • vaše riešenie odovzdajte v súbore uloha10.py, pričom sa v ňom bude nachádzať len jedna definícia triedy Graf.

 • prvé dva riadky tohto súboru budú obsahovať:

  # autor: Janko Hrasko
  # uloha: 10. domace zadanie do_sirky
  
 • zrejme ako autora uvediete svoje meno

 • atribút pole v triede Graf musí obsahovať reprezentáciu grafu asociatívnym poľom (typu dict, kde kľúčom je meno vrcholu a hodnotou je množina mien susedov)

 • váš program by nemal počas testovania testovačom nič vypisovať (žiadne vaše testovacie print())

 • testovač bude spúšťať vašu definíciu triedy s rôznymi textovými súbormi, ktoré si môžete stiahnuť z L.I.S.T.u

Testovanie

Graf zo súboru subor1.txt si môžete nakresliť ako 9 vrcholov postupne s číslami od 0 do 8 v troch radoch po troch vrcholoch. Potom test:

if __name__ == '__main__':
  g = Graf('subor1.txt')
  for v1, i, j in ('4', 1, 3), ('2', 4, 4), ('1', 5, 7), ('7', 1, 3):
    print('vo_vzdialenosti({!r}, {}, {}) = {}'.format(v1, i, j, g.vo_vzdialenosti(v1, i, j)))
  print("max('3') =", g.max('3'))
  print("vsetky('5') = ", g.vsetky('5'))
  for v1, v2 in ('6', '8'), ('3', '7'):
    print('v_strede({!r}, {!r}) = {}'.format(v1, v2, g.v_strede(v1, v2)))

by mal vrátiť tento výsledok:

vo_vzdialenosti('4', 1, 3) = {'6', '7', '5', '1', '3', '8', '0', '2'}
vo_vzdialenosti('2', 4, 4) = {'6', '8'}
vo_vzdialenosti('1', 5, 7) = set()
vo_vzdialenosti('7', 1, 3) = {'6', '5', '3', '1', '8', '4', '0', '2'}
max('3') = (5, {'2', '0'})
vsetky('5') = [{'5'}, {'2', '4'}, {'7', '1'}, {'6', '8', '0'}, {'3'}]
v_strede('6', '8') = {'4', '2', '0', '7', '5', '1'}
v_strede('3', '7') = {'6'}